Strona główna

Biblioteka WSIiZ

Strona główna

Regulamin


Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki WSIiZ w Rzeszowie - najważniejsze zasady


Pełny tekst Regulaminu

 

Regulations of using the materials of the Library of UITM in Rzeszów

 

Korzystanie z Wypożyczalni Biblioteki WSIiZ

Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają :

 • wszyscy studenci,
 • pracownicy WSIiZ oraz SPP w Rzeszowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
 • studenci studiów podyplomowych prowadzonych w WSIiZ,
 • słuchacze Policealnego Studium Zawodowego Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie -- uczniowie Gimnazjum Akademickiego i Liceum Ogólnokształcącego prowadzonych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Konto czytelnika jest otwierane na podstawie:

 • legitymacji studenckiej
 • deklaracji zawierającej dane personalne czytelnika i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Biblioteki WSIiZ w Rzeszowie.

Czytelnik pracownik naukowo-dydaktyczny WSIiZ w Rzeszowie, może wypożyczyć jednorazowo do dwunastu materiałów bibliotecznych na okres trzech miesięcy, z możliwością jednokrotnej prolongaty na kolejnych trzech miesiące, o ile pozycja nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika, a dopuszczalny termin zwrotu nie został przekroczony.

Pozostałe osoby uprawnione do korzystania z wypożyczalni mogą wypożyczyć do sześciu materiałów bibliotecznych na okres jednego miesiąca, z możliwością jednokrotnej prolongaty na kolejny miesiąc, o ile pozycja nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika, a dopuszczalny termin zwrotu nie został przekroczony.

 


Prolongata jest możliwa, kiedy:

 • książka nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika,
 • nie minął termin zwrotu książki (nie nastąpiło przetrzymanie książki).

 

Prolongata jest niemożliwa, kiedy konto czytelnika jest:

 • zablokowane (przetrzymania, itp.),
 • nieważne

 

Książkę można prolongować nie więcej niż 1 raz, czas kolejnej prolongaty jest zależny od uprawnień czytelnika.

 


Czytelnik zobowiązany jest troskliwie obchodzić się z wypożyczonymi dziełami. Przenosząc materiały biblioteczne czytelnik powinien dobrze zabezpieczyć je przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem.

 

Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą następujące konsekwencje:

 
  1. indywidualne upomnienie, generowane na konto czytelnika,
  2. naliczenie kary w wysokości 4 zł, za każdy tydzień zwłoki i za każdą przetrzymaną książkę,
  3. zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
 

Czytelnikowi przysługuje prawo złożenia raz w roku akademickim podania do Kanclerza WSIiZ, z prośbą o umorzenie części naliczonych kar.

 

W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:

 
  1. odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania, lub
  2. zapłacić koszt naprawy dzieła przez introligatora,
  3. wykonać lub zapłacić za wykonanie kserokopii wraz z kosztami oprawy dzieła, którego nabycie nie jest aktualnie możliwe, lub
  4. dostarczyć inne dzieło (dzieła) znajdujące się w sprzedaży i poszukiwane przez Bibliotekę, WSIiZ, lub
  5. zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubione albo zniszczone dzieło wysokości dwukrotnej rzeczywistej jego wartości.

 Biblioteka WSIiZ informuje, że wysyłane pocztą elektroniczną przypomnienia o upływie terminu zwrotu książek nie zwalniają osób wypożyczających z osobistego pilnowania tych terminów. Brak takiego przypomnienia nie może być żadnym argumentem do zwolnienia z opłat za przetrzymanie książek.

Wzór podania o umorzenie kary

 


Korzystanie z Czytelni Biblioteki WSIiZ

 

Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy zainteresowani zbiorami Biblioteki WSIiZ, uzyskuje się je po założeniu konta komputerowego i złożeniu u bibliotekarza dyżurnego legitymacji lub innego dokumentu z fotografią, ważnego na dany okres.

 

Czytelników korzystających z Czytelni obowiązuje:

 

  1. pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, teczek, toreb.
  2. zgłoszenie się u dyżurującego bibliotekarza, złożenie mu odpowiedniego dokumentu,
  3. zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych do Czytelni, w celu korzystania, materiałów bibliotecznych,
  4. zamówienie dzieła najpóźniej na 30 min. przed zamknięciem Czytelni,
  5. troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi oraz zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi zauważonych braków i uszkodzeń,
  6. zachowanie ciszy w Czytelni,
  7. zakaz wnoszenia do Czytelni włączonych telefonów komórkowych,
  8. zakaz prowadzenia głośnych rozmów,
  9. zakaz spożywania posiłków w Czytelni,
  10. zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów bibliotecznych poza Czytelnię bez zgody bibliotekarza,
  11. stosowanie się do wskazówek dyżurującego bibliotekarza.

 

W razie uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do:

 
  1. odkupienia zniszczonych materiałów bibliotecznych,
  2. zapłacenia odszkodowania w wysokości dwukrotnej rzeczywistej

 


Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczenie czytelnikom nie posiadanych przez Bibliotekę WSIiZ i inne rzeszowskie biblioteki materiałów. Biblioteka WSIiZ udostępnia zbiory własne bibliotekom zamiejscowym na okres 4 tygodni.

Czytelnik zainteresowany sprowadzeniem materiałów z innych bibliotek zobowiązany jest złożyć zamówienie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 

Zamówienie powinno zawierać dokładne dane o żądanej pozycji, to jest: nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania.

 

Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego udostępnia się czytelnikowi wyłącznie prezencyjnie na terenie Czytelni.

 

Okres wypożyczenia wynosi 4 tygodnie i może być przedłużony przez bibliotekę wypożyczającą na wniosek złożony przez czytelnika za pośrednictwem Biblioteki WSIiZ przed upływem terminu zwrotu. Biblioteka wypożyczająca może także określić inny termin zwrotu.

 

W przypadku nie zgłoszenia się po zamówione materiały koszty przesyłki i wykonania kserokopii ponosi zamawiający czytelnik.

 

Czytelnik, który dopuści do uszkodzenia lub zniszczenia dzieła uzyskanego drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszelkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

Folrmularz zamówienia na wypożyczenia międzybiblioteczne

 


Postanowienia końcowe

 

Naruszenie przez czytelnika zasad postępowania określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności:
 
 • niewłaściwe zachowanie się na terenie Biblioteki,
 • trwałe uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież materiałów bibliotecznych,
 • brak właściwej reakcji na wezwanie Biblioteki do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych
 

stanowi podstawę do wyciągnięcia sankcji wobec osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

opublikowano: 9 stycznia 2009 14:14

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry