O UCZELNI ::
Strona główna

Kronika

Strona główna


 

 

 

         Od początku istnienia Uczelnia prowadzi konsekwentną politykę kadrową. W jej efekcie aktualnie WSIiZ dla 60% pracowników samodzielnych, 90% doktorów oraz 100% asystentów jest podstawowym miejscem pracy (tzw. I etat). Było to możliwe m.in. dzięki temu, że z jednej strony w Uczelni funkcjonuje bardzo selektywny system naboru nowych pracowników, motywacyjny system płac nauczycieli akademickich, z którym ściśle powiązany jest system oceny jakości ich pracy, a z drugiej – efektywny system wspomagający rozwój naukowy, który dotyczy zarówno asystentów przygotowujących prace doktorskie, jak i doktorów przygotowujących rozprawy habilitacyjne. W ramach wspomagania rozwoju naukowego istnieją: system grantów wewnętrznych, system dofinansowania udziału w konferencjach oraz system stypendialny. Przygotowując prace doktorskie i habilitacyjne, asystenci oraz adiunkci mają możliwość skorzystania z urlopu lub zwolnienia z godzin organizacyjnych oraz otrzymują stypendia doktorskie i habilitacyjne. Uczelnia pokrywa w pełni koszty przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Do tej pory spośród zatrudnionej w WSIiZ kadry naukowo-dydaktycznej 22 asystentów obroniło prace doktorskie (34 ma otwarte przewody doktorskie), 3 osoby uzyskały stopień  naukowy doktora habilitowanego (2 osoby sfinalizują swoje habilitacje jeszcze w tym roku), a 4 osobom nadano tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

         Szybko rośnie także liczba zatrudnionych w naszej Uczelni profesorów z uczelni zagranicznych (głównie ze znanych uniwersytetów amerykańskich).

         Pracownicy naukowi WSIiZ prezentują wyniki swoich badań na konferencjach organizowanych przez uczelnie krajowe i zagraniczne oraz na konferencjach i seminariach, których organizatorem i współorganizatorem jest WSIiZ (do tej pory odbyło się 97 konferencji naukowych i seminariów, w tym 27 międzynarodowych). Swoją wiedzę mogą pogłębiać poprzez udział w organizowanych w WSIiZ seminariach (naukowych, środowiskowych, doktoranckich), gościnnych wykładach otwartych oraz szkołach letnich, prowadzonych przez wybitnych pracowników naukowych z kraju i zagranicy. Równocześnie funkcjonujący na Uczelni system nagradzania publikacji naukowych mobilizuje pracowników do zamieszczania swoich prac w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej oraz czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

         Ważne jest również wsparcie finansowe działalności naukowo-badawczej. Dzięki założycielowi WSIiZ, Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości, które na początku działalności Uczelni przekazało jej swój dorobek materialny i kadrowy (a co za tym idzie – doświadczenie w realizacji projektów), WSIiZ aktywnie uczestniczy w realizacji projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych oraz służących rozwojowi społecznemu i gospodarczemu regionu. Wejście Polski do Unii Europejskiej umożliwiło pozyskanie rekordowego na tle pozostałych lat dofinansowania projektów w 2005 r. w wysokości prawie 17 mln zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

opublikowano: 21 czerwca 2006 15:43

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry