Strona główna

Projekty

Strona główna

Strategie rozwoju gmin podkarpackich


Strategie rozwoju gmin podkarpackich: Kołaczyce, Skołyszyn, Majdan Królewski, Bircza, Stary Dzikowiec, Frysztak, Pruchnik, Medyka oraz współudział w opracowaniu strategii rozwoju gmin: Przecław, Mielec i Czermin (1998-1999)

 
Autorami strategii rozwoju gmin byli pracownicy WSIiZ oraz SPP. W ramach strategii rozwoju opracowano diagnozę i stan poszczególnych obszarów funkcjonowania gmin, zanalizowano silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla badanych gmin.

 

Każde z opracowań składało się z dwóch wynikających z siebie części. Pierwsza z nich obejmowała analizę istniejącego stanu, w tym prezentację aktualnego stanu sytuacji geograficznej, demograficznej, kondycji infrastruktury technicznej i społecznej. Natomiast druga część zawierała tytułową strategię rozwoju, poprzedzoną określeniem głównych kierunków i priorytetów rozwojowych.

 

W procesie opracowywania strategii przeprowadzone były badania wstępne w ramach wyodrębnionych Strategicznych Obszarów Działalności. Badania ankietowe przeprowadzone zostały wśród osób reprezentujących urzędy gmin, rolników, przedsiębiorców działających na terenie gminy, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych, młodzieży, jak również przedstawicieli edukacji, kultury i sztuki.

 

Badania miały na celu:

  • diagnozę stanu gmin,
  • przeprowadzenie analizy SWOT,
  • identyfikację celów programowych oraz nadrzędnego celu strategicznego,
  •  wyodrębnienie zasadniczych Strategicznych Obszarów Działalności,
  • stworzenie podstawy do opracowania strategicznych programów rozwoju.

 
Efektem było opracowanie kompleksowej karty wyników, która pozwala zarządom gmin uzyskać całościowe spojrzenie na to, jak przebiega realizacja strategii gminy.

 

opublikowano: 3 kwietnia 2008 12:44

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry