Strona główna

Raport: Rynek pracy w Polsce i UE

Strona główna

Wstęp


powrót do spisu

 

WSTĘP         

 

         Głównym czynnikiem sprawczym zmiany oraz rozwoju społecznego jest dziś twórczość i możliwości adaptacyjne jednostki. Jednostka może je sobie przyswoić dzięki edukacji. Rozwijanie osobowości twórczych jest wyzwaniem, przed którym staje współczesne społeczeństwo, które musi wyrobić w sobie chęć ciągłego dokształcania się i edukacji wszystkich swoich obywateli. Dla samej jednostki edukacja jest pożądanym narzędziem dostosowawczym, poprzez edukację bowiem zaczyna ona rozumieć charakter zachodzących wokół zmian. Element adaptacyjny, dostosowawczy jest szczególnie istotny dla ludzi młodych, wchodzących dopiero w sferę gospodarki. Młodzi żyją dziś w społeczeństwie, w którym jednostka stale zmienia pracę, miejsce zamieszkania, zrywa więzi społeczne. Co więcej, obarczona jest dużym ryzykiem braku pracy. System pełnego zatrudnienia jest dziś zachwiany, a jego fundamenty, czyli prawo pracy, miejsce pracy i czas pracy, podlegają ciągłym przeobrażeniom. Dokonuje się dziś równocześnie przejście od jednorodnego systemu opartego o dożywotnie zatrudnienie w pełnym wymiarze do systemu zmiennego, niepełnego zatrudnienia. Dla młodych ludzi, którzy przede wszystkich dzięki pracy budują swoją tożsamość i poczucie własnej wartości, jest to trudny i pełen wyzwań czas. Aby młodzi ludzie mogli sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy, muszą być dobrze wyposażeni i ukształtowani przez system edukacji. Paradoksalnie pomimo tego, że kwalifikacje i dyplom w coraz mniejszym stopniu zapewniają upragniony status zawodowy, to w coraz większym stopniu są one konieczne do jego osiągnięcia. Otrzymanie świadectwa stanowi etap wstępny w procesie starania się o pracę. 
         W Polsce sytuacja młodych osób na rynku pracy jest dramatyczna. Blisko 1/4 bezrobotnych w I kwartale 2005 r. stanowiły osoby w wieku do 24 lat. Część winy za ten stan musi wziąć na siebie nieefektywny system edukacji, to często bowiem przez skostniałe programy nauczania czy niekompetencje osób zajmujących się oświatą młodzi ludzie przegrywają już na starcie. Zmiany w polskim systemie oświaty powinny dotyczyć struktury organizacyjnej, programów kształcenia, finansowania i zarządzania oraz – rzecz chyba najważniejsza – orientacji. Edukacja powinna dziś umacniać orientację ku przyszłości. Ta orientacja będzie możliwa jedynie po dokonaniu swoistej ekstrapolacji trendów, tzn. wtedy, gdy kształcenie oparte zostanie o przewidywania dotyczące rodzajów zawodów i typów zajęć, które mogą być potrzebne za 20 czy 30 lat. Edukacja w naszym kraju powinna być zmodernizowana z uwzględnieniem wszystkich jej szczebli: od przedszkola do studiów doktoranckich.
         Niniejsze opracowanie jest diagnozą obecnej sytuacji na europejskim rynku pracy, ale diagnozą pisaną przede wszystkim z uwzględnieniem informacji najbardziej potrzebnych młodym ludziom podejmującym decyzje edukacyjne. Jaką szkołę wyższą wybrać? Co jest ważne na współczesnym, europejskim rynku pracy? Jakie zawody, czy branże są przyszłościowe? Jakie wyzwania i szanse stoją przed młodymi Polakami? 
         W niniejszym opracowaniu staramy się udzielić odpowiedzi na te pytania.

 


Autorzy

 

 

powrót do spisu

 

 

opublikowano: 31 stycznia 2006 08:53

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry