O UCZELNI ::
Strona główna

Co nas wyróżnia

Strona główna


 

 MIĘDZYNARODOWOŚĆ

 
• Uczelnia Międzynarodowa
 
Uczelnia podejmuje intensywne działania na rzecz kształcenia na dużą skalę studentów z różnych stron świata. Według Rankingu Szkół Wyższych 2007 opublikowanego przez Tygodnik WPROST, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako jedyna uczelnia z regionu znalazła się w prestiżowym gronie uczelni o klasie międzynarodowej. Obecnie w WSIiZ studiuje ok. 400 studentów zagranicznych z takich krajów jak: Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Słowacja, USA, Chiny, Iran, Indie, Bangladesz, Nigeria czy Etiopia. Stwarza to nowe możliwości rozwoju zarówno samej uczelni, jak i kształcących się tutaj studentów.
Status uczelni międzynarodowej  powoduje, że absolwenci WSIiZ stają się lepiej rozpoznawalni i, w konsekwencji, bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Międzynarodowe kontakty nawiązane podczas studiów stwarzają studentom niepowtarzalną możliwość praktycznej nauki języków obcych i zdobywania wiedzy w międzynarodowym otoczeniu. Potencjał ten studenci WSIiZ z powodzeniem mogą wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Jak pokazuje doświadczenie, wiele międzynarodowych firm swój początek ma właśnie w studenckich przyjaźniach.
 
• Jedno czesne - Dwa dyplomy
 
Płacąc czesne jedynie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania studenci naszej Uczelni mogą uzyskać dwa dyplomy - uczelni zagranicznej oraz WSIiZ. Oferta dotyczy  zagranicznych uczelni wyższych z następujących krajów: 

 • Indiana University - Purdue University Indianapolis,  USA 

Według światowych rankingów Purdue University jest najlepszym amerykańskim uniwersytetem kształcącym w zakresie grafiki komputerowej. Dzięki posiadanemu statutowi uczelni stowarzyszonej z IU-PUI, prowadzone są w WSIiZ studia na kierunku Informatyka i Ekonometria. Studenci specjalności grafika i animacja komputerowa kształcą się w oparciu o amerykański program nauczania tego kierunku, dostosowany do polskich minimów programowych. W ramach zawartej umowy zajęcia prowadzone są przez kadrę amerykańską. Najlepsi studenci mają możliwość kontynuacji studiów w USA i uzyskania kolejnego dyplomu tamtejszej uczelni.
 
• Wielka Brytania

 

Na mocy porozumienia z Huddersfield Univeristy, Derby University, Salford University, University of Central Lancashire (UCLAN), Coventry University oraz Birmingham City University studenci WSIiZ mogą realizować III rok studiów w Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu studiów, studenci WSIiZ otrzymują dyplomy licencjata dwóch uczelni- polskiej i angielskiej.

 

• Roskilde Business College, Dania

W ramach współpracy z Roskilde Business College w Danii studenci WSIiZ mogą zdobyć drugi dyplom w ramach oferty „jedno czesne – dwa dyplomy”.  
Oferta dotyczy studentów studiów I-stopnia kierunków Informatyka oraz Ekonomia. W ramach powyższego programu osoby z kierunku Ekonomia studiują cztery semestry w WSIiZ i dwa semestry w Roskilde Business College, a studenci kierunku Informatyka studiują pięć semestrów w WSIiZ oraz dwa semestry w Danii. Uczestnicy programu uiszczają opłatę za studia tylko w polskiej uczelni. Po ukończeniu edukacji studenci uzyskują dyplom WSIiZ oraz uczelni duńskiej.


• Internationale Fachhochschule Bad Honnef • Bonn, Niemcy

Na mocy podpisanej umowy studenci WSIiZ kierunku Ekonomia studiów stacjonarnych mają możliwość zdobycia drugiego dyplomu na kierunku Międzynarodowe Zarządzanie Gościnnością uczelni z Niemiec. Studenci objęci programem „dwa dyplomy jedno czesne” studiują trzy lata w WSIiZ i jeden rok w Niemczech, a uiszczają opłatę za studia tylko w polskiej uczelni.

• Współpraca z USA
 
Ważnym partnerem WSIiZ są Stany Zjednoczone. Posiadamy status uczelni stowarzyszonej z Purdue University. Studenci WSIiZ mają możliwość kontynuowania studiów w USA, wyjazdu na płatne praktyki zawodowe do ekskluzywnych hoteli w USA, korzystają również z wyjazdów typu "Work&Travel" - praca przez 3-4 miesiące, a potem możliwość zwiedzania prze studenta Stanów Zjednoczonych. Co roku odbywają się również szkoły letnie i warsztaty z udziałem studentów i pracowników uczelni obydwu krajów. Od kilku lat na terenie naszej Uczelni są organizowane Targi Pracy z pracodawcami z USA. Jest to jedyna tego rodzaju impreza w Województwie Podkarpackim.
 
• Studia w języku angielskim dla studentów obcokrajowców
 
Nasza uczelnia rozpoczęła kształcenie studentów obcokrajowców na kierunkach anglojęzycznych na początku roku akademickiego 2004/2005. Obecnie studiuje u nas młodzież z kilkunastu różnych krajów świata między innymi z: Nigerii, Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Chin i Iranu.
Studenci mogą się kształcić na 2 kierunkach: Ekonomii oraz Informatyce i Ekonometrii.
- Ekonomia – specjalność Zarządzanie Gościnnością
- Ekonomia - specjalność Zarządzanie Międzynarodowe
- Informatyka i Ekonometria – specjalność Sieci Komputerowe

 

Wszystkimi sprawami związanymi z procesem kształcenia studentów obcokrajowców na ścieżce anglojęzycznej w WSIiZ zajmuje się wyodrębniona jednostka – International Office. Do jego głównych zadań należą, m.in.: nadzór procesu dydaktycznego, zakwaterowanie czy  legalizacja pobytu na terenie Polski. W ramach integracji, polscy studenci uczą się wspólnie z obcokrajowcami języka angielskiego oraz uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego.
 
• Otoczenie wielokulturowe
 
Wielokulturowość - charakterystyczna dla współczesnych czasów - jest atrybutem WSIiZ. W odróżnieniu od większości polskich uczelni nasi studenci i pracownicy prawie codziennie spotykają się z ludźmi różnych narodowości, religii i kultur, wymieniają poglądy, poznają zwyczaje i kulturę innych narodów. Uczelnia stwarza studentom warunki do wymiany poglądów i doświadczeń poprzez spotkania z międzynarodowej sławy specjalistami, co przyczynia się także do doskonalenia umiejętności jezykowych. Z tego względu WSIiZ współpracuje z międzynarodową kadrą dydaktyczną. Uczelnię odwiedzają również goście z zagranicy – zarówno wykładowcy partnerskich uczelni, jak i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, instytucji i organizacji międzynarodowych oferując wykłady otwarte zarówno dla studentów jak i dla pracowników naukowych. Studenci WSIiZ mają możliwość aktywnego uczestnictwa w różnych imprezach międzynarodowych organizowanych przez studentów z zagranicy. Międzynarodowe konferencje, warsztaty, dni kultur, czy „Telemosty”, podczas których za pośrednictwem satelitarnego łącza wideo studenci WSIiZ biorą czynny udział w debacie z politykami Departamentu Stanu w Waszyngtonie – to wydarzenia, które na stałe wpisały się w wielokulturowy charakter naszej Uczelni. Studia w WSIiZ to również budowanie wśród młodzieży z wielu krajów świata wzajemnego zrozumienia, tolerancji, akceptacji oraz rozwijania wrażliwości na odmienną mentalność i zwyczaje.

 

• Instytut Badań nad Cywilizacjami

 

o IBnC jest jednostką badawczą o nastawieniu politologicznym, wykorzystującą potencjał specjalistów z dziedziny wielokulturowości w głównych obszarach swojej działalności. Należą do nich, m.in.: analizowanie zjawisk w poszczególnych cywilizacjach, śledzenie form globalizacji w perspektywie kulturowej, politycznej i gospodarczej, czy wskazywanie możliwości współpracy między poszczególnymi obszarami cywilizacyjnymi. Duża część pracy Instytutu ma charakter popularyzatorsko-edukacyjny, skoncentrowany na tworzeniu dogodnych warunków wymiany doświadczeń i wzajemnego poznania przedstawicieli wielokulturowego społeczeństwa. W tym celu Instytut zajmuje się organizacją Dni Kultur w ramach dwóch cykli : „Spotkań z Orientem” oraz „Kultury Bliskie i Dalekie". Ponadto organizuje seminaria, konferencje, spotkania autorskie, wystawy fotograficzne, warsztaty wielokulturowe dla studentów.


 
 Badania naukowe i realizacja grantów krajowych i zagranicznych
 
Wejście Polski do Unii Europejskiej dało nam możliwość korzystania ze środków dostępnych z funduszy unijnych. Jest to ogromna szansa, która daje ogromne perspektywy dotyczące rozwoju, poprawy innowacyjności czy konkurencyjności.
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie korzysta z tej szansy czego dowodem jest bardzo szybko rosnąca ilość realizowanych projektów finansowanych ze środków unijnych. Działalność naukowo-badawcza prowadzona jest głównie poprzez opracowywanie i realizację projektów badawczych i edukacyjnych dofinansowywanych z instytucji i fundacji krajowych i zagranicznych. Wykorzystując potencjał kadrowy i infrastrukturę pozyskujemy także fundusze służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu regionu. Wśród projektów realizowanych przez WSIiZ znajdują się projekty realizowane w ramach programów unijnych takich jak:

 

• Socrates Erasmus
• Leonardo da Vinci
• Narodowa Agencja Programu Młodzież
• Fundusz Strukturalne
• 7 Program Ramowy 
 

 

   

Granty
Zrealizowane
W trakcie realizacji
granty krajowe
41
6
granty zagraniczne oraz finansowane ze środków UE
92
20
Razem
133
26

 

Łączna wartość budżetów realizowanych obecnie projektów (w części realizowanej przez WSIiZ) wynosi ponad 40 milionów złotych.

 

 

opublikowano: 2 kwietnia 2008 13:11

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry