Strona główna

Organizacja roku akademickiego

Strona główna

Organizacja roku akademickiego 2007/2008


ZARZĄDZENIE NR 24/2007
REKTORA
WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
z dnia 25 maja 2007 roku

 

W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008
DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

 

Działając na podstawie § 24 ust. 8 Statutu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zarządzam co następuje:

§1

 1. Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2007/2008 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:
  a) semestr zimowy: 01.10.2007 – 17.02.2008,
  b) semestr letni: 18.02.2007 – 13.07.2008r.
  c) przerwa wakacyjna: 14.07.2008 – 30.09.2008r.
 2. Szczegółowa organizacja semestru zimowego i letniego roku akademickiego 2007/2008 dla poszczególnych kierunków studiów, form i stopni kształcenia nie narusza organizacji określonej w ust. 1.

 

§2

Ustalam, z zastrzeżeniem §7 następującą organizację roku akademickiego 2007/2008 dla studentów studiów stacjonarnych:

 

 

WSZYSTKIE WYDZIAŁY semestr zimowy semestr letni
 • zajęcia dydaktyczne

01.10.2007* – 08.02.2008

18.02.2008 – 20.06.2008

 • ferie

22.12.2007 – 02.01.2008

20.03.2008 – 25.03.2008

okres egzaminów i zaliczeń

 

- terminy podstawowe

26.11.2007 – 15.02.2008

21.04.2008 – 27.06.2008

- terminy poprawkowe

03.12.2007 – 10.03.2008

05.05.2008 – 11.07.2008
01.09.2008 – 26.09.2008

 • wakacje i praktyki

01.07.2008 – 30.09.2008

* - termin nie dotyczy studentów 1 semestru studiów  drugiego stopnia - termin rozpoczęcia zajęć 15.10.2007.

Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych bez obowiązku ich odrabiania:
- 02.11.2007 (piątek)

- 02.05.2008 (piątek)

- 23.05.2008 (piątek)

§3

Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2007/2008 dla studentów studiów niestacjonarnych:

Kierunki: ekonomia, turystyka i rekreacja, europeistyka semestr zimowy semestr letni
 • zajęcia dydaktyczne

29.09.2007 – 17.02.2008

01.03.2008-13.07.2008

 • ferie

24.12.2007 – 02.01.2008

20.03.2008 – 25.03.2008

 • okres egzaminów i zaliczeń
 

- terminy podstawowe

24.11.2007 – 17.02.2008

19.04.2008-13.07.2008

- terminy poprawkowe

08.12.2007 –16.03.2008

10.05.2008-13.07.2008
01.09.2008-26.09.2008

 • wakacje i praktyki

14.07.2008 – 26.09.2008


Studentów studiów niestacjonarnych kierunku ekonomia, turystyka i rekreacja oraz europeistyka, obowiązują następujące terminy zjazdów:

 

semestr zimowy semestr letni

29-30.09.2007*

01-02.03.2008

13-14.10.2007

15-16.03.2008

27-28.10.2007**

05-06.04.2008

24-25.11.2007

19-20.04.2008

08-09.12.2007

10-11.05.2008

22-23.12.2007

24-25.05.2008

05-06.01.2008 

07-08.06.2008

19-20.01.2008

21-22.06.2008

02-03.02.2008      

05-06.07.2008***

16-17.02.2008      

12-13.07.2008***

*  termin nie dotyczy studentów 1 semestru
**  termin pierwszego zjazdu 1 semestru studiów drugiego stopnia
***  termin nie dotyczy studentów ostatnich semestrów studiów*

 

 

Kierunki: administracja, informatyka, informatyka i ekonometria, dzienni-karstwo i komunikacja społeczna, poli-tologia, zdrowie publiczne semestr zimowy semestr letni
 • zajęcia dydaktyczne

29.09.2007-10.02.2008

23.02.2008 – 13.07.2008

 • ferie

24.12.2007-02.01.2008

20.03.2008 – 25.03.2008

 • okres egzaminów i zaliczeń
 

- terminy podstawowe

17.11.2007-10.02.2008

12.04.2008 – 13.07.2008

- terminy poprawkowe

01.12.2007-09.03.2008

26.04.2008 – 13.07.2008
01.09.2008 – 26.09.2008

 • wakacje i praktyki

14.07.2008-26.09.2008

 

Studentów studiów niestacjonarnych kierunków: administracja, informatyka, informatyka i ekono-metria, politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz zdrowie publiczne obowiązują następujące terminy zjazdów:

 

semestr zimowy semestr letni

29-30.09.2007*

23-24.02.2008

06-07.10.2007

08-09.03.2008

20-21.10.2007**

29-30.03.2008

03-04.11.2007

12-13.04.2008

17-18.11.2007

26-27.04.2008

01-02.12.2007

17-18.05.2008

15-16.12.2007

31.05-01.06.2008

12-13.01.2008

14-15.06.2008

  26-27.01.2008     

28-29.06.2008***

09-10.02.2008

12-13.07.2008***

*  termin nie dotyczy studentów 1 semestru
**  termin pierwszego zjazdu 1 semestru studiów drugiego stopnia
***  termin nie dotyczy studentów ostatnich semestrów studiów


 §4

Dla studentów pierwszego semestru ustalam następujące terminy spotkań organizacyjnych:

Studia stacjonarne:

 

 

Studia pierwszego stopnia

01.10.2007*

Studia drugiego stopnia

15.10.2007*

* w tym dniu nie planuje się zajęć dydaktycznych

 

Studia niestacjonarne:

 

  ekonomia, europeistyka, turystyka i rekreacja, administracja, informatyka, informatyka i ekonometria, politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zdrowie publiczne

Studia pierwszego stopnia

12.10.2007

05.10.2007

Studia drugiego stopnia

26.10.2007

19.10.2007

 

§5

Dla studentów studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja oraz dla studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne specj. Ratownik Medyczny trybu stacjonarnego i niestacjonarnego, ustalam obowiązkowe terminy obozów:

 

 

Semestr zimowy Semestr letni
Stacjonarne* Niestacjonarne* Stacjonarne** Niestacjonarne**
21.01 -27.01.2008
28.01-03.02.2008***

 

16.06.-22.06.2008

23.06.-29.06.2008

04.02.-17.02.2008

30.06.-06.07.2008

*  termin dotyczy studentów 3 semestru
**  termin dotyczy studentów 2 semestru
***  termin dotyczy studentów studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

 

§6

W uzasadnionych przypadkach na studiach niestacjonarnych (np. przekroczenie limitu godzin, wy-magania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć na zjazdach dodatkowych, poza obo-wiązującymi dla danego kierunku.

 

§7

Studenci podejmujący studia w języku angielskim w formie studiów stacjonarnych, którzy w roku akademickim 2007/08 realizują pierwszy semestr studiów polegający na intensywnej nauce języka angielskiego, rozpoczynają pierwszy semestr w dniu 16 czerwca 2008 roku.

 1. Studenci, o których mowa w pkt 1 zajęcia dydaktyczne realizują w okresie od  16 czerwca 2008 roku do 14 września 2008 roku.
 2. Przerwa wakacyjna dla studentów, o których mowa w pkt 1 obejmuje okres od 15 września 2008 roku do 30 września 2008 roku.

 

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

opublikowano: 30 lipca 2007 14:12

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry