UCZELNIA DLA REGIONU :: podkarpackie miasteczko informatyczne
Strona główna

Nowoczesne rozwiązania dla oświaty

Strona główna

podkarpackie miasteczko informatyczne


 

Projekt „Podkarpackie Miasteczko Informatyczne” stanowi istotny element wdrażania strategii informatyzacji w województwie, gdyż poprzez swój zakres przedmiotowy, realizuje równocześnie oba główne priorytety Strategii, tj. umożliwi zwiększenie oferty usług publicznych oferowanych mieszkańców Województwa poprzez wdrażania przez urzędy elektronicznego systemu obiegu dokumentów,  a równocześnie przyczyni się do rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez możliwość podłączania się mieszkańców do sieci światłowodowej.


Celem nadrzędnym projektu jest rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informatycznego na terenie Województwa Podkarpackie, a także wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych pomiędzy obszarami wiejskim a dużymi aglomeracjami miejskimi.
Cele, które będą realizowane przez projekt, są w pełni zgodne z celami założonymi w Uzupełnieniu do ZPORR w ramach Działania 1.5 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie:

 

 • zapewnienia szybkiego, powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu, zwłaszcza na obszarach wiejskich i małych miast,
 • rozwoju dostępu do infrastruktury IT - szczególnie na obszarach wiejskich i małych miast,
 • wykorzystania nowych Technologii IT celem realizacji usług publicznych poprzez urzędy gmin Województwa Podkarpackiego,
 • rozwoju e-usług publicznych,
 • wykorzystanie Technologii IT do poprawy jakości, efektywności i skuteczności pracy administracji samorządowej szczebla gminnego.

 

 

 

Wymienione wyżej cele ogólne projektu znajdą odzwierciedlenia w celach operacyjnych projektu, wynikających bezpośrednio z zakresu i przedmiotu zadań, realizowanych w ramach projektu. Do celów operacyjnych można zaliczyć:

 

 • Zwiększenie dostępu do Internetu dla mieszkańców terenów wiejskich i wiejsko-miejskich poprzez budowę odcinka linii,
 • Zwiększenie dostępności usług publicznych oferowanych mieszkańcom gmin województwa za pośrednictwem Internetu,
 • Zwiększenie poziomu informatyzacji urzędów gmin skutkujących poprawą jakości i sprawności ich funkcjonowania,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych i dokumentów, będących w dyspozycji urzędów gmin,
 • Usprawnienie współpracy z pomiędzy urzędami gmin oraz pozostałymi urzędami i instytucjami publicznymi w zakresie wymiany dokumentów i informacji,
 • Obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców gmin związanych z dostępem do Internetu,
 • Obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców gmin związanych z korzystaniem z usług publicznych realizowanych w urzędach gmin,
 • Obniżenie kosztów ponoszonych przez urzędy gmin związanych z prowadzoną działalnością publiczną oraz dostępem do Internetu,
 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin województwa podkarpackiego i ściągnięcie inwestorów dzięki poprawie wizerunku funkcjonowania urzędów.

 

 

Zaprezentowane powyżej cele projektu mają wyraźnie charakter społeczny. Wynika to zarówno z charakterystyki projektu ale również z określenia grupy odbiorców ostatecznych projektu – urzędów gmin województwa podkarpackiego oraz mieszkańców sąsiadujących gmin, przez które przebiega linia światłowodu.

 

Przedstawione powyżej cele projektu można podzielić na dwie, równie istotne grupy. Z jednej strony mamy grupę celów związanych z funkcjonowaniem urzędów gmin województwa podkarpackiego. Dzięki realizacji projektu gminy województwa mają większą możliwość wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych, służących poprawie jakości i sprawności świadczonych usług publicznych, wykorzystując w tym celu Internet oraz narzędzie wspierające pracę urzędu, jakim jest elektroniczny system obiegu dokumentów. Z drugiej strony cele projektu adresowane są do mieszkańców województwa podkarpackiego, a w szczególności mieszkańców z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich, znajdujących się w znacznie gorszym położeniu w zakresie dostępu do Internetu oraz dostępu do usług publicznych on-lin niż mieszkańcy dużych miast. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy terenów wiejskich będą mieli możliwość podłączenia do Internetu wykorzystując w tym celu budowane łącze światłowodowe, które zapewnia dużą szybkość przy równocześnie niskich kosztach podłączenia i połączenia (znacznie niższych niż przy połączeniach modemowych czy radiowych). Ponadto, wzrost liczby mieszkańców przyłączanych do Internetu oraz zwiększenie oferty usług publicznych oferowanych przez gminy on-line zaowocuje wzrostem liczby osób zainteresowanych korzystaniem z tychże usług, a w rezultacie wzrostem zaufania i podniesieniem

 

 

 

opublikowano: 4 kwietnia 2008 13:34

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry