Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

Piotr Gębica


Prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica

Katedra Geografii (kierownik), Kierunek Turystyka i Rekreacja, Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu WSIiZ w Rzeszowie
Adres Katedry Geografii:  Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Rzeszowie, 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a, sala KA3 (budynek E- akademik), p. 102
Tel. 017-86-61-449
e-mail: ,

 

Notka biograficzna:

Piotr Gębica (ur. w 1961 r.)  studia geograficzne odbywał w latach 1980-1986 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w  Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym czasie brał udział w wyprawie do Mongolii (1981) i dwóch ekspedycjach fizycznogeograficznych  na Spitsbergen (1984 i 1985), podczas których wykonywał kartowanie geomorfologiczne zachodniego wybrzeża Sörkapp Landu.
Pracownik naukowy Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Krakowie (1985-2003). W 1994 roku obronił w Instytucie Geografii i PZ PAN w Warszawie rozprawę doktorską pt. „Ewolucja doliny Wisły pomiędzy Nowym Brzeskiem a Opatowcem w vistulianie i holocenie”, której promotorem był prof. L. Starkel. 
W latach 1995-97 przebywał na stypendiach szkoleniowych w Holandii (Free University of Amsterdam), Rosji (Instytucie Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie) i stypendium Royal Society w Anglii (Uniwersytety w Exeter, Southampton i Sussex). W 2006 roku brał udział w organizowanych przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich warsztatach terenowych na przedpolu Himalajów  w Indiach.
Wspólnie z archeologami z Uniwersytetu Jagiellońskiego realizował projekt na temat warunków sedymentacji i stratygrafii lessów w rejonie sławnego stanowiska archeologicznego łowców mamutów przy ul. Spadzistej w Krakowie. Wykonał ekspertyzowe badania geomorfologiczno-geologiczne na zlecenie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie, dla stanowisk archeologicznych na trasie planowanej autostrady A-4 na odcinku Tarnów-Przeworsk.   Od kilku lat współpracuje również z archeologami z Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzi na studiach doktoranckich wykłady z geomorfologii.
W latach 1997-2001 prowadził na terenie woj. podkarpackiego badania nad geomorfologicznymi skutkami przerwania wałów przeciwpowodziowych (rejon Otałęży i Zalesia Gorzyckiego). W 1998 r. wykonał z samolotu serię ukośnych zdjęć lotniczych terenów objętych powodzią w dolinie Brenia (rejon Dąbrowy Tarnowskiej). Zdjęcia te zostały wykorzystane przy opracowaniu mapy zasięgu powodzi dla Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie.
Dorobek naukowy dra P. Gębicy obejmuje  2 rozprawy naukowe, 25 artykułów (w tym 16 artykułów w języku angielskim, niemieckim i francuskim) oraz 52 notatki naukowe, sprawozdania i streszczenia referatów (w tym 10 abstraktów w języku angielskim). Jest też  autorem dwóch map geomorfologicznych (1:25000) wykonanych na zlecenie Przedsiębiorstwa Geologicznego w Krakowie dla Szczegółowej mapy geologicznej Polski (arkusz Brzesko Nowe i Borzęcin), szkicu geomorfologicznego (1:100000), opublikowanego w objaśnieniach do SMGP (arkusz Borzęcin). Jest członkiem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i członkiem współpracownikiem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
Z Rzeszowskim szkolnictwem wyższym jest związany od  października 1999 r. kiedy został zatrudniony na etacie naukowo-dydaktycznym na Wydziale Ekonomii Krakowskiej Filii Akademii Rolniczej. Od 2001 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim (Wydział Ekonomii).
Na podstawie rozprawy naukowej pt. „ Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej”, która została opublikowana w Pracach Geograficznych (2004), uzyskał w IG i PZ PAN w Warszawie w 2005 r. stopień doktora habilitowanego. W 2006 roku mianowany na stanowisko Profesora i kierownika Zakładu Gospodarki Regionalnej i Lokalnej w Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2007 roku zatrudniony na pełnym etacie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na stanowisku prof. nadzw. i kierownika Katedry Geografii (Kielnarowa) na kierunku Turystyka i Rekreacja.
Dr hab. P. Gębica jest żonaty i ma dwójkę dzieci.

 


Terminy konsultacji dla studentów:

Studia stacjonarne: p. 102 KE3 Kielnarowa,  2 XI (poniedziałek) 11.30-12.30, 9 XI 11.30-12.30, 16 XI 13.25-14.25,

23 XI 11.30-12.30, 30 XI 13.25-14.25, 7 XII 11.30-12.30, 14 XII 12.40-13.40, 21 XII 11.30-12.30, 4 I (2010 r.) 12.40-13.40

 

Studia niestacjonarne:

Na zjazdach studiów niestacjonarnych, 7 XI (sobota) godz. 12.30-13.30 (Tyczyn, s. TA106); 17 XI (wtorek) godz. 15.00-16.00 (Kielnarowa, s. 102); 29 XI (niedziela) 10.40-11.40 (Kielnarowa , s. KE3); 13 XII (sobota) 12.30-13.30 (Tyczyn, s. TA106); 15 XII (poniedziałek) godz. 15.15-16.15; 17 I 2010 r. (niedziela) 10.45-11.45 (Kielnarowa, s. KE3) 

 

 

Działalność dydaktyczna:

Prowadzone przedmioty:

1. Geomorfologia  2 rok studiów dziennych i zaocznych, wykład (2LTD, 2MTD, 2LTZ, 2MTZ).

2. Geografia Fizyczna Polski 1 rok studiów dziennych i zaocznych, wykład i ćwiczenia (1LTD, 1LTZ) 

3. Seminarium MGR, Seminarium dyplomowe


Materiały dydaktyczne dla studentów:

Informacje dla studentów: 

Wpisy do indeksów w dni wyznaczone w ramach konsultacji i dyżurów

 

Wykład: Geografia fizyczna Polski (http://portal.wsiz.rzeszow.pl/osoby/pgebica.aspx)

położenie

elementy budowy geologicznej

rzeźba i procesy geomorfologiczne

Klimat Polski

Ochrona Przyrody i Podział Polski na jednostki fizycznogeograficzne

Charakterystyka wybranych regionów fizycznogeograficznych Polski


Działalność naukowa:

Tematyka badawcza:

1) Współczesne procesy geomorfologczne modelujące rzeźbę powierzchni Ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem morfogenetycznej roli katastrofalnych ulew i powodzi.

2) Paleogeografia środowiska przyrodniczego Polski podczas ostatniego piętra zimnego (Vistulianu).

3) Ewolucja dolin rzecznych, stratygrafia aluwiów i fazy powodzi w późnym vistulianie i holocenie na obszarze dorzecza Sanu i górnego Dniestru (grant KBN nr 2P04E 027 29).

4) Zapis zmian klimatu i działalności człowieka w formach i osadach dorzecza Sanu i górnego Dniestru (we współpracy z geomorfologami z Uniwersytetu Lwowskiego i archeologami z Uniwersytetu Rzeszowskiego)

 Podróże i wycieczki naukowe

 

INDIE

PERU, CHILE, BOLIWIA (w ramach warsztatów geomorfologicznych: Funkcjonowanie rzeźby w różnych obszarach morfoklimatycznych) 30.01-15.02. 2009

Zdjęcia z wyjazdu w formie  2 prezentacji:

 

 

Wybrane publikacje: 

Gębica P., Sokołowski T., 2001. Sedimentological interpretation of crevasse splays formed during the extreme 1997 flood in the upper Vistula river valley (South Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 71, s. 53-62. 

Gębica P., Sokołowski T., 2002. Crevassing of an inland dune during the 1998 flood in the upper Vistula river valley (South Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 72, s. 191-197.

Gębica P., Superson J., 2003. Vistulian and Holocene evolution of the Wisłok river in the northern margin of the Sub-Carpathian Trough [w:] Holocene and Late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology (A. Kotarba red.). Prace Geogr. 189, s. 209-223.

Brykała D., Gębica P., Gierszewski P., 2003. Geomorphological effects of the catastrophic drainage of artificial reservoir in the Młynówka valley at Górowo Iławeckie, Poland. Landform Analysis, vol. 4, s. 75-82.

Gębica P., 2004. Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej. Prace Geograficzne 193, s. 1-229.

Gębica P., Mitura P., 2005. Wstępne wyniki badań geomorfologiczno-archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku nr 4 w Terliczce k. Rzeszowa. Archeologia Kotliny Sandomierskiej. Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, 4, s. 19-38.

Szczepanek K., Kalinowicz N., Gębica P., 2007. Osady rzeczne i roślinność interpleniglacjału zlodowacenia Wisły w dolinie Wisłoka między Rzeszowem a Łańcutem (Rynna Podkarpacka). Przegląd Geologiczny, 55, 7, s. 595-600.

Starkel L., Gębica P., Superson J., 2007. Last Glacial-Interglacial cycle in the evolution of river valleys in southern and central Poland. Quaternary Science Reviews 26, s. 2924-2936

Gębica P., 2008., Flood hazards on the Carpathian Foreland [w:] Environmental changes and geomorphic hazards (Surendra S., Starkel L., Syiemlieh H.J eds.), North-Eastern Hill University Shillong, Bookwell , New Delhi, s. 329-346.

Pelisiak A., Gębica P. 2007. Podstawy geomorfologii i gleboznawstwa dla archeologów. Wyd. Mitel, Rzeszów

Gębica P., Czopek S., Szczepanek K., 2008. Changes of Climate and prehistoric settlement recorded in deposits of the Wisłok paleochannel in Grodzisko Dolne, Sandomierz Basin. Sprawozdania Archeologiczne 60, s. 295-323.
 

opublikowano: 26 października 2009 09:56

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry