Strona główna

Nabór na semestr letni (nie czekaj do października)

Strona główna

Bezpieczeństwo wewnętrzne: nabór na semestr letni


 

WSIiZ jako pierwsza i jedyna uczelnia w południowo-wschodniej Polsce otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne to niezwykle wszechstronny kierunek. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych. Dzięki studiom na tym kierunku przyswoisz wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka, zasad funkcjonowania państwa w zakresie jego ustroju i struktury, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym czy praktycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Program studiów przewiduje również interesujące zajęcia szkoleniowe w zakresie walki wręcz, walki z narzędziami, a także wyszkolenia strzeleckiego.

 

 

Polski rynek pracy wyraźnie odczuwa brak interdyscyplinarnie wykształconych pracowników, zajmujących się niezwykle zróżnicowaną problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego. Jednocześnie wydaje się, że zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów będzie sukcesywnie zwiększało się, w wyniku postępu cywilizacyjnego, globalizacji, postępujących procesów integracyjnych i związanymi z nimi problemami społecznymi. Podstawy do wyrażania tego rodzaju opinii dali autorzy "Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej", która określiła wizję budowania i rozwijania kompleksowego systemu bezpieczeństwa: "Nowe wyzwania dyktują potrzebę utworzenia państwowego kompleksowego systemu reagowania kryzysowego, odpowiadającego na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa zarówno międzynarodowego, jak i wewnętrznego. Odpowiednie instytucje państwowe będą prowadzić działania zmierzające do powołania zintegrowanego systemu kierowania i zarządzania na wypadek kryzysu. Niezbędne staje się spójne uregulowanie zadań i kompetencji organów i instytucji państwowych, a także organizacji społecznych działających na rzecz bezpieczeństwa państwa." To wszystko nie będzie możliwe bez kompleksowego i profesjonalnego kształcenia kadr, odpowiedzialnych za urzeczywistnienie wizji bezpieczeństwa, zapisanej w cytowanym dokumencie. Ten sposób myślenia uznajemy za właściwy, czego dowodem, będącym jednocześnie naszym wkładem w realizację Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, jest uruchomienie przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wypowiedź eksperta: dr Sławomir Gawroński, Prodziekanstudia I stopnia - 6 semestrów
licencjackie


specjalności:

 •  bezpieczeństwo i porządek publiczny
 •  bezpieczeństwo systemów informatycznych
 •  zarządzanie kryzysowe
 •  zarządzanie obronnością
Zdaniem ekspertów
MOŻESZ ZOSTAĆ:

 • policjantem,
 • żołnierzem,
 • funkcjonariuszem innych służb mundurowych: Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Służby Celnej itp.,
 • funkcjonariuszem służb specjalnych: ABW, CBA, Agencja Wywiadu itp.,
 • pracownikiem agencji ochrony,
 • pracownikiem agencji detektywistycznej,
 • informatykiem - ekspertem w zakresie bezpieczeństwa danych,
 • specjalistą ds. systemów bezpieczeństwa,
 • pracownikiem administracyjnym ds. ochrony danych i informacji niejawnych.


  SPECJALNOŚCI:  [ bezpieczeństwo i porządek publiczny ]

  Studenci specjalności przejdą podstawowe przeszkolenie w zakresie walki wręcz, walki z narzędziami oraz wyszkolenia strzeleckiego, które ułatwi ubieganie się o pracę w służbach mundurowych i innych instytucjach zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wybierając bezpieczeństwo i porządek publiczny zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności, umożliwiające diagnozę i rozwiązywanie zagrożeń, dotyczących różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w życiu społecznym.


  W programie studiów m.in.:

 • trening walki wręcz
 • trening walki z użyciem narzędzi
 • taktyka i technika operacyjna
 • ochrona fizyczna osób i mienia
 • techniczne systemy zabezpieczeń budynków
 • system ratownictwa w Polsce

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.


A CO PO STUDIACH?

Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w instytucjach i organizacjach zajmujących się gwarantowaniem bezpieczeństwa obywateli, mienia, podmiotów gospodarczych i porządku publicznego, a zwłaszcza w służbach mundurowych.

 

[ bezpieczeństwo systemów informatycznych ]

Podczas studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę dotyczącą wieloaspektowych procedur zarządzania, narzędzi i technik wykorzystywanych w ramach zapewniania bezpieczeństwa w systemach i sieciach teleinformatycznych. Nabędziesz również podstawowe umiejętności związane z kryptografią oraz diagnozowaniem i eliminacją zagrożeń w systemach informatycznych. Poszerzeniem Twoich kwalifikacji będzie wiedza odnosząca się do praktycznych aspektów wykorzystania posiadanych umiejętności w sferze: e-biznesu, bankowości elektronicznej, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, instytucjach publicznych oraz innych organizacjach, wykorzystujących w swej działalności systemy i sieci informatyczne.

W programie studiów m.in.:

 • bazy danych i zarządzanie informacją
 • ochrona danych i bezpieczeństwo informacji
 • podstawy kryptologii
 • biznes elektroniczny
 • organizacja ochrony infrastruktury krytycznej
 • zagrożenia w systemach informatycznych
 • prawo Internetu

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.


A CO PO STUDIACH?

Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w instytucjach zajmujących się gwarantowaniem bezpieczeństwa informatycznego oraz organizacjach wymagających w swej działalności umiejętnego zarządzania bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych.

 

[ zarządzanie kryzysowe ]

Wybierając tę specjalność opanujesz procedury zarządzania bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i koordynacji działań na niższych szczebla administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. Uzupełnieniem tej wiedzy będzie opanowanie podstawowych zasad, medycznych czynności i procedur, podejmowanych w razie zagrożeń i katastrof. Znajomość psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowej i technik negocjacji umożliwią Ci skuteczną komunikację w trakcie działań, podejmowanych w przed i po zaistnieniu kryzysu.

W programie studiów m.in.:

 • psychologiczne i przywódcze podstawy zarządzania kryzysem
 • psychologia konfliktu i sztuka negocjacji
 • podstawy medycyny katastrof
 • medyczne czynności ratunkowe
 • współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.


A CO PO STUDIACH?

Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w firmach i instytucjach zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych.

 

[ zarządzanie obronnością ]

Studiując zarządzanie obronnością zdobędziesz specjalistyczną wiedzę dotyczącą procedur zarządzania, narzędzi i technik wykorzystywanych w ramach planowania, organizacji i zarządzania ochroną i obroną narodową. Nabędziesz także umiejętności analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej.

W programie studiów m.in.:

 • planowanie cywilnych i militarnych przygotowań obronnych
 • praca sztabowo-biurowa
 • podstawy metodyki oceny zagrożeń i ryzyka
 • gotowość obronna państwa
 • zwalczanie terroryzmu

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.


A CO PO STUDIACH?

Znajomość istoty bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowań, jak również zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa i struktur wojskowych pozwolą Ci na znalezienie pracy w Wojsku Polskim, instytucjach cywilnych wspierających ochronę i obronę narodową oraz innych służbach mundurowych.

 


ZASADY REKRUTACJI
na studia I stopnia kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
od 2 lutego 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę.

Kiedy zdawałeś „nową maturę”…
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z trzech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:
1. język polski
2. język obcy
3. historia lub wiedza o społeczeństwie.

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:
• poziom podstawowy 1% = 1 pkt
• poziom rozszerzony 1% = 2 pkt
Kandydaci, którzy starają się o przyjęcie na bezpieczeństwo wewnętrzne, a nie zdawali na maturze przedmiotu, z którego są obliczane dla niego punkty, mogą bez żadnych przeszkód składać dokumenty. Punktacja zostanie im obliczona z dwóch wyżej wymienionych przedmiotów (język polski, język obcy), które również stanowią podstawę do przyjęcia na wybrany kierunek.

Kiedy zdawałeś maturę według starych zasad…
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej oraz z egzaminu dojrzałości. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę oceny końcowe z pięciu przedmiotów:
1. matematyki
2. języka polskiego
3. historii
4. języka obcego nowożytnego
5. wiedzy o społeczeństwie
Dodatkowe punkty będą doliczane za przedmioty zdawane na egzaminie dojrzałości: historię lub wiedzę o społeczeństwie oraz język obcy. Aby uzyskać dwa punkty z danego przedmiotu należy zdać egzamin dojrzałości przynajmniej na ocenę dobrą.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
• świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub odpis,
• podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w Internecie),
• zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku
• 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
• kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej (100 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628,

*Osoba, która zrezygnuje może otrzymać zwrot wpisowego do końca trwania rekrutacji.

 

TYP STUDIÓW

WPISOWE

OPŁATA REKRUTACYJNA

I stopnia
(licencjackie)

300 PLN

100 PLN

 

 

opublikowano: 4 marca 2009 08:53

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry