Strona główna

Aktualności

Strona główna

ZDOBĄDŹ MAGISTRA DZIENNIKARSTWA - DZIENNIKARSWTO I KOMUNIACJA SPOŁECZNA II STOPNIA na WSIiZ


5 grudnia 2007

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nasza uczelnia jako jedna z pierwszych szkół niepublicznych w Polsce, uzyskała zgodę na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Studenci mają do wyboru cztery specjalności: dziennikarstwo prasowe, reklama i public relations, grafika komputerowa w mediach oraz socjologia mediów i cyberprzestrzeni.

Ukończyłeś studia humanistyczne, ale czujesz niedosyt? Jesteś licencjatem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej? Jesteś absolwentem np. kierunku studiów ekonomicznych i chcesz zrobić coś dla swojej „humanistycznej duszy”? Mamy dla Ciebie propozycję - Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. W programie nauczania na tym kierunku wykładowcy WSIiZ, jedynej uczelni w Polsce, która jest Liderem Informatyki, przygotują Cię do pracy nie tylko w redakcjach mediów tradycyjnych - drukowanych, ale także w mediach elektronicznych. Doskonała infrastruktura informatyczna zapewni naszym absolwentom doskonałe przygotowanie do pracy z wykorzystaniem grafiki i multimediów, a także pracy w mediach internetowych. Nasza uczelnia jako jedna z niewielu w Polsce, oferuje również edukację w tak szerokim zakresie komunikacji społecznej. Zajęcia prowadzone będą między innymi przez takie autorytety z dziedziny mediów, jak profesor Stanisław Jędrzejewski - wieloletni dyrektor I Programu Polskiego Radia czy profesor Jerzy Chłopecki, socjolog, politolog, wieloletni dziennikarz, autor wielu książek. Wiedzę praktyczną będą również przekazywali dziennikarze i redaktorzy mediów ogólnopolskich i regionalnych.

 

 

Specjalności:
• dziennikarstwo prasowe
• reklama i public relations
• grafika komputerowa w mediach
• socjologia mediów i cyberprzestrzeni

 

 • Dziennikarstwo prasowe
  Studia na tej specjalności oferują podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności warsztatowych, związanych głównie z pracą w tradycyjnych mediach drukowanych. Specjal-ność przygotowuje również do podjęcia pracy w mediach elektronicznych, szczególnie w obrębie intensywnie rozwijających się nowych mediów (dziennikarstwo internetowe).
  Oprócz zajęć dydaktycznych studentom oferowane są także atrakcyjne praktyki i staże w re-dakcjach regionalnych i ogólnopolskich mediów, umożliwiające praktyczną realizację posia-danej wiedzy i zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

Absolwenci specjalności będą przygotowani do pracy w charakterze dziennikarzy i redaktorów w redakcjach prasowych i w mediach elektronicznych. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwią im również kierowanie i zarządzanie w instytucjach medialnych. Przygotowanie warsztatowe pozwoli im także na podejmowanie aktywności zawodowej w redakcjach inter-netowych i nowych mediach.

 

 • Grafika komputerowa w mediach
  Oferta kształcenia na tej specjalności skierowana jest do osób pragnących doskonalić swoje umiejętności w zakresie tworzenia grafiki i multimediów, wykorzystywanych na potrzeby prasy, radia, telewizji i Internetu. Specjalistyczne zajęcia pozwalają na zdobycie umiejętności tworzenia, pozyskiwania i przetwarzania form wizualnych na potrzeby: Internetu, mediów masowych, branży promocyjnej i reklamowej. Przedstawiona oferta łączy w sobie możliwości rozwijania, opartych na wrażliwości artystycznej, kwalifikacji kreacyjnych oraz praktycznych umiejętności warsztatowych, związanych z tworzeniem grafik, animacji i multimediów. Zaję-cia teoretyczne i warsztatowe wzbogacone są plenerem artystycznym, rozwijającym twórczą wrażliwość studentów.

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w charakterze grafików i projektantów nośników informacji, stron www, animacji i innych wizualnych form komunikacyjnych. Po-siadane umiejętności umożliwiają im pracę przy składzie DTP i w charakterze fotografików. Zdobyta wiedza, dotycząca specyfiki funkcjonowania mediów oraz marketingowych form oddziaływania na odbiorcę, pozwalają na zawodową realizację w agencjach reklamowych, promocyjnych i agencjach multimedialnych.

 • Reklama i public relations
  Studia na specjalności reklama i public relations skupiają się na zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową przedsiębiorstw, instytucji, marek i organizacji, wykorzystują-cych w tym celu mass media i możliwości komunikowania się z klientem. Precyzyjnie dobra-ne przedmioty umożliwiają studentom zdobycie wiedzy teoretycznej, związanej z psycholo-gicznymi, prawnymi i organizacyjnymi aspektami reklamy i działalności PR. Rozwiną też praktyczne umiejętności związane z tworzeniem przekazów reklamowych, działaniami kre-acyjnymi, planowaniem kampanii reklamowych i strategii public relations.

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w charakterze specjalistów, zajmują-cych się komunikowaniem marketingowym. Jako copywriterzy, mediaplanerzy, rzecznicy prasowi, PR-managerowie znajdą pracę w agencjach reklamowych, domach mediowych, biu-rach prasowych, agencjach promocyjnych oraz w przedsiębiorstwach, instytucjach i organiza-cjach, prowadzących działalność marketingową i komunikacyjną.

 

 • Socjologia mediów i cyberprzestrzeni
  Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy, pozwalającej na zrozumienie mecha-nizmów funkcjonowania mediów masowych, mediatyzacji życia społecznego i cyberprze-strzeni. Znajomość różnorodnych aspektów społeczeństwa sieciowego, komunikacji interne-towej, nowych mediów, więzi i rzeczywistości wirtualnej, przygotowują do wykonywania zawodu socjologa, odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku, opanowanego przez kompu-tery, Internet i nowe technologie.

Absolwenci specjalności Socjologia mediów i cyberprzestrzeni, ze względu na swoje rozległe kwalifikacje, będą mogli znaleźć zatrudnienie w charakterze analityków rynku, doradców, pracowników agencji reklamowych oraz firm informatycznych. Połączenie wiedzy socjolo-gicznej, umiejętności informatycznych oraz rozumienie tendencji rozwojowych współcze-snych mediów i ich roli w społeczeństwie informacyjnym, predestynuje absolwentów specjal-ności także do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, na stanowiskach od-powiedzialnych za tworzenie i realizację systemów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

 

Studenci mają do wyboru cztery specjalności, po ukończeniu których, mogą pracować jako:

 

 • dziennikarz i redaktor w redkacjach prasowych i mediach elektronicznych;
 • grafik, projektant nośników informacji, stron www, animacji i innych wizualnych form komunikacyjnych;
 • fotograf;
 • specjalista ds reklamy, promocji;
 • copywriter;
 • madiaplaner;
 • rzecznik prasowy;
 • PR-menager;
 • analityk rynku;
 • pracownik agencji reklamowych oraz firm informatycznych.

 

Opublikował: Szymon Taranda

 

opublikowano: 31 października 2008 08:10

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry