Strona główna

Raport: Rynek pracy w Polsce i UE

Strona główna

Waga poszczególnych kryteriów w procesie rekrutacji kandydatów


powrót do spisu

 

Waga poszczególnych kryteriów w procesie rekrutacji kandydatów

 

 

         Pierwsze pytanie skierowane do pracodawców dotyczyło ważności poszczególnych kryteriów w ocenie kandydatów do pracy. Zadaniem ankietowanych pracodawców było nadanie wag (udziału procentowego) poszczególnym kryteriom:

  • cechom osobowościowym,
  • kompetencjom,
  • umiejętnościom.

 

         Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że wszystkie uwzględnione w badaniach kryteria mają podobne znaczenie w procesie doboru pracowników. Zdecydowana większość ankietowanych pracodawców wskazała, że wszystkie trzy kryteria są ważne – określona waga mieści się w przedziale 76-100%. Umiejętności mają nieco mniejsze znaczenie w doborze pracowników w porównaniu do kwalifikacji, co jest po części zrozumiałe z uwagi na fakt, iż absolwent dopiero w pracy w praktyce sprawdza swoje umiejętności, doskonali je lub uczy się ich od podstaw  (np. umiejętność pracy w zespole). Ponadto daje się zauważyć, że w pierwszej fazie zatrudniania pracownika (czyli absolwenta) mniej liczą się dla pracodawcy jego cechy osobowościowe, choć różnica ta nie jest bardzo duża. Najistotniejsze w tych wynikach jest to, że pracodawcy podkarpaccy w porównywalnym stopniu cenią u kandydatów zarówno wiedzę, kwalifikacje, jak i umiejętności (tzw. soft skills), co jest sygnałem, że już w czasie studiów powinno nabywać się te umiejętności i rozwijać je. Jest to niezwykle istotne z uwagi na fakt, że rynek pracy jest coraz bardziej wymagający – trend ten w wymaganiach pracodawców utrzymuje się w badaniach od początku ich prowadzenia.

 

 

 

Wagi w % cechy osobowościowe kompetencje umiejętności
częstość procent częstość procent częstość procent

0-25%

16

6,3%

6

2,3%

9

3,5%

26-50%

70

27,3%

46

18%

53

20,7%

51-75%

84

32,8%

96

37,5%

88

34,4%

76-100%

86

33,6%

108

42,2%

106

41,4%

Ogółem 256 100% 256 100% 256 100%

 

         Można zauważyć istotne zależności pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa, mierzoną liczbą zatrudnionych, a wagą kompetencji i kwalifikacji kandydatów do pracy. Istnieje przewaga pracodawców w dużych przedsiębiorstwach (zatrudniających powyżej 250 osób), gdzie kwalifikacje i kompetencje liczą się najbardziej – w całości oceny kandydata ich waga stanowi powyżej 75%.

 

 

Zatrudnianie absolwentów uczelni przez podkarpackich przedsiębiorców

 

         Zapytano w ankiecie badanych przedsiębiorców, czy w ostatnich dwóch latach zatrudnili absolwenta szkoły wyższej bezpośrednio po ukończeniu studiów. Z ogółu badanych 94 osoby (37%) odpowiedziało twierdząco.

 

 

Czy w ostatnich dwóch latach zatrudnił Pan/i absolwenta wyższej uczelni? Częstość Procent

tak

94

37%

nie

160

63%

Ogółem 254 100%

 

         Niezatrudnianie absolwentów związane jest z tym, że 66% pracodawców w ogóle w tym okresie nie zatrudniało nowych pracowników. Natomiast 26% poszukiwało kandydatów z doświadczeniem zawodowym. Siedmiu pracodawców stwierdziło, że nie zatrudniło absolwentów, gdyż nie potrzebowało osób z wyższym wykształceniem, trzech zaś jako powód wskazało brak odpowiednich kandydatów.

 

 

Powody niezatrudniania absolwentów wyższych uczelni? Częstość Procent
nikogo nie zatrudniałem

97

65,54%

potrzebowałem pracownika z większym doświadczeniem zawodowym

39

26,35%

inne

12

8,11%

Ogółem 148 100%

 

 

Motywy zatrudniania absolwentów szkół wyższych

 

         Ankietowani pracodawcy, przyjmując do pracy absolwenta, kierowali się ulgami z tym związanymi, czyli preferencjami wynikającymi ze stażu absolwenckiego (29,3%), dobrym wykształceniem kandydatów (22,3%), a w dalszej kolejności – entuzjazmem młodych osób (15,3%), brakiem złych nawyków z poprzedniej pracy (10,9%), dyspozycyjnością (10,5%), a także mniejszymi oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzenia (5,2%).

 

 

 

Aspekty przemawiające za zatrudnieniem absolwenta Częstość Procent
mniejsze oczekiwania dotyczące wynagrodzenia

12

5,20%

inne

15

6,60%

dyspozycyjność

24

10,50%

brak nawyków, wyniesionych z wcześniejszego miejsca pracy

25

10,80%

entuzjazm, zaangażowanie osób rozpoczynających pracę

35

15,30%

nabyta w trakcie studiów wiedza

51

22,30%

preferencje związane ze stażem absolwenckim

67

29,30%

tab

229

100%

         

         Inne przesłanki, które skłoniły badanych pracodawców do zatrudnienia absolwenta uczelni, to potrzeby kadrowe, odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i znajomość branży czy ukończenie „konkretnej” uczelni. Wszystkie wymienione przez badanych wskazania zawiera poniższa tabela.

 

Inne przesłanki przemawiające za zatrudnieniem absolwenta uczelni Liczba wskazań
potrzeby kadrowe

4

potrzebne odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i znajomość branży

3

komunikatywność, chęć do pracy

1

konkretna uczelnia

1

praktyki i staże

1

syn kierownika

1

wymiana kadry

1

wzrost produkcji

1

 

 

Rodzaj ukończonej uczelni a szanse absolwentów na podkarpackim rynku pracy

         Deklaracje odnośnie do skłonności pracodawców do zatrudniania absolwentów WSIiZ pozwalają naszym absolwentom z optymizmem spoglądać w przyszłość. Pracodawcy bowiem nie dyskwalifikują uczelni niepaństwowych. Kwestią decydującą są – zdaniem badanych – obiektywne wymogi stawiane kandydatom do pracy, które decydują o przyjęciu do pracy.
         Aż 3/4 badanych pracodawców nie kieruje się rodzajem uczelni ukończonej przez absolwenta aplikującego o pracę.

 

Absolwenci WSIiZ na regionalnym rynku pracy

         Aż 73% z badanych pracodawców zadeklarowało, że przyjęłoby absolwenta WSIiZ, jeżeli spełniałby stawiane przez firmę wymagania. 14% badanych przedsiębiorców potrzebuje pracowników z innym profilem wykształcenia, niż oferuje WSIiZ. Tylko 14 osób wolałoby zatrudnić absolwentów szkoły państwowej. Natomiast 13 osób podało inne powody, jak brak doświadczenia, czy brak wolnych miejsc pracy.

 

 

 

Czy zatrudniłby Pan/i absolwenta WSIiZ? Częstość Procent
tak, już zatrudniam 6 2,45%
tak, jeżeli spełniałby wymagania 177 72,24%
nie, potrzebuję pracowników z innym profilem wykształcenia 35 14,29%
nie, wolę zatrudnić absolwenta uczelni państwowej 14 5,71%
nie, z innych powodów 13 5,31%
Ogółem 245 100%

 

 

Inne powody niezatrudniania absolwentów WSIiZ Liczba wskazań
brak doświadczenia 6
nie zatrudniam (brak miejsc pracy) 4
jeśli byłaby konieczność 1
nie było kandydatów 1
nie ma potrzeby 1

 

 

Przyszłościowe kierunki studiów wg pracodawców

 

         Jako kierunki z największą przyszłością pracodawcy wskazali na: informatykę (100 wskazań), ekonomię (40 wskazań), nauki techniczne, kierunki inżynierskie (29 wskazań) oraz prawo (19 wskazań) i budownictwo (15 wskazań).

 

Przyszłościowe kierunki studiów Liczba wskazań
informatyka 

100

ekonomia 

40

nauki techniczne, inżynieria

29

prawo 

19

budownictwo 

15

filologia 

14

marketing 

13

turystyka 

10

medycyna 

8

bankowość 

7

administracja 

6

handel 

6

telekomunikacja 

6

zarządzanie 

6

europeistyka 

6

ochrona środowiska

4

rachunkowość 

3

 

powrót do spisu

opublikowano: 9 lutego 2006 12:52

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry