Strona główna

Ważne informacje dla maturzystów

Strona główna

Student "roku zerowego"


O przyznanie statusu studenta roku zerowego WSIiZ mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie ostatniej klasy:

  • szkoły ponadgimnazjalnej, którzy uzyskali średnią ocen z toku nauki co najmniej 4,5 lub są finalistami olimpiady przedmiotowej
  • LO WSIiZ, którzy otrzymywali przez cały okres nauki w LO stypendium naukowe w wysokości co najmniej 50% czesnego

 

Student roku zerowego ma prawo uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych z przedmiotów uruchomionych w WSIiZ w danym roku akademickim, na wybranej formie i kierunku studiów oraz w zajęciach dodatkowych:

  • w kursach przygotowujących do certyfikatów językowych i informatycznych
  • w pracach Studenckich Kół Naukowych, zajęciach sekcji sportowych oraz innych formach działalności studenckiej

 

Listę przedmiotów, w których uczestniczył będzie student roku zerowego zatwierdza Dziekan. Dziekan wyznacza także opiekuna naukowego, którego zadaniem jest dbanie o rozwój naukowy studenta.

Zgody na przyznanie statusu studenta roku zerowego udziela Dziekan, na pisemny wniosek ucznia złożony za pośrednictwem Dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej.

Dodatkowe informacje: Beata Szajna 

 

 

opublikowano: 18 sierpnia 2008 14:43

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry