Strona główna

International Office

Strona główna

Dziekanat


Student, który podejmuje studia na naszej uczelni w Dziekanacie International Office może zwrócić się z prośbą o następujące rzeczy:

 1. Legitymację studencką: wydanie, ostemplowanie,
 2. Duplikat legitymacji: wydanie, ostemplowanie (Duplikat może zostać wystawiony tylko za zgodą Dziekana na piśmie),
 3. Indeks studencki: Wystawienie, podbijanie co semestr, wprowadzanie ocen po każdym zaliczonym semestrze, przygotowanie do obrony,
 4. Duplikat indeksu studenckiego: Wystawienie, podbijanie co semestr, wprowadzanie ocen po każdym zaliczonym semestrze, przygotowanie do obrony (Duplikat może zostać wystawiony tylko za zgodą Dziekana na piśmie),
 5. Zaświadczenia o statusie studenta dla Urzędów i Władz lokalnych,
 6. Wszystkie sprawy związane z tokiem studiów a w tym miedzy innymi:
 • Zaliczenia semestru,
 • Kontrolę ocen uzyskanych z egzaminów,
 • Ustalenie terminów – egzaminów i zaliczeń,
 • Ustalenie terminów poprawek, warunków, awansów, egzaminów komisyjnych,
 • podania do Dziekana, Kanclerza i Rektora,
 • przesunięcia terminów sesji zasadniczej i poprawkowej,
 • Usprawiedliwienia nieobecności (podanie musi zostać złożone do Dziekana z zaświadczeniem potwierdzającym powód nieobecności podany na wniosku do Dziekana),
 • poświadczenie średniej,
 • Wykaz z przebiegu studiów do dnia wystawiania zaświadczenia,
 • Zmiana kierunku studiów,
 • Indywidualna organizacja,
 • odbiór decyzji Dziekana, Kanclerza, Rektora,
 • obrona pracy dyplomowej – koordynacja procesu wysyłania pracy na antyplagiat,

 

 

Informacje ważne dla Studenta

 1. Student zobowiązany jest stosować się do ‘Regulaminu Studiów’ oraz ‘Regulaminu płatności’ obowiązujących w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
 2. Ubiegając się o: Poprawkę, Wpis warunkowy, Awans, Powtarzanie semestru, Urlop dziekański – Student musi napisać podanie do Dziekana ds. Studentów z Zagranicy (podania muszą zawierać stosowne załączniki potwierdzające przyczynę niedopełnienia obowiązków studenckich lub nieobecności). Formularze są umieszczone na tej stronie w zakładce ‘FORMULARZE’.
 3. Jeżeli student był nieobecny na egzaminie bądź zaliczeniu i nie usprawiedliwi tej nieobecności do 7 dni od daty egzaminu lub zaliczenia otrzymuje 2.0 dziekańskie co jest równoznaczne z niezaliczeniem pierwszego terminu.
 4. Wszelkie prośby powinny być składane na piśmie. (po rozpatrzeniu decyzja jest umieszczana na indywidualnej stronie Studenta zwanej Wirtualna Uczelnia).
 5. Odwołania od decyzji Dziekana kierowane do Rektora muszą być składane w Dziekanacie International Office również w Dziekanacie należy się zgłosić po odbiór decyzji Rektora.
 6. Dziekan i Rektor mają dwa tygodnie robocze, aby ustosunkować się do podań studentów.
 7. Studenci mają obowiązek przynajmniej raz w tygodniu sprawdzać uczelnianą pocztę ponieważ wszystkie dotyczące ich informacje są przekazywane tą drogą (zawiadomienia, oceny).
 8. Student ma obowiązek informować Uczelnię (zostawiając informację w Dziekanacie International Office) o wszelkich zmianach w nazwisku czy imionach, adresie zameldowania w kraju zamieszkania, adresie do korespondencji, adresie zamieszkania na terenie Polski, numerze telefonu. W przypadku niepowiadomienia Dziekanatu o tych zmianach wszelkie pisma wysyłane na ostatni podany adres uważa się za dostarczone.
 9. Studenci, którzy przygotowują się do obrony zobowiązani są przesłać pracę na wirtualną uczelnię do sprawdzenia przez system antyplagiatowy, po zaakceptowaniu jej na ‘Wirtualnej Uczelni’ Student może wydrukować pracę zgodnie z ‘Instrukcją pisania pracy dyplomowej’ i złożyć ją w Dziekanacie International Office na dwa tygodnie przed planowaną datą obrony. Termin obrony ustala Promotor w porozumieniu z Dziekanem International Office.
 10. Student może zwrócić się o udzielenie urlopu okolicznościowego i losowego tylko po zaliczonym semestrze. Urlop zdrowotny przysługuje Studentowi, który udokumentuje swój zły stan zdrowia.

 

 

 

opublikowano: 7 września 2007 10:22

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry