Strona główna


Strona główna

Tendencje w zatrudnieniu w Polsce i UE


powrót do spisu

 

Bezrobocie oraz przeciwdziałanie mu w Polsce i Unii Europejskiej

 

Tendencje w zatrudnieniu w Polsce i UE


         Mimo wzrostu aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej wzrost zatrudnienia był bardzo niski w ostatnich kilku latach. Oznacza to, że postęp w kontynuacji celów postawionych w Lizbonie i Sztokholmie uległ ograniczeniu, mimo iż w poszczególnych krajach członkowskich stopy wzrostu były przeważnie dodatnie, tylko w kilku krajach członkowskich były ujemne (w tym w Polsce, Słowacji i na Węgrzech).

 

Źródło: DG ECFIN’s AMECO database. Commission’s 2005 Spring Forecasts.

 

         Jako pewnego rodzaju motor wzrostu zatrudnienia uważany jest sektor usług – w odróżnieniu od rolnictwa i przemysłu, gdzie następował spadek zatrudnienia. 
         W ostatnich kilku latach w UE obserwuje się wzrost roli elastycznych form zatrudnienia, tj. pracy w niepełnym wymiarze oraz zatrudnienia na czas określony. Od roku 2000 wzrosło znacznie zatrudnienie osób starszych, co jest odbierane jako efekt prowadzonych w tym obszarze polityk (reformy systemów emerytalnych i systemy wcześniejszych emerytur) 3.
         Dużym problemem, znajdującym się obecnie w centrum zainteresowania polityków, jest zatrudnienie młodzieży. Od kilku lat obserwuje się spadek zatrudnienia młodych ludzi (w wieku 15-24 lat), co po części wydaje się być efektem wydłużania procesu edukacji i szkolenia młodzieży. Sytuacja ta rodzi potrzebę podejmowania wysiłków skierowanych na umożliwienie młodzieży godzenia nauki z pracą, a poprzez to poprawę sytuacji młodzieży na europejskim rynku pracy 4.
Jednym z ważnych celów, jakie postawiła sobie Komisja Europejska w ramach realizacji jednego z postanowień Agendy Społecznej 2005-2010 5, jest podniesienie świadomości w zakresie mobilności zawodowej i przestrzennej. Z tego powodu rok 2006 został ogłoszony Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników 6
         Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zapewnia Polakom prawo do podejmowania legalnej pracy w innych państwach członkowskich. Na razie Polacy mogą bez ograniczeń pracować w tzw. nowych państwach członkowskich (z wyjątkiem Malty) oraz w trzech krajach tzw. starej Unii (Wielka Brytania, Szwecja i Irlandia). 
         W pozostałych krajach obowiązują okresy przejściowe, czyli ograniczenia w dostępie do rynku pracy. Zostaną one zniesione 1 maja 2009 r. W wyjątkowych przypadkach mogą one zostać utrzymane do 30 kwietnia 2011 r. Okresowe ograniczenia dotyczą pracowników, czyli osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, nie ma natomiast ograniczeń dla osób chcących pracować na własny rachunek, czyli zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w UE.

 


3 Employement in Europe 2005. Recent Trends and Prospects, Komisja Europejska, Bruksela 2005.

4 Ibidem

5 The Social Agenda 2005-2010,

http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_policy_agenda/social_pol_ag_en.html

6 Europejski Rok Mobilności Pracowników, http://www.mgip.gov.pl/ERMP.

 

powrót do spisu

 

 

opublikowano: 6 lutego 2006 12:40

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry