KIERUNKI STUDIÓW :: Politologia: Studia I stopnia
Strona główna

Politologia

Strona główna

Politologia: Studia I stopnia


Oferta dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

 

Uruchamiając kierunek Politologia, postanowiliśmy wyjść naprzeciw zarówno potrzebie poprawy życia publicznego w Polsce, jak i zainteresowaniu studentów. Studia politologiczne to oferta dla tych, którzy chcą aktywnie decydować o swojej przyszłości, zajmując się szeroko pojętym życiem publicznym. Politologia to również doskonała oferta dla tych, którzy nie zdecydowali się jeszcze na wybór konkretnego zawodu i poszukują kierunku studiów, który stworzy im szeroki wachlarz możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy.

W programie studiów znalazły się zagadnienia z zakresu systemów politycznych, myśli politycznej, partii i systemów partyjnych, stosunków międzynarodowych i marketingu politycznego. Warto zaznaczyć, że oprócz wykładów i ćwiczeń, studenci będą uczestniczyć w warsztatach specjalistycznych, odbędą praktyki w biurach poselskich, placówkach dyplomatycznych i konsularnych, a także kancelariach prawniczych, co pozwoli im lepiej przygotować się do przyszłej pracy. Rozszerzona nauka języka obcego oraz umiejętność obsługi nowoczesnych narzędzi informatycznych to kolejne atuty naszych absolwentów Politologii.

WARTO WIEDZIEĆ : W rankingach popularności kierunków studiów Politologia zajmuje wysokie - drugie miejsce, a wyprzedza ją jedynie Psychologia!

 

 

Studia I stopnia (licencjackie - 6 semestrów)

 

Specjalności:

 • studia azjatyckie – odrębna ścieżka kształcenia
 • zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • marketing polityczny
 • wielokulturowość i przemiany globalne

 

 

[ studia azjatyckie ]


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest uczelnią międzynarodową. Nasze środowisko akademickie tworzą również studenci i pracownicy pochodzący z krajów Azji i Bliskiego Wschodu: Indii, Nepalu, Chin, Pakistanu czy Iranu. Ich aktywny udział w naszym życiu naukowym i kulturalnym przyczynia się do formowania prawdziwie globalnej wspólnoty, tak charakterystycznej dla współczesnego świata, w którym Azja odgrywa coraz ważniejszą rolę. Specjalizacja azjatycka jest zatem unikalną szansą połączenia dwóch elementów: ciekawych zajęć dydaktycznych i bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami cywilizacji Orientu.

Najlepsi studenci studiów azjatyckich będą mieli szansę na odbycie praktyk m.in. w placówkach dyplomatycznych w Azji, czy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ponadto wszyscy chętni, w ramach studiów, będą mogli skorzystać z wyjazdów do krajów azjatyckich, dzięki czemu nie tylko teoretycznie, ale również w praktyce poznają kulturę i obyczaje orientalnej części świata. Zgłębianie wiedzy w dziedzinie międzynarodowej dyplomacji umożliwią natomiast liczne spotkania z pracownikami korpusu dyplomatycznego Polski w Azji oraz krajów azjatyckich w Polsce.

Posiadając wiedzę o fundamentach kulturowych, politycznych i gospodarczych kontynentu azjatyckiego, absolwenci tej specjalności będą w stanie zrozumieć procesy globalne, zwłaszcza te zachodzące w relacji europejsko-azjatyckiej. Ponadto zdobędą doświadczenie i nawiążą liczne kontakty z przedstawicielami azjatyckiego świata biznesu i polityki. Będą również potrafili samodzielnie analizować procesy społeczne i gospodarcze w wybranych krajach Azji. Jednym słowem, absolwent studiów azjatyckich będzie przygotowany do pracy w wielokulturowym środowisku, zarówno w dziedzinie polityki, jak i gospodarki.

 

W programie studiów m.in.:

 • podstawy kulturowe wybranych obszarów Azji
 • mapa konfliktów w Azji i na Bliskim Wschodzie
 • Islam europejski
 • religia a polityka w Azji
 • międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze: Unia Europejska – Azja
 • polityka zagraniczna Polski wobec Azji
 • specyfika rynków azjatyckich
 • negocjacje w globalnym otoczeniu
 • protokół dyplomatyczny – specyfika azjatycka

 

 

Losy świata w XXI wieku będą decydowały się na kontynencie azjatyckim. Już dzisiaj Chiny stają się globalnym mocarstwem o wielkich ambicjach politycznych, zaś Indie przejmują coraz większą liczbę koncernów międzynarodowych w Europie i Ameryce, dyktując światowe trendy w biotechnologii i informatyce.


prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski


Specjalność jest realizowana od 1. semestru na studiach I stopnia.[ marketing polityczny ]


Profesjonalne zarządzanie polityką i jej strukturami wymaga wszechstronnej wiedzy z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, stosowania socjotechnik, negocjacji czy marketingu organizacji społecznych. Poznając zasady komunikowania politycznego i klasycznego marketingu, studenci uzyskają w trakcie studiów na tej specjalności wiedzę, niezbędną do zarządzania polityką, prowadzenia kampanii wyborczych i kampanii społecznych. Specjalność polecana jest w szczególności osobom zainteresowanym socjologią i psychologią życia politycznego.

Absolwenci przygotowani są do pracy w instytucjach publicznych, biurach poselskich i senatorskich, w organizacjach politycznych, zwłaszcza w zakresie organizowania kampanii politycznych. Mogą również pracować w agencjach reklamowych, agencjach public relations, biurach prasowych, a także wykonywać zawód rzecznika prasowego, analityka ds. badań opinii publicznej, doradcy ds. wizerunku politycznego.


W programie studiów m.in.:

 • kształtowanie i badanie opinii publicznej,
 • wybory i zachowania wyborcze,
 • sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • mediaplanning, lobbing,
 • język polityki,
 • komunikowanie marketingowe w polityce.


Specjalność jest realizowana od 5. semestru na studiach I stopnia.

 


[ wielokulturowość i przemiany globalne ]


Współczesna Europa jest bytem wielokulturowym, wieloreligijnym i wieloetnicznym. Świadczy to o jej ogromnym bogactwie, ale też jest poważnym wyzwaniem politycznym, ekonomicznym i społecznym. Brak specjalistów zajmujących się tematyką wielokulturowości jest jedną z przyczyn widocznej nieskuteczności programów integracyjnych. Polska, z różnych powodów, stopniowo będzie doświadczać podobnych problemów. Sytuacja ta wymaga odpowiedzi ze strony środowiska akademickiego. Oczywiście istnieje obecnie niemało propozycji edukacyjnych, związanych z tematyką wielokulturowości (kulturoznawstwo, studia nad wybranymi obszarami kulturowymi). Problem w tym, że absolwenci tych kierunków nie posiadają częstokroć przygotowania praktycznego. Bez wątpienia proponowana specjalizacja wypełnia tę lukę.

Absolwenci przygotowani będą do pracy w agencjach i organach Unii Europejskiej, instytucjach i agencjach państwowych, zajmujących się problematyką imigracji i integracji, organizacjach pozarządowych, mass mediach, międzynarodowych przedsiębiorstwach i koncernach.


W programie studiów m.in.:

 

 • podstawy cywilizacji świata,
 • proces polityzacji współczesnych religii,
 • islam polityczny i jego znaczenie w stosunkach między państwami,
 • polityka wielokulturowości w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • media na styku kultur, problematyka relacji między mass mediami a światem wielokulturowym w Polsce i na świecie (UE, USA),
 • konflikty ideologiczne/kulturowe a polityczna stabilność Unii Europejskiej,
 • prawo krajowe i unijne a mniejszości religijne, narodowe i kulturowe.


Specjalność jest realizowana od 5. semestru na studiach I stopnia.[ zarządzanie bezpieczeństwem publicznym ]


W związku z pogłębianiem się problemów społecznych, konfliktów etnicznych i kulturowych, marginalizacją ogromnych rzesz ludzi, globalnym chaosem, sprzecznościami między ideologią wolności a zapewnieniem bezpieczeństwa, istnieje pilna potrzeba przygotowania specjalistów potrafiących zrozumieć otaczające nas zjawiska i umiejętnie zarządzać wieloaspektowym bezpieczeństwem publicznym. Postępująca globalizacja, wielokulturowość świata, kryzys tożsamości społecznych i światowy terroryzm wymuszają zapewnienie edukacji, służącej tworzeniu podstaw bezpiecznego życia, traktowanego z personalnego, społecznego, narodowego, jak i ogólnoświatowego punktu widzenia.

Absolwenci tej specjalności otrzymają wiedzę oraz umiejętności dotyczące problematyki procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej, opanują procedury zarządzania bezpieczeństwem, planowania i koordynacji działań na różnych szczeblach administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. Będą przygotowani do pracy w wojsku, policji, służbach specjalnych i innych służbach mundurowych, strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego.


W programie studiów m.in.:

 

 • polityka bezpieczeństwa,
 • teoria bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe,
 • organizacja ochrony i obrony narodowej,
 • podstawy pomocy przedlekarskiej i medycyny katastrof,
 • psychologia sytuacji kryzysowych.


Specjalność jest realizowana od 5. semestru na studiach I stopnia.

 


Wybierając Politologię, możesz:

 

 • mieć wpływ na kształtowanie polityki na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim,
 • zdobyć doświadczenie w środowisku wielokulturowym, co pomoże Ci funkcjonować w globalnym świecie,
 • rozwijać swój potencjał intelektualny dzięki współpracy z Instytutem Badań nad Cywilizacjami WSIiZ,
 • poznać wielu ciekawych ludzi z międzynarodowych kręgów naukowych,
 • dzięki kontaktom ze studentami z całego świata zdobyć doświadczenie w obszarze kultury, polityki, ekonomii i języków obcych,
 • zobaczyć jak funkcjonuje dyplomacja w strukturach europejskich i na świecie,
 • uczestniczyć w najbardziej fascynujących konferencjach naukowych,
 • rozpocząć karierę polityczną, a w przyszłości może i dyplomatyczną,
 • zapoznać się z zasadami funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
 • zdobyć wiedzę o religiach i kulturach świata chrześcijańskiego, muzułmańskiego, hinduistycznego i buddyjskiego,
 • dowiedzieć się jak działa marketing polityczny w praktyce,
 • dowiedzieć się jak media kreują rzeczywistość na świecie,
 • planować karierę jako polityk, policjant, pracownik instytucji państwowych i unijnych,
 • odbyć praktyki w placówka dyplomatycznych w Azji,
 • poznać zasady azjatyckiego protokołu dyplomatycznego.

 


Zawody, w których możesz pracować:

 

 • pracownik placówek dyplomatycznych,
 • pracownik organizacji biznesowych współpracujących ze swoimi odpowiednikami w Azji (np. Polsko-Indyjska Izba Handlowa),
 • konsultant/specjalista ds. biznesu,
 • specjalista ds. imigracji,
 • pracownik służb specjalnych (ABW, kontrwywiad),
 • pracownik Policji, Straży Miejskiej,
 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • pracownik organizacji politycznych, gospodarczych i społecznych,
 • pracownik instytucji i organizacji międzynarodowych,
 • pracownik firm marketingowych,
 • konsultant partii politycznych,
 • dziennikarz,
 • dyplomata,
 • specjalista ds. bezpieczeństwa. 

 

 

OPINIA EKSPERTA: Absolwentów tego kierunku studiów na terenie Podkarpacia nie było wielu. Chcący pracować w tym zawodzie, znajdują pracę w okresie około pół roku od daty rejestracji. Wskazuje to na pozytywną sytuację absolwentów tego kierunku na rynku pracy.

Grzegorz Humenny, Instytut Gospodarki WSIiZ

 

 

OPINIA STUDENTA: Studiując na Politologii mam możliwość poznawać zasady rządzące zarówno krajową jak i międzynarodową polityką. Spotykam też na co dzień studentów z wielu (często orientalnych) państw, liczne z nimi rozmowy pozwalają mi dobrze poznać inne kultury, a także zrozumieć szanse i zagrożenia jakie niosą ze sobą procesy globalizacji. Nie bez znaczenia są również liczne wykłady otwarte i zajęcia warsztatowe prowadzone przez polityków oraz znanych komentatorów życia politycznego.

Iwona Leń, II rok

opublikowano: 27 czerwca 2008 15:34

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry