Aktualności :: Joanna Wartini
Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

Joanna Wartini


 

 

 

 

 

dr Joanna Wartini

Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

e-mail:

 

 

 

Notatka biograficzna

Działalność naukowa

 

 

 

Notka biograficzna

 

Joanna Wartini, adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Stopnie magistra oraz doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Wieloletni pracownik Zakładu Prawa Przewozowego i Ubezpieczeń  Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach oraz doradca finansowy na rzecz dużych i średnich przedsiębiorstw w obszarze rachunkowości oraz finansów.

Autorka licznych opracowań, ekspertyz i szkoleń, w zakresie: usprawnień finansów przedsiębiorstw, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, dostosowania planu kont na potrzeby opracowania rachunku przepływów pieniężnych, technik sporządzania sprawozdania cash flow.

Współtwórczyni systemu informatycznego wspomagającego konsolidację sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Ustawy o Rachunkowości.

 

 

 

Działalność naukowa:

  

Tematyka badawcza:

Ocena płynności finansowej zakładów ubezpieczeń na podstawie rachunku przepływów pieniężnych, wypłacalność zakładów ubezpieczeń.

 

 

Wybrane publikacje:

 • Wartini J., Wyniki działalności lokacyjnej i finansowej sektora ubezpieczeń w Polsce w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, (w:) Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2009.
 • Wartini J., Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na wyniki działalności technicznej polskiego sektora ubezpieczeń, (w:) Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009.
 • Wartini J., Planowanie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w zakładach ubezpieczeń działu II, (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, Nr 13, Szczecin 2008.
 • Wartini J., Płynność finansowa jako obszar identyfikacji symptomów szans i zagrożeń dla systemów wczesnego ostrzegania, (w:) Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą, red. Z. Twardowski, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Wartini J., Wartini-Twardowska J., Koncepcja podejścia do umorzenia w jednostkach zależnych i prezentacja jej skutków w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółek publicznych, (w:) Sprawozdawczość i analiza finansowa, tom II, red. W. Gabrusiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Wartini-Twardowska J., Wartini J., Metody pomiaru różnic kursowych z przeliczenia środków pieniężnych zagranicznych jednostek zależnych i ich prezentacja w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, (w:) Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Analiza standardów rachunkowości, Tom 2, red. Z. Messner, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
  w Katowicach, Katowice 2006.
 • Wartini J., Model oceny płynności finansowej zakładów ubezpieczeń działu II na podstawie rachunku przepływów pieniężnych, (w:) Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Tom 2, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Wartini J., Działalność operacyjna ubezpieczyciela w rachunku przepływów pieniężnych, (w:) Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 • Wartini J., Model oceny płynności finansowej zakładu ubezpieczeń”, (w:) Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002. 
 • Wartini J., Ocena wypłacalności ubezpieczycieli na podstawie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, (w:) Ewolucja Polskiej Rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B. Micherda, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Wartini, J.,Analiza przepływu środków pieniężnych ubezpieczyciela na przykładzie spółek giełdowych, (w:) Rating ubezpieczeniowy w Polsce. Materiały Konferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.  

 

  

opublikowano: 8 marca 2010 19:08

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry