Strona główna


Strona główna

Statystyka bezrobocia


powrót do spisu

 

Bezrobocie oraz przeciwdziałanie mu w Polsce
 i Unii Europejskiej

 

Statystyka bezrbocia

 

W Polsce wskaźnik zatrudnienia jest niższy o 13 punktów procentowych w porównaniu do krajów „starej” Unii i o 9 punktów procentowych – do pozostałych nowych krajów członkowskich.

 

Źródło: Eurostat.

 

         Według autorów raportu Zatrudnienie w Polsce 2005, różnica między Polską a unijną „15” w przeważającej części spowodowana jest niższą aktywnością zawodową najstarszych i najmłodszych uczestników rynku pracy w Polsce. Za pozostałą część odpowiada przede wszystkim niższy poziom wykształcenia oraz odmienna struktura demograficzna. Powodem niskiego zaangażowania osób starszych na rynku pracy w Polsce (odwrotna tendencja niż obserwowana w UE) jest system transferów społecznych, będący głównym czynnikiem instytucjonalnym zachęcającym do wczesnej dezaktywizacji osób po 45 roku życia. Największe znaczenie jako narzędzia pasywnej polityki mają wcześniejsze emerytury (dotyczące wybranych grup zawodowych), świadczenia przedemerytalne (dotyczące osób bezrobotnych) oraz renty (dotyczące osób niezdolnych do pracy i inwalidów rolniczych). Rocznie ponad 300-350 tys. osób nabywa prawo do jednego z tych świadczeń, co przekłada się na około 4 mln świadczeniobiorców poniżej wieku emerytalnego, którym są one wypłacane. Pociąga to za sobą około 5,7% PKB wydatków publicznych 7.
         Od roku 1998 do 2003 r. stopa bezrobocia w Polsce wzrosła aż o 10 punktów procentowych, osiągając rekordowy poziom 20,6%, który utrzymał się także w 2004 r.

 

Źródło: Dane GUS, www.stat.gov.pl

 

Do października 2005 r. obserwuje się nieznaczny spadek stopy bezrobocia, jednakże najbardziej zauważalny był on wśród osób o niskim wykształceniu (zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym oraz osób z wykształceniem średnim zawodowym), gdzie bezrobocie jest najwyższe. Osoby o wyższym wykształceniu stanowią tylko 4% bezrobotnych.

 

Źródło: Dane GUS, www.stat.gov.pl

 

Dane o nowo utworzonych miejscach pracy pokazują, iż na 13 424 nowych miejsc pracy utworzonych w pierwszym półroczu 2005 r. prawdopodobnie ok. 80% stanowisk nie wymagało wyższego wykształcenia (robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, operatorzy maszyn i urządzeń, technicy i inny średni personel, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy oraz pracownicy biurowi), jednakże 20% miejsc pracy to stanowiska dla specjalistów. Oznacza to, że zapotrzebowanie na pracowników z wyższym wykształceniem jest duże w stosunku do bezrobocia w tej grupie osób, przy czym dla pracodawców liczy się nie tylko sam dyplom ukończenia szkoły wyższej, ale wymagana jest także specjalistyczna wiedza i umiejętności.

 

Źródło: Dane GUS, www.stat.gov.pl.

 

         W związku z gwałtownie postępującą informatyzacją wszystkich dziedzin życia zrodziło się ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie informatyki. 
         Z najnowszych badań wynika, iż już w 2008 r. Europa zacznie borykać się ze znacznym deficytem specjalistów sieciowych. W Polsce za 3 lata będzie za mało aż o 28 tys. osób zajmujących się sieciami komputerowymi. Obecnie liczba brakujących specjalistów sięga już 7 tys. Dla porównania w innych państwach Europy Zachodniej zapotrzebowanie na informatyków jest jeszcze większe, np. w Niemczech niedobór ten wynosi ok. 21 tys. osób, w Wielkiej Brytanii – 20 tys. W nieco lepszej sytuacji znajduje się Francja, której rynek pracy jest w stanie zapewnić zatrudnienie dla ok. 15 tys. informatyków. Spośród badanych krajów największe braki w kadrze informatycznej ma Ukraina. W 2008 r. będzie brakować tam ok. 33% pracowników odpowiadających za bezprzewodowe sieci informatyczne i telefonię internetową. Jest to wynik przekraczający dwukrotnie prognozowany deficyt w Europie. W Polsce natomiast za trzy lata będzie on wynosił
ok. 16% 8. Oprócz branży informatycznej tzw. zawody przyszłości pojawią się w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia i opieka społeczna (np. specjaliści z zakresu psychoterapii), ochrona środowiska, edukacja, biotechnologia, operacje finansowe, rozrywka i usługi. W tej ostatniej branży za interesujące możliwości rozwoju należy uznać usługi telepracy (wynikające z upowszechniania się outsourcingu), ochrony budynków i mienia, ochrony danych komputerowych, pośrednictwa i doradztwa 9.
         Obecnie bezrobocie dotyka najboleśniej osoby młode, tj. do 34 roku życia, przy czym obserwuje się właśnie w tej grupie stosunkowo największą poprawę – od 2003 r. do połowy 2005 r. liczba bezrobotnych wśród młodzieży do 24 roku życia spadła o 175 tys. osób, zaś w grupie 25-34 lat – o 95 tys. O kolejne 105 tys. spadło w tym okresie bezrobocie wśród osób między 35. a 44. rokiem życia, natomiast niewielkie zmiany nastąpiły wśród starszych bezrobotnych (powyżej 45. roku życia).


 

Źródło: Dane GUS, www.stat.gov.pl.

 

 


7 Zatrudnienie w Polsce 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, http://www.mgip.gov.pl/wiadomosci/zatrudnienie+i+przeciwdzialanie+bezrobociu/

zatrudnienie+w+2005+roku.htm

8 Zatrudnienie w Polsce 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, W 2008 roku braknie w Europie pół miliona informatyków!, Europejski Portal Pracy, http://www.hrc.pl/index.php?dzid=48&did=554

9 W. Gonciarz, Personel. Informator praca Edycja 2004, Agencja Promocji Modus, Kraków 2003.

 

 

powrót do spisu

 

opublikowano: 7 lutego 2006 08:08

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry