Aktualności :: mgr Iwona Pezdan-Śliż
Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

mgr Iwona Pezdan-Śliż


mgr Iwona Pezdan-Śliż

Katedra Turystyki i Rekreacji 

e-mail:

 

Notka biograficzna

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Studium Dziennikarstwa, Studiów Podyplomowych z Terapii Pedagogicznej i Resocjalizacji; Studiów Podyplomowych z Choreografii w zakresie Tańców Polskich; Studiów Podyplomowych z Wychowania Fizycznego. Instruktor tańca, instruktor fitness - nowoczesne formy gimnastyki, instruktor nordic walking.

Opiekun Uczelnianego Zespołu Pieśni i Tańca ''Karpaty".

Asystentka w Katedrze Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Rzeszowie.

 

Terminy konsultacji dla studentów

tydzień A, B - poniedziałek, godz. 11.30-13.30 KA16

zjad turystyczny - niedziela, godz. 11.00-12.00 KA16

zjad socjologiczny - 21.02, 21.03 - godz. 9.30-10.30 RA4

                              13.06 godz. 12.00-14.00 RA4

Można również mnie zastać miedzy zajeciami na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (informacja na WU).

e-mail:

 


Działalność dydaktyczna

 

Prowadzone przedmioty

 

 • Pedagogika czasu wolnego
 • Podstawy rekreacji
 • Socjologia czasu wolnego
 • Turystyka grup nieprzystosowanych społecznie
 • Rytm Muzyka Taniec (wychowanie fizyczne)

 

Materiały dydaktyczne dla studentów

PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO

Literatura:

 1. J.Pięta: Pedagogika czasu wolnego. Warszawa 2004.
 2. R.Tauber: Pedagogika czasu wolnego. Poznań 1998.
 3. I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, W.Siwiński: Teoria i metodyka rekreacji. Poznań 2001.
 4. Z. Kwieciński, B.Śliwierski: Pedagogika (podręcznik akademincki), t. I, II. Warszawa 2003.
 5. S.Matias: Problematyka organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Podstawy teoretyczne i wskazówki praktyczne. Warszawa 1980.
 6. W. Siwiński: Pedagogika kultury fizycznej. Poznań 2000.
 7. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" - miesięcznik
 8. T.Pilch: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1998.

 

PODSTAWY REKREACJI 

Literatura:

 1. I.Kiełbasiewicz-Drozdowska, W.Siwiński: Teoria i metodyka rekreacji. Poznań 2001.
 2. W. Siwiński, R.Tauber: Rekreacja ruchowa. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne. Poznań 2004.
 3. J. Rut: Turystyka i rekreacja. Rzeszów 1998.
 4. S.Toczek-Werner: Podstawy rekreacji i turystyki. Wrocław 1998.
 5. T.Łobożewicz, T.Wolańska: Rekreacja i turystyka w rodzinie. Warszawa 1994.
 6. A.Pilawska, A.Pilawski, W.Petryński: Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej. Katowice 2003.
 7. W.Siwiński, R.Tauber: Metodologia badań w dziedzinie rekreacji i turystyki. Poznań 1998.
 8. Z.Kruczek: Kompendium pilota wycieczek. Kraków 2005.

 

SOCJOLOGIA CZASU WOLNEGO

Literatura:

 1. Z. Krawczyk (red.): Socjologia kultury fizycznej. Warszawa 2006.
 2. R.A.Podgórski: Socjologia - wczoraj, dziś, jutro. Kompendium wiedzy socjologicznej. Rzeszów 2006.
 3. J. Suprewicz: Socjologia turystyki. Lublin 2005.
 4. M. Trzeciak: Socjologia w zarysie. Rzeszów 1999.
 5. N. Goodman: Wstęp do socjologii. Poznań 1992.
 6. K. Heinemann: Wprowadzenie do socjologii sportu. Warszawa 1990.
 7. J. Smith: Zaplanuj swój czas. Warszawa 2004.
 8. J. Lothar Seiwert: Jak organizować czas. Warszawa 1998.
 9. A. Kamiński: Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza. Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.
 10. Z. Dąbrowski: Czas wolny dzieci i młodzieży. Warszawa 1966.
 11. M. Walczak: Wychowanie do wolnego czasu. Zielona Góra 1994.

 

 

RYTM, MUZYKA, TANIEC

Literatura:

 1. B. Bednarzowa, M. Młodzikowska: Tańce - rytm, ruch, muzyka. Warszawa 1983.
 2. M. Grabowska (red.): Ćwiczenia muzyczno-ruchowe i tańce ludowe. Wrocław 1990.
 3. C. Sroka: Polskie tańce narodowe. Systematyka. Warszawa 1990.
 4. K. Lasocki: Podstawy wiadomości z nauki o muzyce. Kraków 1960.
 5. B. Siedlecka, W. Biliński: Taniec w edukacji dzieci i młodzieży. Podręcznik dla nauczycieli. Wrocław 2003.

 

Informacje dla studentów

Wpisy do indeksów w godzinach konsultacji !

 

Działalność naukowa

- w przygotowaniu rozprawa doktorska

- uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych

- publikacje artykułów naukowych

 

Tematyka badawcza

Zagadnienia ogólnopolskiej i regionalnej historii kultury fizycznej, pedagogiki oraz turystyki i rekreacji.

 

Wybrane publikacje

1. Kultura fizyczna w środowisku żydowskim na świecie i w Polsce do 1949 r. (W:) Miscellanea z dziejów kultury fizycznej, red. A. Nowakowski, S. Zaborniak. Rzeszów 2003.

2. Wybrane tendencje rozwojowe turystyki w obliczu wyzwań XXI wieku. (W:) Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki, red. J. Krupa, T. Soliński. Rzeszów 2004.

3. Działalność Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" na terenie Mielca w latach 1893-1939. (W:) Najnowsza historia kultury fizycznej w Polsce, red. L. Nowak. Gorzów Wlkp. 2004.

4. Podstawy organizacyjne kultury fizycznej województwa rzeszowskiego w latach 1975–1989. (W:) Początki rozwoju sportu, dyscyplin sportowych i działalności klubów w Polsce, red. S. Zaborniak. Rzeszów 2004.

5. Kultura fizyczna województwa rzeszowskiego w ruchu sportowym i organizacjach społecznych. (W:) K. Obodyński: Z tradycji sportu na Podkarpaciu w 650-lecie lokacji miasta Rzeszowa i w 100-lecie Klubu Sportowego "Resovia". Rzeszów 2004.

6.Pedagogika czasu wolnego jako planowe działanie wychowawcze w rekreacji ruchowej. (W:) W. Siwiński, R. Tauber, E. Mucha-Szajek: Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej. Poznań 2004.

7.Podstawy organizacyjne kultury fizycznej województwa rzeszowskiego w latach 1975-1989. (W:) S. Zaborniak: Początki rozwoju sportu, dyscyplin sportowych i działalności klubów w Polsce. Rzeszów 2005.

8. The role and meaning of tourism in its participants options. (W:) J. Chłopecki: Tourism in scientific research in Poland adn worldwide. Rzeszów 2006.

9. Zarys rozwoju kultury fizycznej w mieście i powiecie Brzozów do 1989 r. (W:) L. Nowak: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Tom VII. Gorzów Wlkp. 2006.

10.Zarys działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na Rzeszowszczyźnie w latach 1975-1998. (W:) S. Zaborniak: Studia i szkice z dziejów turystyki na Podkarpaciu. Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krosnie, zeszyt 23. Krosno 2006.

11.Turystyka pielgrzymkowa i wybrane pamiatki kultury żydowskiej na Podkarpaciu. (W:) T. Jurek: Z dziejów kultury fizycznej mniejszości narodowych w Polsce w XX wieku. Gorzów Wlkp. 2007.

12.Kultura fizyczna w województwie rzeszowskim w latach 1975-1998. (W:) T. Jurek, K. Obodyński, S. Zaborniak: Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej. Rzeszów 2007.

13. Bariery turystyczno-rekreacyjne w opini studentów wybranych uczelni województwa podkarpackiego - w druku.

14. Fair play jako wartość etyczna w opini studentek Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego - w druku.

15. Działalność Zakładowego Klubu Sportowego "Zelmer" w Rzeszowie w latach 1961-2001 - w druku.

 

opublikowano: 22 lutego 2010 09:42

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry