Strona główna

Aktualności

Strona główna

CZŁOWIEK, NAJLEPSZA INWESTYCJA - Konferencja inaugurująca wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


17 października 2007

17 października br. w siedzibie naszej Uczelni odbyła się Konferencja Inaugurująca wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Podkarpackim w latach 2007 – 2013. Celem Programu jest m. in. przeciwdziałanie bezrobociu, rozwijanie potencjału kadrowego, integracja społeczna rynku pracy, a także zwiększenie spójności społecznej.

   

Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka, mówiła o korzyściach płynących z realizacji tego projektu. Podkreśliła, że na nasz region przypada o 3% pieniędzy więcej z funduszu niż na pozostałe województwa. Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczyni się do wzrostu poziomu zatrudnienia oraz poprawy świadomości o konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarówno przedsiębiorców będących pracodawcami, jak i pracowników.

 

    

Podczas spotkania, specjaliści podkreślili korzyści płynące z działań skierowanych do osób bezrobotnych, poszukujących pracy. Poprzez, miedzy innymi, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia i podnoszenie kompetencji osób już pracujących, działania zwiększą wykorzystanie zasobów kadrowych regionu. Program przewiduje również przyznawanie środków na rozpoczynanie działalności gospodarczej, jak i doradztwo czy szkolenia dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej firmy.

Specjaliści przybliżyli również Priorytet VII PO KL, w ramach którego, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, jak np. klienci ośrodków pomocy społecznej, będą mieli szansę skorzystać z szkoleń, staży, itp. Zaś przed osobami już pracującymi otworzy się szansa na skorzystanie ze szkoleń zmieniających lub podnoszących ich kwalifikacje. Zostanie również stworzona im możliwość wzięcia udziału w projektach pozwalających na nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a światem nauki. Priorytet IX przewiduje wsparcie dla tworzenia ośrodków przedszkolnych, organizowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych, a także bezpośrednie wsparcie dla szkół na wsi (zakup podręczników, przygotowanie i wdrażanie nowoczesnych programów nauczania). Priorytet przewiduje podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, poprzez dodatkowe szkolenia.

Podczas konferencji Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - Jacek Posłuszny, jako pierwszy w kraju ogłosił konkursy pilotażowe na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia odnowiona Strategia Lizbońska przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Realizacja programu pozwoli na uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji oraz podejmowania pracy, a także utworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Wpłynie również na wzrost konkurencyjnośi europejskiej gospodarki.

W sumie w ramach Po Kapitał Ludzki spłynie do Polski 11, 5 mld euro, z czego 432 mln przypada wyłącznie na województwo podkarpackie.

 

 

opublikowano: 18 października 2007 15:08

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry