Strona główna

Władze

Strona główna

Władze Uczelni


 

Rektor
prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek

Prezes i założyciel Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości i współorganizator jego agend, w tym m.in. Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów, Rzeszowskiej Sieci Centrów Wspierania Biznesu, a także Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Polsko-Amerykańskiego Instytutu Małej Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Prezes Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej i Francuskiego Instytutu Zarządzania (IFG). Uczestnik kursów organizowanych przez Management for Development Foundation oraz Polish Business Advisory Service. Pomysłodawca wielu inicjatyw edukacyjnych i społecznych m.in.: Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów (RSM), sieci Centrów Wspierania Biznesu (CWB), Centrum Korespondencyjnego EURO INFO. Autor licznych opracowań, ekspertyz i projektów m.in.: systemu stypendialnego, który w ogólnopolskim konkursie Pro Publico Bono w 2000 roku, zdobył 1 miejsce w kategorii: działalność na rzecz środowiska i regionu. Współautor m. in. trzech książek ("Czas na sanację", "W poszukiwaniu syntezy. O problemach szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce", "Uniwersytet - Społeczeństwo - Gospodarka"), w których przedstawia propozycje niezbędnych reform polskiego szkolnictwa wyższego, w tym m.in. prezentuje swój pomysł efektywnego finansowania nauki i edukacji. Prowadził pierwsze w Polsce szkolenia satelitarne dla kadry menedżerskiej z zakresu zarządzania firmą. W jego zajęciach z zarządzania firmą i kierowania zespołami ludzkimi wzięło udział już prawie 7000 osób. Autor licznych programów, kursów, materiałów szkoleniowych i podręczników. Odznaczony przez miesięcznik Home & Market tytułem Menedżera Roku 2004.Współtwórca Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera i Prezes Europejskiego Centrum Certyfikacji - założyciela WSE.Prorektor WSIiZ ds. Nauki
prof. dr hab. Jerzy Chłopecki

Profesor nauk humanistycznych. Kierownik Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia, doktorat i habilitacja na Uniwersytecie Warszawskim. Socjolog i politolog, do 1982 r. dziennikarz. Autor książek m.in. ''Rewolucja i postęp'', PIW, seria ''Biblioteki Myśli Współczesnej'', Warszawa 1981; ''Czas, świadomość, historia. Uwarunkowania potocznej świadomości czasu'', Książka i Wiedza, Warszawa 1989, wyd. II; ''Przestrzeń polityczna Polski. Konflikt i zmiana'', Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990; ''Ciągłość, zmiana i powrót. Szkice z socjologii wychowania'', Wydawnictwo WSP Rzeszów 1997, wyd. II. Meloman, lubi jeździć konno, na nartach i grać w tenisa. Prowadzi wykłady z Socjologii ogólnej, Socjologii wychowania, Socjologii polityki.

 Prorektor WSIiZ ds. Nauczania
dr Wergiliusz Gołąbek

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się głównie problematyką filozofii kultury i socjologii kultury. Autor wielu ekspertyz dla Ministerstwa Kultury, Sejmowej Komisji Kultury i Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie. Pracował jako dyrektor Polskiej Filharmonii Kameralnej w Gdańsku. Przez 16 lat był także dyrektorem naczelnym Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie oraz Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. Instytucjami artystycznymi zarządzał ponad dwadzieścia lat. Dokonał wielu nagrań płytowych CD dla różnych wytwórni z Polski i nie tylko. Stypendysta Rządu USA. Członek Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej. Współredaktor Karty Kultury Polskiej. Laureat wielu nagród - w tym Laureat Nagrody Ministra Kultury i Nagrody Miasta Rzeszowa. Pasjonat literatury i wędkarstwa.

 Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
dr Andrzej Szelc

Absolwent matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat nauk matematycznych UJ (1981) i informatyki (Penn State, USA 1988). W latach 1975-1984 - adiunkt Instytutu Informatyki UJ, w latach 1984 - 1988 profesor wizytujący w instytucie matematyki Penn State USA. W latach 1985-1995 profesor informatyki w University of the West Indies i University College of London. Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki (Campus Barbados) w latach 1989-1995. Redaktor odpowiedzialny i członek rady redakcyjnej Carribean Journal of Mathematical and Computing Sciences. Autor ponad trzydziestu publikacji i monografii z zakresu teorii rekursji, logik nieklasycznych, sztucznej inteligencji, systemów informacyjnych zarządzania i filozofii nauki. Zainteresowania naukowe i badawcze obejmują głównie distance learning oraz e-biznes.Kanclerz
mgr inż. Stanisław Harpula

Absolwent AGH w Krakowie, posiada wieloletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w odlewniach, gdzie kierował dużymi zespołami pracowniczymi. Ukończył liczne kursy z dziedziny zarządzania, rachunku kosztów, wartościowania pracy, socjologii i psychologii. Współpracował przy tworzeniu najnowocześniejszych technologii odlewania części silników lotniczych, za co został wyróżniony licznymi odznaczeniami resortowymi i państwowymi. Brał udział w badaniach naukowych nad stopami specjalnymi, jest autorem wielu publikacji z tej dziedziny. Aktywny działacz lokalnego życia sportowego, wieloletni kierownik sekcji piłki nożnej oraz członek Zarządu Klubu Sportowego Stal-Rzeszów, za swoją działalność odznaczony tytułem "Zasłużonego działacza kultury fizycznej".Rektor Senior
prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Paszczyński

Specjalista w zakresie projektowania systemów cyfrowych i sieci komputerowych, stażysta naukowy Uniwersytetu w Belgii, visiting assistant professor na Uniwersytecie Teksańskim w USA przez okres 3 lat. W latach 1994 - 97 Przewodniczący Rady Użytkowników Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Komputerowej. Autor wielu prac naukowych, oprogramowania komputerowego, opracowań wykonanych na zamówienie różnych firm oraz patentów i zgłoszeń patentowych, jak również autor podręczników i materiałów szkoleniowych. Członek wielu komisji i instytucji, laureat nagród, wyróżnień i odznaczeń.

Rektor Senior Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kierownik Katedry Systemów Rozproszonych i Zakładu Sieci Komputerowych i Telekomunikacyjnych. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Podstawy informatyki, Podstawy programowania, Systemy operacyjne, Algorytmika i metody numeryczne, Zarządzanie systemami i sieciami, Projektowanie systemów informacyjnych.

Rektor Senior kieruje Zespołem Konsultacyjno-Doradczym Rektora.

Członek Komisji Akredytacyjnej Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskie FORUM na okres kadencji od stycznia 2005 r. do grudnia 2007 r.

 

DZIEKAN Wydziału Ekonomicznego
prof. nadzw. dr hab. Anna Nowakowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. W 1990 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Autorka dwóch recenzji prac habilitacyjnych, 10 recenzji wydawnictw książkowych oraz 14 recenzji projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych oraz ponad 80 publikacji, w tym 7 opracowań zwartych. Stypendystka Rządu Francuskiego, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz w 2000 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wieloletni pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Zainteresowania zawodowe dotyczą problematyki gospodarki turystycznej, marketingu usług turystycznych, międzynarodowego ruchu turystycznego oraz ekonomiki turystyki.

 

DZIEKAN Wydziału Administracyjno - Informatycznego
prof. dr hab. Bohdan Kozarzewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Fizyka. Stopień doktora fizyki uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaś doktora habilitowanego nauk fizycznych w Polskiej Akademii Nauk. W 1989 roku na wniosek Rady Wydziału Fizyki i Matematyki UJ Rada Państwa nadała mu tytuł profesora.

Wieloletni pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki Krakowskiej. Pracował również w Instytucie Badań Nuklearnych w Dubnej oraz na Uniwersytecie w Sebha w Libii. Autor licznych publikacji, specjalista w dziedzinie fizyki ciała stałego.

Prowadzi zajęcia z algebry, geometrii analitycznej, statystyki matematycznej, fizyki ogólnej, fizyki statystycznej, metod modelowania komputerowego, matematycznych modeli rynków kapitałowych i innych.

Zainteresowania naukowe i badawcze obejmują głównie ogólną teorię względności, fizykę statystyczną, teorię fazy skondensowanej w tym zawansowane obliczenia numeryczne struktury elektronowej i magnetycznej, numeryczną analizę zjawisk chaotycznych.

 

DZIEKAN Wydziału Zamiejscowego w Tyczynie
dr Małgorzata Lorenc-Szpila

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Filia w Rzeszowie. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii również w UMCS w Lublinie. Uczestniczyła w kursie organizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Będę własnym szefem". Prowadziła zajęcia ze statystyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, filia w Stalowej Woli. Odbyła również praktykę w Banku Pekao S.A. Uczestniczyła w konferencjach naukowych, poświęconych m.in. kondycji państwa ("Jakie państwo, Rzeszów 2005), "Promocja człowieka i jego wartości" (2003), i in. W swojej pracy badawczej zajmuje się różnoaspektową charakterystyką Podkarpacia.

 

PRODZIEKAN Wydziału Administracyjno-Informatycznego
dr Sławomir Gawroński

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Zarządzanie i marketing. Studiował także ekonomikę przedsiębiorstw oraz językoznawstwo i literaturoznawstwo na Universitaet Trier w Niemczech. W 2005 roku uzyskł tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat dziennikarz radiowy i prasowy, obecnie redaktor naczelny ''Podkarpackiego Przeglądu Samorządowego''. Pracował jako doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Pracownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autror licznych publikacji m.in. z zakresu Public Relations.

 

PRODZIEKAN Wydziału Administracyjno - Informatycznego
dr Katarzyna Kurzępa-Dedo

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie filia w Rzeszowie. Ukończyła aplikację sędziowską oraz zdała egzamin sędziowski. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prowadzi wykłady z prawa bankowego i prawa bankowego a wymogów UE, elementów prawa kontraktowego oraz ćwiczenia z prawa finansowego, gospodarczego i cywilnego. Obecnie adiunkt i prodziekan ds. kierunku Administracja.
Zainteresowania naukowe: prawo bankowe, prawo cywilne, prawo dewizowe.

 

PRODZIEKAN Wydziału Ekonomicznego ds.Studentów z Zagranicy
prof. nadzw. dr hab. Marek Pałasiński

Absolwent matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat nauk matematycznych: Państwowy Moskiewski Uniwersytet im. Łomonosowa, Moskwa, Rosja (1977). Habilitacja w zakresie matematyki, specjalność algebra, Politechnika Warszawska, Warszawa (1986). W latach 1972 – 1978 asystent, a następnie w latach 1979 – 1987 adiunkt Instytutu Matematyki UJ. Lata 1988 – 2002 docent w Instytucie Informatyki UJ. Dziekan Oddziału Małopolskiego Wyższej Szkoły Zarządzania/The Polish Open University w latach 1997 – 2006. Profesor wizytujący w Instytucie Matematyki Iowa State University, USA, w latach 1989 – 2004. Instruktor w Elsworth College (1992) oraz Drake University (1993). Autor ponad trzydziestu prac z zakresu kombinatorycznej teorii grup, algebry i problemów rozstrzygalności. Autor podręcznika Zastosowanie matematyki w zarządzaniu, współautor podręcznika Techniki analityczne w biznesie.

 

PRODZIEKAN Wydziału Ekonomicznego
dr Jacek Biliński

dr Nauk Kultury Fizycznej (studia WF we Wrocławiu, doktorat AWF Warszawa), Pełnił funkcję kierownika SWFiS Politechniki Rzeszowskiej, a także V-ce Przewodniczącego Zespołu ds. koordynacji działalności studiów WFiS. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Prezes Zarządu Podkarpackiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Trener kl I w pływaniu, posiada uprawnienia Sternika jachtowego, Starszego sternika motorowodnego, Starszego ratownika WOPR, Członek Honorowy WOPR. Autor i współautor programów z zakresu Kultury Fizycznej, Turystyki i Rekreacji dla Studiów WFiS oraz szkół średnich i wyższych. Odznaczony licznymi nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz Edukacji Narodowej, zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Turystyki, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i wieloma innymi. Autor licznych publikacji z zakresu Kultury Fizycznej.

 

PRODZIEKAN Wydziału Ekonomicznego
dr Agata Szmulik

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego, Akademii Rolniczej w Krakowie (1991 r.). Wieloletni pracownik naukowo - dydaktyczny Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie. Dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt publikacji naukowych oraz popularno-naukowych z dziedziny towaroznawczej oceny jakości. Problematyka badawcza dotyczy zagadnień z zakresu oceny jakości oraz współczesnych koncepcji zarządzania przez jakość. Adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prowadzi seminaria dyplomowe oraz zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Podstawy zarządzania, Organizacja i zarządzanie. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

 

PRODZIEKAN Wydziału Ekonomicznego
dr Robert Góra

Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie (Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego). Stopień doktora uzyskał na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizuje się w zarządzaniu i marketingu (zarządzanie marketingowe, marketing strategiczny). Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu zarządzania, przede wszystkim dotyczących narzędzi marketingowych oraz strategii marketingowych w działalności przedsiębiorstw. Zainteresowania: piosenka polska i sport (siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy).

 

PRODZIEKAN Wydziału Ekonomicznego
dr Ryszard Palczak

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej - Wydział Lekarski. Dr nauk medycznych, specjalista Chorób kobiecych i położnictwa, specjalista z zakresu Radioterapii. Kierownik naukowy szkolenia (w zakresie problematyki zabiegów operacyjnych w ginekologii onkologicznej) realizowanego w ramach kursów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Lekarzy w Warszawie. Adiunkt Akademii Medycznej w Krakowie. Obecnie adiunkt i prodziekan ds. kierunków Zdrowie Publiczne oraz Ratownictwo Medyczne w WSIiZ w Rzeszowie. Prowadzi zajęcia z anatomii i nauki o człowieku, ginekologii i położnictwa oraz propedeutyki medycyny. Zainteresowania naukowe: problematyka schorzeń nowotworowych u kobiet.

 

PRODZIEKAN Wydziału Ekonomicznego
dr Zbigniew Kozdronkiewicz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Dyplom Lekarza uzyskał w roku 1965. Po odbyciu stażu pracował w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Rzeszowie. Kolejne stopnie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej uzyskiwał w latach 1973 i 1978. W roku 1990 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Od roku 2000 jest Konsultantem Województwa Podkarpackiego do spraw chirurgii ogólnej. Oprócz praktyki lekarskiej udziela się również jako dydaktyk. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz European Association for Endoscopic Surgery.

 

PRODZIEKAN Wydziału Administracyjno - Informatycznego
dr Bolesław Jaskuła

Absolwent i wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Doktor nauk pedagogicznych. Ukończył podyplomowe studia informatyczne. Obecnie prodziekan ds. kierunków Informatyka oraz Informatyka i ekonometria w WSIiZ. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu nauczania przedmiotów informatycznych oraz projektowania i zastosowania systemów komputerowych w procesie dydaktycznym. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje problematykę projektowania inteligentnych systemów informatycznych na bazie struktur hipertekstowych.

 

 

PRODZIEKAN Wydziału Administracyjno - Informatycznego ds. studenckich Kierunku Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria
dr inż. Krzysztof Pancerz

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej (specjalność: aparatura elektroniczna). Również na Politechnice Rzeszowskiej ukończył studia podyplomowe z zakresu inżynierii oprogramowania. Pracę doktorską nt. ''Zastosowanie zbiorów przybliżonych do identyfikacji modeli systemów współbieżnych'' (promotor dr hab. Zbigniew Suraj) obronił w 2006 r. w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zainteresowania naukowo – badawcze skupiają się wokół problematyki z zakresu inteligencji obliczeniowej, eksploracji danych, układów logicznych, systemów cyfrowych i mikroprocesorów, matematyki stosowanej, metod obliczeniowych oraz języków programowania.

 

 

opublikowano: 3 października 2008 09:05

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry