Strona główna

Nabór na semestr letni (nie czekaj do października)

Strona główna

Informatyka (studia II stopnia): nabór na semestr letni


Posiadasz tytuł inżyniera Informatyki? Chcesz nadal rozwijać swoje umiejętności? Czujesz, że stać Cię na więcej? W takim razie zapraszamy do studiowania na studiach II stopnia. Po ich ukończeniu uzyskasz tytuł magistra inżyniera.

 

W ramach studiów na tym kierunku, student nabywa wiedzę i opanowuje umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki teoretycznej oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Poznaje zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Nabywa umiejętność programowania komputerów i poznaje zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Po ukończeniu studiów legitymuje się także wiedzą w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

Ci, którzy zdecydują się skorzystać z naszej oferty, zostaną objęci specjalnym programem szkoleń, w których udział jest bezpłatny, ponieważ całościowe koszty pokrywa uczelnia. Szkolenia umożliwią studentom uzyskanie międzynarodowych certyfikatów informatycznych znanych firm, m.in. Cisco Systems, Sun Microsystems, Hawlett Packard, Novell, Oracle i wielu innych. Równocześnie, w ramach programu studiów, studenci będą brali udział w tworzeniu oraz realizacji projektów informatycznych zleconych przez uczelnię lub firmy zewnętrzne. Wszystkim absolwentom WSIiZ gwarantuje bardzo atrakcyjne oferty pracy.

 

Informatyka: Studia II stopnia

 

Specjalności:

 

 • inżynieria komputerowa i multimedialna
 • systemy komputerowe w słuzbie zdrowia
 • technologie wytwarzania oprogramowania[ inżynieria komputerowa i multimedialna ]


Studenci tej specjalności uzyskają specjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii komputerowej i przetwarzania sygnałów multimedialnych. Wiedza ta, poparta umiejętnością twórczego myślenia, pozwoli im na rozwiązywanie złożonych problemów w tych obszarach zastosowań komputerów, gdzie wymagana jest umiejętność wykorzystania specjalistycznego oprogramowania, kreowanie systemów sprzętowo-programistycznych dla zastosowań telekomunikacyjnych, tworzenie specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces produkcji treści audiowizualnych, umiejętność zastosowania oprogramowania oraz technik multimedialnych w praktyce.

Absolwenci będą przygotowani do spełniania zadań społecznych - edukacji i doradztwa w zakresie wykorzystania sprzętu komputerowego i elektronicznych urządzeń powszechnego użytku w interaktywnych przekazach multimedialnych.


W programie studiów m.in.:

 • programowalne układy cyfrowe;
 • optoelektronika;
 • przetwarzanie dźwięku i obrazu;
 • multimedialne sieci cyfrowe;
 • systemy wirtualnej rzeczywistości.Specjalność jest realizowania od 1. semestru na studiach II stopnia.

 

[ systemy komputerowe w służbie zdrowia ]


Specjalność przygotowuje studentów do pracy w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, centrach medycznych, laboratoriach oraz innych ośrodkach i instytucjach związanych ze służbą zdrowia. Absolwent będzie przygotowany do projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów komputerowych (sprzętu i oprogramowania) stosowanych w medycynie oraz w zarządzaniu jednostkami medycznymi i służbą zdrowia. Istotny nacisk zostanie położony na nowoczesne rozwiązania informatyczne wprowadzane do medycyny i służby zdrowia.

W programie studiów m.in.:

 • przedmioty z obszaru akwizycji i przetwarzania sygnałów,
 • przedmioty z zakresu analizy i wizualizacji danych medycznych,
 • przedmioty z zakresu narzędzi informatycznych w zarządzaniu jednostkami medycznymi i służbą zdrowia.


Specjalność jest realizowania od 1. semestru na studiach II stopnia dla absolwentów studiów inżynierskich oraz od 2. semestru dla absolwentów studiów licencjackich.


A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do projektowania, wdrażania i eksploatacji specjalistycznych systemów komputerowych w instytucjach związanych ze służbą zdrowia

 


[ technologie wytwarzania oprogramowania ]


Specjalność przygotowuje studentów do pracy w firmach programistycznych, stanowiących jeden z najważniejszych i najbardziej chłonnych rynków pracy dla absolwentów kierunku Informatyka.

Absolwent będzie przygotowany do wytwarzania oprogramowania dowolnego typu ze szczególnym uwzględnieniem poprawności stosowanych metodologii tworzenia oprogramowania i metod optymalizacji tego procesu, a także kierowania zespołami programistycznymi.

 

W programie studiów m.in.:

 

 • przedmioty z obszaru inżynierii oprogramowania;
 • pracownia wytwarzania oprogramowania;
 • systemy ekspertowe;
 • multimedialny interfejs użytkownika.Specjalność jest realizowania od 1. semestru na studiach II stopnia.

 


Zawody, w których możesz pracować:

 

 • konstruktor specjalistycznych systemów komputerowych i oprogramowania,
 • projektant,
 • specjalista ds. testowania,
 • konsultant,
 • kierownik zespołu,
 • kierownik projektu,
 • analityk systemowy,
 • programista,
 • programista serwisów internetowych,
 • specjalista ds. rozwoju oprogramowania,
 • inżynier ds. produkcji oprogramowania (C/C++),
 • projektant systemów internetowych i prezentacji multimedialnych,
 • grafik komputerowy,
 • administrator/operator sieci teleinformatycznej,
 • administrator bezpieczeństwa informacji.

 

 

Wybierając Informatykę, możesz:

 

 • dzięki specjalistycznym laboratoriom (Cisco Systems, Microsoft, Sun Microsystems, Novell, SAP oraz Hawlett Packard) w praktyce poznawać m.in. obsługę i działanie profesjonalnego sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, baz danych, języków programowania,
 • w ramach planu studiów ukończyć bezpłatnie autoryzowane szkolenia informatyczne, przygotowujące do uzyskania międzynarodowych certyfikatów informatycznych,
 • w ramach dodatkowej, odpłatnej oferty ukończyć wybrane, autoryzowane szkolenia informatyczne, przygotowujące do uzyskania międzynarodowych certyfikatów informatycznych.

  Zasady rekrutacji

  na studia II stopnia (magisterskie)
  na kierunek Informatyka w formie niestacjonarnej
  od 2 lutego 2009 roku do 31 marca 2009 roku


  O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Informatyka mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia posiadający dyplom inżyniera. Studia trwają 3 semestry.

  O przyjęciu kandydata na studia II stopnia w formie niestacjonarnej decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji, tj. do 31 marca 2009 roku.

  Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (tytuł inżyniera),
  • wypis z indeksu potwierdzony przez dziekanat, zawierający listę przedmiotów wraz z ilością godzin i ocenami (dotyczy absolwentów, którzy nie posiadają suplementów do dyplomu),
  • opinię od Dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi,
  • średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis,
  • podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz Internecie),
  • zaświadczenie lekarskie wystawione w roku bieżącym,
  • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
  • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł)* i opłaty rekrutacyjnej (100 zł) wniesionej na konto:PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628

  *Osoba, która zrezygnuje może otrzymać zwrot wpisowego do końca trwania rekrutacji.

 

TYP STUDIÓW

WPISOWE

OPŁATA REKRUTACYJNA

II stopnia
(magisterskie)

100 PLN

100 PLN

absolwenci WSIiZ, WSZiA,
WSE i WSZ i PWSZ w Jarosławiu

0 PLN

100 PLN

 

 

 

 

opublikowano: 4 marca 2009 08:55

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry