DLA STUDENTA :: Organizacja roku akademickiego 2006/2007
Strona główna

Organizacja roku akademickiego

Strona główna

Organizacja roku akademickiego 2006/2007


 

ZARZĄDZENIE NR 33/2006
REKTORA
WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
z 4 lipca 2006 roku

 

W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2006/2007
DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

 


Działając na podstawie § 18 ust. 6 Statutu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zarządzam co następuje:

§1

 


Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2006/2007 dla studentów studiów stacjonarnych:

 

 

WSZYSTKIE WYDZIAŁY

semestr zimowy

semestr letni

zajęcia dydaktyczne

O2.10.2006* – 09.02.2007

19.02.2007 – 22.06.2007

ferie

22.12.2006 – 02.01.2007

05.04.2007 – 10.04.2007

 okres egzaminów i zaliczeń

terminy podstawowe

20.11.2006 – 16.02.2007

23.04.2007 – 29.06.2007

terminy poprawkowe

04.12.2006 – 11.03.2007

07.05.2007 – 13.07.2007
01.09.2007 – 23.09.2007

wakacje i praktyki

01.07.2007 – 30.09.2007

* termin nie dotyczy studentów 1 semestru studiów - termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych dla:
 1 semestru studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich - 9.10.2006
-  1 semestru studiów drugiego stopnia - 16.10.2006


 

§2

 

Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych bez obowiązku ich odrabiania:
30.04.2007 (poniedziałek)
02.05.2007 (środa)
04.05.2007 (piątek)
08.06.2007 (piątek)

 

§3


Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2006/2007 dla studentów studiów niestacjonarnych:

 

Kierunki: ekonomia, turystyka i rekreacja, europeistyka semestr zimowy

semestr letni

zajęcia dydaktyczne

23.09.2006 – 18.02.2007

03.03.2007-08.07.2007

ferie

22.12.2006 – 02.01.2007

05.04.2007-10.04.2007

okres egzaminów i zaliczeń

terminy podstawowe

25.11.2006 – 18.02.2007

21.04.2007-08.07.2007

terminy poprawkowe

09.12.2006 –18.03.2007

05.05.2007-15.07.2007
01.09.2007-23.09.2007

wakacje i praktyki

09.07.2007 – 21.09.2007

 

 

Studentów studiów niestacjonarnych kierunku ekonomia, turystyka i rekreacja oraz europeistyka, obowiązują następujące terminy zjazdów:

 

semestr zimowy semestr letni

23-24.09.2006*

03-04.03.2007

07-08.10.2006

17-18.03.2007

21-22.10.2006**

31.03-01.04.2007

04-05.11.2006

21-22.04.2007

25-26.11.2006

05-06.05.2007

09-10.12.2006

19-20.05.2007

06-07.01.2007

02-03.06.2007

20-21.01.2007

16-17.06.2007

03-04.02.2007

30.06-01.07.2007***

17-18.02.2007

07-08.07.2007***

* - termin nie dotyczy studentów 1 semestru
** - termin pierwszego zjazdu 1 semestru studiów drugiego stopnia
*** - termin nie dotyczy studentów ostatnich semestrów studiów pierwszego i drugiego stopnia

 

 

 

 

 

Kierunki: administracja, informatyka, informatyka i ekonometria, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, zdrowie publiczne semestr zimowy

semestr letni

zajęcia dydaktyczne

23.09.2006-11.02.2007

24.02.2007 – 08.07.2007

ferie

22.12.2006-02.01.2007

05.04.2007 – 10.04.2007

okres egzaminów i zaliczeń

terminy podstawowe

18.11.2006-11.02.2007

14.04.2007 – 08.07.2007

terminy poprawkowe

02.12.2006-11.03.2007

28.04.2007 – 15.07.2007
01.09.2007 – 23.09.2007

wakacje i praktyki

09.07.2007-21.09.2007

 

Studentów studiów niestacjonarnych kierunków: administracja, informatyka, informatyka i ekono-metria, politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz zdrowie publiczne obowiązują następujące terminy zjazdów:

semestr zimowy

semestr letni

23-24.09.2006

24-25.02.2007

30.09–01.10.2006

10-11.03.2007

14–15.10.2006*

24-25.03.2007

28-29.10.2006

14-15.04.2007

18-19.11.2006

28-29.04.2007

02-03.12.2006

12-13.05.2007

16-17.12.2006

26-27.05.2007

13-14.01.2007

09-10.06.2007

27-28.01.2007

23-24.06.2007**

10-11.02.2007

07-08.07.2007**

*   termin pierwszego zjazdu 1 semestru studiów
**  termin nie dotyczy studentów ostatnich semestrów studiów

 

 

§4


Dla studentów pierwszego semestru ustalam następujące terminy spotkań organizacyjnych:

 

Studia stacjonarne:

 

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 

9.10.2006

Studia drugiego stopnia

16.10.2006*

 * w tym dniu nie planuje się zajęć dydaktycznych

 

Studia niestacjonarne:

 

ekonomia, europeistyka, turystyka i rekreacja,

  administracja, informatyka, informatyka i ekonometria, politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zdrowie publiczne

Studia pierwszego stopnia i jedno-lite magisterskie

06.10.2006

13.10.2006

Studia drugiego stopnia

20.10.2006

13.10.2006

 

 

§5


Dla studentów studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja oraz dla studentów studiów pierwszego stopnia na kie-runku Zdrowie Publiczne specj. Ratownik Medyczny trybu stacjonarnego i niestacjonarnego, ustalam obowiązkowe terminy obozów:

 

 

Semestr zimowy Semestr letni
Stacjonarne* Niestacjonarne* Stacjonarne** Niestacjonarne**

22.01 -28.01.2007

05.02.-18.02.2007

18.06.-24.06.2007

25.06.-01.07.2007

29.01-04.02.2007***

02.07.-08.07.2007

* termin dotyczy studentów 3 semestru
** termin dotyczy studentów 2 semestru
*** termin dotyczy studentów studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych


 

§6

W uzasadnionych przypadkach na studiach niestacjonarnych (np. przekroczenie limitu godzin, wy-magania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć na zjazdach dodatkowych, poza obo-wiązującymi dla danego kierunku.


 

§7

W przypadku studentów cudzoziemców odbywających studia stacjonarne w formie intensywnych modułów szkoleniowych nie mają zastosowania terminy określone w § 1. W roku akademickim 2006/07 zajęcia dydaktyczne dla studentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, organizowane są w miesiącach: maj-czerwiec-lipiec 2007 roku.


 

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Rektor
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Prof. WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek

 

 

 

opublikowano: 30 lipca 2007 14:11

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry