Strona główna

Kadra

Strona główna

Kadra


Aktualne informacje o kadrze naukowo-dydaktycznej WSIiZ znajdują się w nowym portalu uczelni.

 

Właściwy dobór kadry naukowo-dydaktycznej jest jednym z filarów sukcesu

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Tylko najlepsi bowiem potrafią tworzyć autorskie programy nauczania, dzięki którym

nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne

w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

 

prof. dr hab. Stanisław Waltoś - prawnik, specjalista w zakresie historii prawa i postępowania karnego, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Muzeum UJ (Collegium Maius), doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Był ekspertem Rady Europy i rządu łotewskiego. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Uczestniczył w polskich zmianach legislacyjnych, m.in. jest współautorem projektu Kodeksu postępowania karnego z 1997. Z jego inicjatywy została wcielona w życie instytucja świadka anonimowego i świadka koronnego Autor publikacji prawniczych, z zakresu historii kultury, dziejów UJ i Krakowa.

 

prof. nadzw. dr hab. Jan Winiecki - ekonomista, były przewodniczący (obecnie członek) Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Wybitna osobowość sceny polityczno-gospodarczej okresu transformacji ustrojowej w Polsce, był członkiem Politycznego Komitetu Doradczego prezydenta Lecha Wałęsy oraz członkiem zespołu doradców premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. Jeden z założycieli Towarzystwa Ekonomistów Polskich, współzałożyciel fundacji Centrum im. Adama Smitha. Publikuje w tygodniku "Wprost". Był wykładowcą na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

 

prof. dr hab. Jerzy Chłopecki - socjolog i politolog, profesor nauk humanistycznych. Prorektor ds. Nauki WSIiZ, kierownik Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia, doktorat i habilitacja na Uniwersytecie Warszawskim. Do 1982 r. dziennikarz. Autor wielu publikacji. Prowadzi wykłady z Socjologii ogólnej, Socjologii wychowania, Socjologii polityki.

 

prof. zw. dr hab. n. med. Leszek Wdowiak - konsultant krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego, dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierownik Katedry i Zakładu Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Lublinie, ekspert ds. kształcenia z zakresu Zdrowia Publicznego powołany przez Ministra Edukacji Narodowej. Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych oraz ekspert i doradca w instytucjach regionalnych i centralnych związanych ze służbą zdrowia. Autor i współautor wielu publikacji. Promotor ponad 30-tu przewodów doktorskich.

 

prof. nadzw. dr hab. Marek Pałasiński - kierownik Katedry Podstaw Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, profesor Akademii Pedagogicznej w Krakowie, prof. Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Specjalista w zakresie Informatyki i Telekomunikacji. Członek składu w Pracowni Fizyki Obliczeniowej Atomu. Naucza metod statystycznych i matematycznych oraz ich zastosowań w biznesie. Jego zainteresowania to; matematyka, algebra uniwersalna, metody matematyczne w zarządzaniu.

 

prof. dr hab. Jan Sulmicki - Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Zespół Kierunków Studiów Ekonomicznych), kierownik Katedry Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta Fulbrighta, autor ponad stu prac naukowych. Specjalista w zakresie długookresowych zmian w gospodarce światowej, finansów międzynarodowych, integracji europejskiej (m.in. bada zagadnienia związane z integracją walutową Polski w Unii Europejskiej). W latach 1986-2002 doradca kolejnych prezesów NBP. W latach 1990-1992 członek Rady Nadzorczej PBK S.A. W latach 1992-1997 był przedstawicielem Polski w Radzie Nadzorczej Banku Światowego w Waszyngtonie. W latach 1997-2000 wiceminister w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. 12 grudnia 2006 roku przedstawiony jako kandydat na prezesa NBP, jednak już po dwóch dniach (14 grudnia) wycofał swoją kandydaturę.

 

prof. dr hab. Witold Koziński - profesor nauk ekonomicznych, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierownik Katedry Bankowości i Finansów Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor i recenzent wielu prac doktorskich, a także recenzent prac habilitacyjnych. Autor ok. 40 artykułów o charakterze naukowym, recenzji wydawniczych, książkowych i naukowych oraz ekspertyz (w tym sejmowych).

 

prof. dr hab. Krzysztof Opolski - profesor nauk ekonomicznych, specjalista w dziedzinie budowania strategii, w tym strategii marketingowych i strategii jakości, wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierownik Katedry Strategii i Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji książkowych z dziedziny strategii i zarządzania jakością, redaktor naczelny pisma naukowego „Ekonomia” oraz współautor programu ekonomicznego „Ekonomiczny Kalejdoskop Jedynki”. Członek Rady Nadzorczej Citi Handlowy, doradca strategiczny zarządu Grupy Axa w Polsce, członek międzynarodowej grupy eksperckiej CHER (Consortium for Higher Education).

 

dr Aleksander Hall - historyk, publicysta, polityk. Autor wielu publikacji prasowych i książek o tematyce politycznej i historycznej, stały współpracownik ''Rzeczpospolitej'' i ''Gazety Wyborczej''. Uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, poseł na Sejm przez dwie kadencje. W czasach PRL działacz opozycji demokratycznej, minister bez teki i doradca w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

 

dr Wojciech Misiąg - ekonomista, Wiceminister Finansów w czterech rządach, ekspert Sejmu, Senatu i Banku Światowego. Jest głównym twórcą nowej ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A w latach 1994 - 1996 oraz Rady Nadzorczej PZU Życie S.A. w latach 1998 - 1999. Związany z następującymi instytucjami: Bank Gospodarstwa Krajowego (w latach 1999 - 2002), Bank Śląski S.A. (1996 - 1998), Bank Handlowy w Warszawie S.A. (1998 - 2003), Najwyższa Izba Kontroli od 2003 r., Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową od 1994 roku.

 

Z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współpracują

wybitni naukowcy z zagranicznych ośrodków naukowych (głównie uniwersytetów

amerykańskich), gwarantujący światowy poziom nauczania na naszej Uczelni.

Ich pozycja społeczna i naukowa daje naszym studentom niepowtarzalną szansę

zdobywania wiedzy na najwyższym poziomie, co obecnie może być decydujące

w zdobywaniu rynku pracy w strukturach europejskich.

 

prof. zw. dr inż. Jerzy Seidler - matematyk, elektronik, teleinformatyk, doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej (2001). Przewodniczył w Komitecie Informatyki PAN, Komisji Programowej Szkolnictwa Wyższego, stały recenzent Mathematical Reviews. Był wykładowcą na Universytecie Arizońskim w Tuckson (1984), na Uniwersytecie Hawajskim, w Honolulu pracował jako visiting professor (w latach 1969-1970). Profesor Instytutu Nauk Komputerowych na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu w Salzburgu. Twórca Polskiej Szkoły Systemów Teleinformatycznych, autor wielu podręczników, monografii i recenzji. Promotor około 50 przewodów doktorskich prowadzonych w kraju, USA, Niemczech i Austrii. Jest członkiem rzeczywistym PAN i należy do kilku towarzystw naukowych, w szczególności jest "senior member" IEEE. Jego zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się w dziedzinie systemów informatycznych. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych, w tym krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

prof. dr hab. Bogdan Wilamowski - wybitny specjalista elektronik i informatyk, profesor i wykładowca na Wydziale Elektroniki i Inżynierii Komputerowej oraz Dyrektor Centrum Technologii Mikro i Nano Technologicznych Mikroelektronicznych w Stanie Alabama. Był założycielem i Vice Prezydentem IEEE Computational Intelligence Society, a następnie Prezydentem IEEE Industrial Electronics Society. Był edytorem szeregu czasopism naukowych takich jak: International Journal of Circuit Systems and Computers, IES Newsletter, IEEE Transactions on Neural Networks, IEEE Transactions on Education, Journal of Computing, International Journal of Hybrid Intelligent Systems, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. Był założycielem IEEE Trans. on Industrial Informatics, a obecnie jest Redaktorem Naczenym IEEE Transactions on Industrial Electronics, ktory jest jednym z największych periodykow IEEE z około 70 Associate Editors i bazą około 2000 recenzentów z ponad 80 krajow.

 

prof. dr hab. Jerzy Grzymała-Busse – specjalista z dziedziny sztucznej inteligencji. Profesor University of Kansas, Department of Electrical Engineering and Computer Science, Lawrence, KS, USA, Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Vice-President International Rough Set Society, członek American Association of Artificial Intelligence, Association for Computing Machinery, Upsilon Pi Epsilon.

 

prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski – jest specjalistą z zakresu ergonomii, organizacji i zarządzania systemami pracy, inżynierii zarządzania. Pracuje w Department of Industrial Engineering University of Louisville, USA, gdzie jest Dyrektorem Center for Industrial Ergonomics. Profesor Karwowski jest autorem lub współautorem ponad 40 książek, w tym Międzynarodowej Encyklopedii Ergonomii i Zasobów Ludzkich. Jest członkiem: International Ergonomics Association (Sekretarz Generalny 1997-2000, Prezydent 2000-2003), Human Factors and Ergonomics Society, Institute of Industrial Engineers, Ergonomics Society.

 

prof. dr hab. inż. Roman Świniarski - profesor informatyki na Uniwersytecie San Diego, Kalifornia, USA. Opublikował wiele prac naukowych z informatyki, kierował licznymi projektami naukowo-badawczymi. Współautor publikacji, konferencji i seminariów naukowych. Jest członkiem rad wydawniczych uznanych na świecie czasopism naukowych.

 

prof. dr Helmut Wachowiak – profesor International University of Applied Sciences Bad Honnef, Bonn w Niemczech oraz Kierownik Zakładu Zarządzania Turystyką. Oprócz zajęć z turystyki, gościnności i marketingu prowadzi również badania z dziedziny turystyki w ramach projektów zarówno narodowych jak i międzynarodowych. Autor wielu publikacji i książek.

 

 

Realizujemy ideę koncentrowania wokół ''mistrzów''
zespołów projektowych i badawczych, w skład których
wchodzą także najzdolniejsi studenci.
Dzięki temu nasi wykładowcy tworzą niezwykły, twórczy klimat Uczelni, którego efektem są liczne projekty o zasięgu międzynarodowym, granty realizowane przez WSIiZ
oraz szereg przedsięwzięć
na rzecz regionu Podkarpacia.

 

 

Zobacz fragmenty wykładów:

Zobacz fragment wykładu prof. Jana Winieckiego (plik 5,22 MB)

Zobacz fragment wykładu prof. Józefa Szajny (plik 54,1 MB)

Zobacz fragment wykładu dra Wergiliusza Gołąbka (plik 31,3 MB)

Zobacz fragment wykładu śp. prof. Wiktora Zina (plik 24,6 MB)

 

 


Kadra w liczbach

Uczelnia zatrudnia obecnie 459 nauczycieli akademickich, przy czym 307 w ramach stosunku pracy, w tym 79 zatrudnionych na stanowiskach badawczo-konsultingowych i naukowo-technicznych. Aktualnie w Uczelni na etacie pracuje 56 profesorów i doktorów habilitowanych, 78 doktorów, 173 asystentów, asystentów stażystów, wykładowców, starszych wykładowców, lektorów oraz pracowników badawczo-konsultingowych i naukowo-technicznych. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich jest 6 asystentów, a 25 osób ma otwarty przewód doktorski.

 


 

Zobacz pełną listę pracowników dydaktycznych

 


opublikowano: 18 czerwca 2009 11:03

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry