Strona główna

Stypendia

Strona główna

System Bezpłatnych Miejsc


System Bezpłatnych Miejsc dla studentów I roku

 

 

Osoby zakwalifikowane do Systemu Bezpłatnych Miejsc (SBM) studiują w WSIiZ w Rzeszowie bezpłatnie (brak obowiązku uiszczania czesnego), bądź częściowo odpłatnie (obowiązek uiszczania czesnego w wysokości 50% obowiązującego na danym kierunku, formie i stopniu studiów).

  


Rekrutacja na rok akademicki 2008/2009

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne do SBM na semestr zimowy przeprowadzane jest w ramach postępowania rekrutacyjnego.
W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą wziąć udział absolwenci szkół średnich, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali co najmniej:
a)        200 punktów za świadectwo maturalne w przypadku osób zdających nową maturę,
b)       20 punktów za świadectwo maturalne i świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku osób zdających starą maturę.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Przy ustalaniu wyników postępowania kwalifikacyjnego Komisja uwzględnia liczbę punktów uzyskaną w postępowaniu rekrutacyjnym oraz ocenę z jednoetapowego egzaminu.

 

 

Na semestr zimowy przyznanych zostanie do 150 miejsc bezpłatnych oraz do 600 miejsc częściowo odpłatnych, przy czym:
a)        wszystkie kierunki stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – do 100 miejsc bezpłatnych oraz do 400 miejsc częściowo odpłatnych,
b)       wszystkie kierunki niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia – do 100 miejsc częściowo odpłatnych,
c)        stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia specjalność Biznes międzynarodowy - dodatkowo do 25 miejsc bezpłatnych oraz do 50 miejsc częściowo odpłatnych,

d)       stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka specjalność Programowanie - dodatkowo do 25 miejsc bezpłatnych oraz do 50 miejsc częściowo odpłatnych.

 

Ostateczną decyzję o ilości przyznanych miejsc bezpłatnych i częściowo odpłatnych oraz osobach zakwalifikowanych do SBM podejmuje Komisja, uwzględniając wyniki postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

Poza postępowaniem kwalifikacyjnym do SBM (na studiach stacjonarnych w ramach miejsc bezpłatnych, a na studiach niestacjonarnych w ramach miejsc częściowo odpłatnych) przyjmowani są:
a)       laureaci i finaliści wybranych olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, których program został zaakceptowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b)       absolwenci LO WSIiZ, którzy przez ostatnie dwa lata nauki pobierali stypendium w wysokości co najmniej 50% czesnego lub uczyli się w ramach systemu bezpłatnej nauki,
c)       kandydaci z wybranych szkół średnich, znajdujący się wśród 10 najlepszych absolwentów danej szkoły i posiadający nominację do SBM,
d)      laureaci i finaliści konkursów których program i rodzaj nagrody został zatwierdzony przez Rektora.
Listę olimpiad o których mowa w ust. 1 pkt. a), oraz listę kierunków studiów na których mogą bezpłatnie studiować laureaci i finaliści olimpiad, określa Załącznik nr 1.
Listę wybranych szkół średnich, o których mowa w ust. 1 pkt. c) określa Rektor.
Decyzję o przyznaniu nominacji do SBM danemu absolwentowi podejmuje dyrektor wybranej szkoły średniej.

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne do SBM na semestr letni roku akademickiego 2008/09 przeprowadzane będzie w marcu 2009 roku. Będą w nim mogli wziąć udział wszyscy studenci pierwszego roku studiów I-go stopnia. Aby ubiegać się o stypendium w ramach SBM należy wykazać się pracowitością i dobrymi wynikami w nauce oraz uczestniczyć w różnych formach aktywności naukowej.

 


  

System Bezpłatnych Miejsc w semestrze letnim

 

Osoby pragnące studiować w ramach Systemu Bezpłatnych Miejsc w semestrze letnim powinny złożyć stosowne dokumenty.

Postępowanie kwalifikacyjne do SBM na semestr letni przeprowadzane będzie w marcu 2009 roku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą wziąć udział studenci I roku studiów pierwszego stopnia.

 

 

Studenci studiów stacjonarnych:

 

.       W przypadku studentów studiów stacjonarnych warunkiem ubiegania się o przyjęcie do SBM na semestr letni jest złożenie w Dziekanacie, nie później niż do 28 lutego 2009 roku:

a)        wniosku (załącznik nr 2 do Zarządzenia),

b)       zaświadczenia (załącznik nr 3 do Zarządzenia) potwierdzającego uzyskanie punktów z tytułu uczestnictwa w wybranych przez siebie formach rozwijania zainteresowań, spośród wymienionych w załączniku nr 4 do Zarządzenia.

2.       Student studiów stacjonarnych ubiegający się o przyjęcie do SBM na semestr letni może uzyskać prawo do studiów częściowo odpłatnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

a)        uzyskał średnią ocen za pierwszy semestr w wysokości co najmniej 4,0;

b)       uzyskał co najmniej 20 punktów z tytułu uczestnictwa w wybranych przez siebie formach rozwijania zainteresowań.

3.       Student studiów stacjonarnych ubiegający się o przyjęcie do SBM na semestr letni może uzyskać prawo do studiów bezpłatnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

a)        uzyskał średnią ocen za pierwszy semestr w wysokości co najmniej 4,75;

b)       uzyskał co najmniej 20 punktów z tytułu uczestnictwa w wybranych przez siebie formach rozwijania zainteresowań.

 

Studenci studiów niestacjonarnych:

  

1.       W przypadku studentów studiów niestacjonarnych warunkiem ubiegania się o przyjęcie do SBM na semestr letni jest złożenie w Dziekanacie wniosku (załącznik nr 2 do Zarządzenia), nie później niż do 28 lutego 2009 roku:

2.       Student studiów niestacjonarnych ubiegający się o przyjęcie do SBM na semestr letni może uzyskać prawo do studiów częściowo odpłatnych, jeśli uzyskał średnią ocen za pierwszy semestr w wysokości co najmniej 4,0.

  

 


Osoby zakwalifikowane do SBM na semestr letni stają sie automatycznie członkami Systemu Student PLUS.  Warunkiem jest złożenie u Koordynatora dokumentów takich jak zaświadczenie o średniej oraz potwierdzenie uzyskania 20 puntków z aktywności. Więcej informacji o SS+ na stronie w portalu WSIiZ.

 

 

Formularz oceny aktywności oraz wniosek o przyjęcie na nowy semestr do SBM są dostępne w zarządzeniu:

Zarządzenie określające zasady funkcjonowania Systemu Bezpłatnych Miejsc


  

Koordynator Systemu Bezpłatnych Miejsc

 

Magdalena Żmuda

 

wtorek - piątek, godz 9.00 - 14.00

pok 46 (Biuro Karier)

tel 017 866 14 45

 

 

opublikowano: 18 czerwca 2008 13:44

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry