KIERUNKI STUDIÓW :: Administracja bezpieczeństwa publicznego
Strona główna

Administracja

Strona główna

Administracja bezpieczeństwa publicznego


Kierunek oferowany w II turze rekrutacji na rok akademicki 2008/2009

 

Obecny rozwój nowoczesnych narzędzi administrowania spowodowany jest naszym członkostwem w Unii Europejskiej, gdzie prawo nakazuje informatyzację organów administracji publicznej. Wskutek tego w istotny sposób zmieniły się i wciąż zmieniają standardy w polskiej administracji. Realizacja planu informatyzacji usług publicznych nie może się obejść bez fachowców, którzy będą łączyć wiedzę o zasadach efektywnego funkcjonowania organizacji oraz znajomości nowoczesnych technologii. Konieczna jest również znajomość języka obcego. Integracja Polski z UE wymaga zatem wykształcenia specjalistów ds. europejskich, którzy będą pracować, według standardów krajów rozwiniętych, na rzecz rozwoju Polski i Europy, zarówno w Brukseli czy Strasburgu, jak i w Warszawie lub Rzeszowie. Dlatego też, naszym studentom oferujemy program studiów dopasowany do standardów unijnych, możliwość uzyskania certyfikatów językowych i informatycznych oraz umiejętności pozwalających na ich zastosowanie w nowoczesnej administracji.

 

 

Studia z zakresu administracji przeznaczone są dla osób planujących karierę zawodową w strukturach administracji rządowej i samorządowej. Studenci na wykładach poznają "tradycyjne" zagadnienia, takie jak kompetencje organów administracji oraz zasady postępowania administracyjnego. Z kolei ćwiczenia poświęcone są kształtowaniu umiejętności potrzebnych w pracy urzędnika. Poza szeroko rozumianym prawem administracyjnym program studiów obejmuje także zajęcia z innych dziedzin prawa takich jak prawo karne czy prawo cywilne.

Studiując Administrację w WSIiZ, masz możliwość już w trakcie studiów nauczyć się współczesnych narzędzi komunikacyjnych, które zwiększają atrakcyjność naszych absolwentów na międzynarodowym rynku pracy.

 

 

Studia I stopnia (licencjackie - 6 semestrów)

 

Specjalności:

 

 • NOWOŚĆ: Administracja bezpieczeństwa publicznego - odrębna ściezka kształcenia
 • gospodarka i administracja publiczna
 • gospodarka nieruchomościami
 • skarbowość i podatki
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

 

[ NOWOŚĆ: Administracja bezpieczeństwa publicznego ]

odrębna ścieżka kształcenia

 

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie dobrze wyszklonej kadry z zakresu szeroko pojętego porządku publicznego na kierunku Administracja została uruchomiona nowa specjalność Administracja bezpieczeństwa publicznego.

Specjalność ta umożliwia zapoznanie się z przepisami regulującymi działalność straży, policji oraz innych służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego. Studenci tej specjalności zdobędą również wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie, ochrony osób i mienia, poznają zasady funkcjonowania administracji w zarządzaniu kryzysowym. Istotną grupę przedmiotów wykładanych na Administracji bezpieczeństwa publicznego stanowią prawo wykroczeń i kryminologia, które ułatwią absolwentom pracę w policji czy organach nadzoru bezpieczeństwa publicznego.

 

Absolwenci specjalności „Administracja bezpieczeństwa publicznego” będą mogli podjąć pracę w:

 • Policji,

 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Straży miejskiej i gminnej,
 • Formacjach ochrony osób i mienia,
 • Żandarmerii Wojskowej,
 • Straży Granicznej.

 

W programie studiów m.in.:

 • organy ochrony porządku publicznego,
 • podstawy kryminologii,
 • prawo wykroczeń,
 • bezpieczeństwo państwa.

 

Specjalność jest realizowana od 1. semestru na studiach I stopnia

 

 

[ gospodarka i administracja publiczna ]

 

Specjalność obejmuje zagadnienia prawa publicznego, a w szczególności gospodarki i administracji. Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy w urzędach administracji publicznej.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w urzędach organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

W programie studiów m.in.:

 

 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • finanse samorządowe,
 • marketing gmin i regionów,
 • polityka regionalna,
 • strategie rozwoju lokalnego i regionalnego.


Specjalność realizowana jest od 5. semestru na studiach I stopnia.

 


[ gospodarka nieruchomościami ]


Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w rynku nieruchomości w charakterze pośredników lub zarządców. Absolwenci będą przygotowani do wykonywania obowiązków zarządcy oraz prowadzenia biura pośrednictwa nieruchomości.

 

Od 1 stycznia 2008 roku ukończenie tej specjalności umożliwia ubieganie się o uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości, bez konieczności- tak jak to było do tej pory- zdawania dodatkowego egzaminu i odbywania studiów podyplomowych w tym zakresie.


W programie studiów m.in.:

 

 • pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • prawo spółdzielcze i gospodarka mieszkaniowa
 • własność i inne prawa rzeczowe.


Specjalność realizowana jest od 5. semestru na studiach I stopnia.[ skarbowość i podatki ]


Mimo, że z podatkami spotykamy się praktycznie codziennie, to wiedza na ich temat jest niewielka. Specjalność ta związana jest z problematyką szeroko rozumianego prawa finansowego. Studenci podczas studiów poznają zasady funkcjonowania aparatu skarbowego, teorię podatków oraz aktualnie obowiązujący w Polsce system podatkowy.

Absolwenci będą praktycznie przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz znajdą zatrudnienie jako pracownicy administracji skarbowej.

W programie studiów m.in.:

 

 • prawo podatkowe,
 • prawo dewizowe,
 • prawo celne,
 • prawo karne skarbowe,
 • rachunkowość finansowa,
 • sprawozdawczość finansowa.


Specjalność realizowana jest od 5. semestru na studiach I stopnia.[ zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ]


Zasadniczym celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach pracy. Studia na tej specjalności pozwolą na nabycie nie tylko teoretycznych, ale i praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń w miejscach pracy oraz dokonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego. Absolwenci uzyskają uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach bhp zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U Nr 109, poz. 704, ze zm.).

W programie studiów m.in.:

 

 • zarządzanie ryzykiem zawodowym,
 • ergonomia,
 • audyty bezpieczeństwa pracy,
 • prawo pracy na tle unormowań Unii Europejskiej,
 • narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.


Specjalność realizowana jest od 5. semestru na studiach I stopnia.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy. Wagę tego zarządzania podkreśla jasno prawo wspólnotowe. Uzyskanie umiejętności w tym przedmiocie - na tle zwiększania odpowiedzialności pracodawców za warunki pracy i za praworządność w stosunkach pracy - będzie swoistą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na pracowników, którzy będą w stanie ukierunkować działania pracodawców na szeroko rozumianą profilaktykę przejawiającą się w umiejętnościach przewidywania i zapobiegania pojawianiu się problemów, a nie walki z nimi dopiero wówczas, gdy wystąpiły i spowodowały niekorzystne skutki.

Marian Liwo, Katedra Prawa WSIiZ

 

 

Wybierając Administrację, możesz:

 

 • przygotować się do pracy w administracji według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej,
 • nauczyć się obsługi nowoczesnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w administracji oraz uzyskać certyfikat znajomości podstaw informatyki (ECDL),
 • realizować poszerzony program nauki języków obcych,
 • uczestniczyć w warsztatach europejskich,
 • podjąć, podczas wakacji, legalną pracę lub staż w wybranym kraju członkowskim UE w ramach projektu Biura Karier "Praca i Staże w Unii Europejskiej",
 • nauczyć się praktycznie wykorzystać wiedzę w oparciu o gry decyzyjne, negocjacje oraz studia przypadku,
 • wyjeżdżać na praktyki, seminaria i konferencje zagraniczne.

 


Zawody, w których możesz pracować:

 

 • członek menedżmentu firm funkcjonujących w UE,
 • pracownik instytucji i agend UE,
 • pracownik administracji rządowej i samorządu terytorialnego (urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy wojewódzkie i gminne, starostwa powiatowe),
 • ekspert ds. podatków,
 • doradca finansowy w przedsiębiorstwie,
 • pracownik służb dyplomatycznych,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
  zarządca nieruchomości,
 • specjalista ds. administracji publicznej,
 • starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

OPINIA EKSPERTA: Jedna z najlepszych sytuacji pod względem zapotrzebowania na pracowników na lokalnym rynku pracy występuje w zawodach z grupy pracowników administracyjnych.
Jak wykazują oficjalne statystyki dobra sytuacja dotyczy także specjalistów ds. rynku nieruchomości, zwłaszcza jeśli uwzględnimy fakt, iż część ofert pracy dla specjalistów nie trafia do Urzędów Pracy.

Grzegorz Humenny, Instytut Gospodarki WSIiZ

 

opublikowano: 20 października 2008 12:02

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry