Aktualności :: RAPORT Z EKOLOGII - Łańcut 2007
Strona główna

Aktualności

Strona główna

RAPORT Z EKOLOGII - Łańcut 2007


15 lipca 2007

 

Przyszłość odnawialnych źródeł energii w Polsce i na Podkarpaciu

Zgodnie z ustaleniami szczytu UE w Brukseli z marca br. kraje członkowskie zostały zobowiązane do realizacji w dziedzinie energetyki przedsięwzięć pozwalających na realizację w okresie do 2020 roku celów określonych skrótowo ”3 x 20” a mianowicie:

  • 20% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w stosunku do 1990 roku,
  • 20 % zwiększenie efektywności energetycznej,
  • 20% udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym.


Jak wynika  z badań firmy doradczej PriceWaterhouseCoopers problem rozwoju OZE  stano-wi obecnie główny przedmiot uwagi zarządów największych firm energetycznych na świecie.
Dlatego też stan obecny i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w kraju i regionie stały się tematem konferencji naukowej, która odbyła się w ubiegłym tygodniu (3 lipca br.) na zamku w Łańcucie. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Omawiana konferencja wpisuje się w szerszy kontekst realizowanych przez Instytut Gospodarki przedsięwzięć, poświęconych problemom intensyfikacji rozwoju regionu w wyniku działań innowacyjnych.

 

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli parlamentarzyści: senator Władysław Ortyl, posłowie Kazimierz Gołojuch i Stanisław Ożóg, eurodeputowany Mieczysław Janowski oraz marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński.
Celem konferencji była promocja odnawialnych źródeł energii, jako czynnika zrówno-ważonego rozwoju kraju i regionu, prezentacja osiągnięć i zadań w tym zakresie oraz popularyzacja dobrych praktyk.
W konferencji uczestniczyło ok. stu osób, reprezentujących środowisko naukowe, samorządy terytorialne, sfery biznesowe, organizacje pozarządowe i administrację samorządową.
Gościem konferencji był dr Charles Borowsky – prezes Instytutu Studiów Regionalnych w Baltimore (USA)

Uczestnicy konferencji wysłuchali 12 referatów przygotowanych przez naukowców z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Politechniki Rzeszowskiej oraz  ekspertów z: Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Elektrowni Stalowa Wola, Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego, Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle, Centrum Doradztwa Gospodarczego a także Podkarpackiego Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej w Rzeszowie.
Naukowcy ukazywali europejski i globalny kontekst problemów zaspokojenia potrzeb energetycznych naszego społeczeństwa oraz możliwości wykorzystania do tego celu odnawialnych źródeł energii. Praktycy gospodarczy dzielili się swoimi doświadczeniami w dziedzinie produkcji energii z biomasy, wytwarzania biopaliw, wykorzystania energii wiatrowej, poszukiwania i udos-tępniania wód geotermalnych oraz redukcji dwutlenku węgla poprzez stosowania nowoczesnych technologii spalania w energetyce. Wszyscy mieli okazję uczestniczyć w debacie panelowej poświę-conej opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii.

Obecnie wykorzystanie źródeł energii odnawialnej jest pod względem ekonomicznym mało opłacalne; wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych przy niezbyt wielkiej zazwyczaj sprawności energetycznej. W najbliższej przyszłości, w perspektywie 3 – 5 lat, odnawialne źródła energii mogą zwiększać swój udział w rynku dzięki wsparciu ze środków publicznych. Rozwiązania systemowe wspierające rozwój OZE funkcjonują w Unii Europejskiej od piętnastu lat. W naszym kraju dopiero od niedawna prowadzi się działania mające na celu wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej, dlatego pierwszy okres - do roku 2010, należy traktować jako czas oceny wprowadzonych rozwiązań oraz ich weryfikacji.
 Sektor energetyki odnawialnej w Polsce jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju i bez wsparcia państwa nie może konkurować z potężnym i wpływowym sektorem paliw kopalnych. Dlatego też podczas konferencji sporo miejsca poświęcono możliwościom wsparcia finansowego OZE w ramach PO „Infrastruktura i Środowisko” i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
W ramach wymienionych programów nie przewiduje się  różnicowania  wsparcia  dla  posz-czególnych  źródeł energii odnawialnej, uznając za jednakowo  ważne wykorzystywanie różno-rodnych  technologii  OZE  dla  produkcji  energii  elektrycznej  i  ciepła,  jak  również  biopaliw. Podstawowym kryterium wsparcia będzie  zapewnienie realizacji  inwestycji  zgodnie  z wyma-ganiami ochrony środowiska. 
Niestety Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej nie przewiduje środków finansowych na wspomaganie rozwoju energetyki odnawialnej, natomiast środki przewidziane na ten cel w RPO Województwa Podkarpackiego są nadzwyczaj skromne.
 
 Największe korzyści w przypadku gospodarki regionu może przynieść wykorzystanie na dużą skalę biomasy i produkcja biopaliw. Oprócz korzyści ekologicznych, pomogłoby to rozwiązać przynajmniej dwa problemy o charakterze strategicznym: zmniejszyć bezrobocie na wsi, a także zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. Godne uwagi są również zasoby hydroenergetyczne, energii wiatrowej i geotermalnej.
 Niezbędne jest również kontynuowanie prac badawczo-rozwojowych, aby w przyszłości poszczególne technologie OZE  mogły osiągnąć wyższy poziom efektywności ekonomicznej. Jest to szczególnie ważne w naszym kraju, który pod względem nakładów na prace B+R pozostaje daleko w tyle za innymi krajami UE. Szansę zdynamizowania prac w tej dziedzinie daje VII Program Ramowy UE, stanowiący główny instrument Unii Europejskiej w zakresie finansowania badań i rozwoju technologicznego w Europie. 
 
Konferencja pozwoliła na wszechstronną ocenę sytuacji w dziedzinie OZE na Podkarpaciu. Jak wynika z obrad konferencji wiele się w tej dziedzinie dobrego na Podkarpaciu dzieje, mimo, że nie zawsze do opinii publicznej docierają odpowiednie informacje o realizowanych przedsięwzięciach. Niezbędne jest zatem skoordynowanie wysiłków wielu osób i instytucji, poprzez opracowanie i wdrożenie regionalnej strategii rozwoju energii odnawialnej. Wymaga to stworzenia bazy informacyjnej – prace w tym zakresie zostały już zapoczątkowane.
 Materiały z konferencji zostaną niebawem opublikowane w wydawnictwie książkowym. Organizacji konferencji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Elektrowni Stalowa Wola, Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A., Elektrociepłowni Rzeszów i PZU S.A. Uczestnicy obrad wskazywali, że warto kontynuować tego rodzaju spotkania naukowe, aby bliżej się poznać i wspólnymi siłami skutecznie rozwiązywać problemy energetyczne kraju i regionu. 
 

 

Opracował: dr Jan  Hermaniuk
Ekspert w Instytucie Gospodarczym WSIiZ w Rzeszowie

 

 

opublikowano: 16 lipca 2007 15:06

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry