Strona główna

Raport: Rynek pracy w Polsce i UE

Strona główna

Przystąpienie do UE a sytuacja na polskim rynku pracy


 powrót do spisu

 

Przystąpienie do UE a sytuacja na polskim rynku pracy 12


         Od czasu przystąpienia Polski do UE nie uległo zmniejszeniu duże zróżnicowanie regionalne na polskim rynku pracy. Ponadprzeciętna poprawa sytuacji na rynku pracy spodziewana jest w regionach zachodniej Polski (z uwagi na położenie geograficzne), które będą w większym stopniu niż część wschodnia kraju korzystać z efektów integracji. Sytuacja prawdopodobnie poprawi się także w dużych metropoliach oraz ich bezpośrednim sąsiedztwie. Stopniowa – aczkolwiek wolniejsza niż na zachodzie kraju – poprawa będzie następować w regionach Polski północno- i południowo-wschodniej. 
         Ważnym zjawiskiem poakcesyjnym jest wzrost uelastycznienia rynku pracy i form zatrudnienia oraz poprawa organizacji pracy, a także rosnące znaczenie aktywnej polityki na rynku pracy, np. w sferze subsydiowania zatrudnienia.

 

Wśród zjawisk mających wpływ na wzrost dynamiki zmian na rynku pracy po akcesji Polski do UE są:

  • zachowania pracodawców walczących o uzyskanie przewagi konkurencyjnej,
  • rosnąca skala sezonowego wzrostu liczby pracujących,
  • wzrost liczby ofert pracy w rolnictwie,
  • wzrost znaczenia zatrudnienia okresowego,
  • przewaga wzrostu wydajności nad presją płacową,
  • duża skala subsydiowania zatrudnienia ze środków publicznych,
  • ujawnienie się popytu na nowe zawody i kwalifikacje, zwłaszcza w sferze nowych technologii,
  • umiarkowana fala emigracyjna, łagodząca napięcia wewnętrzne na rynkach pracy, o niewielkiej tendencji wzrostowej w stosunku do lat poprzednich.


         Należy podkreślić, że od chwili uzyskania członkostwa nie nastąpiła jednak spodziewana konwergencja płacowa. Wysoki poziom bezrobocia nadal hamuje wzrost oczekiwań płacowych pracowników. Prognozuje się stopniowy wzrost wynagrodzeń, powodowany pogłębianiem się kontaktów polskich podmiotów gospodarczych z przedsiębiorstwami w innych krajach członkowskich. 
         Pozytywnym zjawiskiem po 1 maja 2004 r. okazały się znaczne uproszczenia wprowadzone w zasadach zatrudniania Polaków na rynkach pracy pozostałych państw członkowskich, włącznie z ich pełnym otwarciem. Skala migracji do krajów, które zdecydowały się zrezygnować z jakichkolwiek ograniczeń (Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja), nie spowodowała perturbacji na ich rynkach pracy, zaś obawy o tzw. drenaż mózgów, czyli odpływ kadr wysoko kwalifikowanych, jak do tej pory nie okazały się uzasadnione.


Podsumowanie

 

         Realizacja Europejskiej Strategii Zatrudnienia w Polsce poprzez otwarcie rynku pracy dla wszystkich, a zwłaszcza dla młodzieży, ułatwianie zakładania i prowadzenia firm, zwiększanie zdolności adaptacyjnej pracowników i pracodawców oraz zwiększenie szans zatrudnienia dla kobiet, osób niepełnosprawnych, a także na wyrównywanie zróżnicowania regionalnego winna stanowić zadanie priorytetowe dla rządu. 
         Obecna skala bezrobocia w Polsce jest jednym z największych i najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych.

 


12 Zob. Polska w Unii Europejskiej – doświadczenia pierwszego roku członkostwa, UKIE, Warszawa 2005, www.ukie.gov.pl.

 

 powrót do spisu

 

opublikowano: 6 lutego 2006 13:07

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry