Strona główna

Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej

Strona główna

Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej (CEMiI)


Informacje ogólne
 

dr Andrzej Szelc, prof. WSIiZ - Dyrektor Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej
pokój 207A
tel. 866 1276
e-mail:

Bartosz Pomianek - Kierownik Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej
pokój 105
tel. 866 1197
e-mail: 
Organizacja i cele

Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej zostało powołane do życia w lutym 2003 roku. Centrum podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Współpracy z Zagranicą.

W skład Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej wchodzą:

         1. Dyrektor Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej
         2. Rada Koordynacyjna
         3. Kierownik Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej
         4. Zespół Organizacyjny Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej

Zasadniczym celem działania Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej jest koordynowanie działań związanych z organizacją Studiów Międzynarodowych i zastosowaniem Internetu w kształceniu oraz wdrażaniem innowacji technologicznych w nauczaniu dla studentów polskich i zagranicznych. 
Zadania

 

Do zadań Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej należą:

   1.      opracowywanie planów strategicznych edukacji internetowej i międzynarodowej dla WSIiZ
   2.      prowadzenie szkoleń dla kadry naukowej
   3.      dobór projektów wynikających z przyjętych strategii
   4.      udzielanie wsparcia w zakresie doboru odpowiednich narzędzi technologii edukacyjnych i informatycznych
   5.      nadzór i ocena realizowanych projektów
   6.      monitoring i współdziałanie w rozpowszechnianiu osiągnięć uczelni
   7.      ocena i badanie inicjatyw dydaktycznych

 Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się działów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Na przestrzeni 3 lat dzięki działalności centrum udało się zrealizować wiele ambitnych celów jakie postawiła sobie WSIiZ.

 Zgodnie ze strategią nauczania WSIiZ wprowadzono tzw. „blended learning” polegający na połączeniu tradycyjnych metod dydaktycznych z metodami nowoczesnymi wykorzystującymi Internet (Distance Learning), obecnie ok. 30% wszystkich zajęć prowadzonych na WSIiZ prowadzonych jest w systemie Distance Learning.
 
Strategia e-learningowa WSIiZ oparta jest na kursach multimedialnych udostępnianych studentom zarówno w wersji off-line (płyty CD), jak i on-line (platforma e-learningowa). Do dnia dzisiejszego powstało ok. 200 kursów multimedialnych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym na wszystkich kierunkach prowadzonych przez WSIiZ.

Przeprowadzono pełną integrację systemu dziekanatowego z platformą e-learningową, co pozwala znacznie zwiększyć efektywność procesu nauczania, lepiej śledzić postępy studentów w nauce oraz wydajnie zarządzać posiadanymi kursami multimedialnymi.

Wiosną bieżącego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło oficjalny konkurs na przygotowanie planu i programu nauczania dla wybranego kierunku studiów, w którym do 70% zajęć ma być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Konkurs organizowany był w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i koordynowany przez Biuro Wdrażania EFS w MEN. W konkursie tym wzięła udział również nasza Uczelnia, przygotowując bardzo wysoko oceniony wniosek (pierwsze miejsce na liście rankingowej złożonych wniosków), a następnie kompletny plan studiów i program nauczania dla kierunku Ekonomia na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Prace nad realizacją tego projektu zakończyły się latem tego roku. W ramach tego projektu powstało kolejnych 70 kursów multimedialnych.

Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej współuczestniczy w wielu projektach realizowanych przez WSIiZ służąc swoją wiedzą w zakresie edukacji elektronicznej i internetowej.Do pozostałych projektów realizowanych przez zespół można zaliczyć:


    * projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany ze środków programu Leonardo pt. The application of Multiple Intelligences Theory to Increase the Effectiveness of e-learning, realizowany w latach 2004-2006, koordynowany przez Zespół do spraw e-learningu WSIiZ,
    * projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji „Ocena jakości edukacji elektronicznej w konteście funkcjonalnym”, realizowany w 2006 roku,
    * project Framework for e-Learning Contents Evaluation, realizowany w latach 2006-2007, koordynowany przez Foundation for Research and Technology-Hellas, Institute of Applied and Computational Mathematics, Grecja,
    * projekt Joint European Curriculum in Information Technology for Higher Education, realizowany obecnie do 2009 roku.

Centrum stara się również dzielić swoimi doświadczeniami o czym świadczą liczne publikacje na wielu konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych.

 
Oferta Zespołu ds. e-learningu

Outsourcing

 

Posiadając komplementarną i kompleksową ofertę w zakresie rozwiązań e-learning możemy zaoferować  outsourcing procesów biznesowych / szkoleniowych związanych z wykorzystaniem technologii e-learning. Outsourcing może obejmować następujące elementy;

 

-         Analiza - doradztwo w zakresie wyboru wewnętrznych procesów, jakie można wesprzeć szkoleniami e-learning. Określenie najbardziej efektywnego modelu wdrożenia e-learningu.

-         Technologia - dostarczenie, implementacja i utrzymanie technologii niezbędnych do wdrożenia e-learningu - platforma LMS, narzędzia do tworzenia treści szkoleniowych.

-         Tworzenie kursów - stworzenie szkoleń dedykowanych na zamówienie oraz udostępnienie szkoleń gotowych, realizujących postawione przed e-learningiem cele biznesowe/edukacyjne.

 

Kursy dedykowane tworzone są na specjalne zlecenie Klienta i są realizowane w oparciu o dokładne rozpoznanie jego potrzeb, grupy docelowej, jak również istniejących warunków organizacyjnych oraz posiadanej przez firmę infrastruktury informatycznej Dzięki tym informacjom oraz posiadanej wiedzy możemy zaoferować produkt najwyższej jakości. Kursy dedykowane mogą być tworzone w dwojaki sposób albo na podstawie materiałów dostarczonych przez Klienta, albo w oparciu o specjalistów zatrudnionych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Usługi szkoleniowe

 

Oferujemy Państwu możliwość podnoszenia kompetencji i zdobywania wiedzy poprzez uczestnictwo w oferowanych przez nas szkoleniach realizowanych na zamówienie. Poniżej znajdują się propozycje takich szkoleń. Możemy również przygotować szkolenia dedykowane odpowiadające dokładnie Państwa potrzebom.

 

- Szkolenia wewnętrzne dot. e-learningu,

- Metodyka i metodologia budowy szkoleń e-learning,

- Tworzenie treści szkoleniowych,

- Założenia dydaktyczne e-learningu,

- Administracja platformą LMS (e-learingową).

 

Usługi wsparcia

 

Wdrażanie e-learningu to bardzo złożone zagadnienie, wymagające zarówno doświadczenia jak i umiejętności technicznych. Dlatego oferujemy Państwu naszą pomoc w zakresie wsparcia technicznego dla osób wdrażających e-learning, tworzących kursy i prowadzonych szkolenia oraz administrujących platformą LMS.

 

Uczestnictwo w projektach badawczych

 

W związku z realizacją licznych projektów badawczych proponujemy Państwu możliwość uczestnictwa w nowych, przygotowywanych projektach dotyczących badań nad nowymi formami nauczania (najczęściej są to projekty międzynarodowe). Jednocześnie deklarujemy chęć uczestnictwa w prowadzonych przez Państwo projektach. Będziemy szczęśliwi mogąc się podzielić z Państwem naszym doświadczeniem na polu e-learningu.

 

opublikowano: 17 września 2009 09:22

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry