Strona główna

Badania naukowe

Strona główna

Polityka i gospodarka regionalnaTRWAŁY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W UKŁADZIE REGIONALNYM


Trwały i zrównoważony rozwój w układzie regionalnym
 

Zespół realizujący

Badania realizowane były przez Zespół pracowników naukowych Katedry Ekonomii: dr Adriana Kaszuba-Perz, mgr Marta Czyżewska, mgr Sabina Pydo, mgr Agnieszka Tomaka, pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej.

 

Opis badań

Tematyka badań dotyczy zrównoważonego rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem regionów słabiej rozwiniętych, w tym zwłaszcza województwa podkarpackiego. W świetle koncepcji harmonijnego rozwoju regionalnego, drogą zmniejszania różnic istniejących pomiędzy regionami i niwelowania zacofania regionów mniej uprzywilejowanych w ramach ogólnego tematu badawczego wyodrębniono tematy szczegółowe przedstawione poniżej. Ich realizacja pozwoli na określenie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski południowo-wschodniej.

 

Bloki tematyczne opracowywane w ramach tej tematyki:

1. Identyfikacja procesów trwałego, zrównoważonego rozwoju.
2. Identyfikacja koniunktury gospodarczej i cyklu koniunkturalnego.
3. Model analizy trwałego, zrównoważonego rozwoju w układzie regionalnym.
4. Model analizy cyklu koniunkturalnego w układzie regionalnym
5. Wpływy cyklu koniunkturalnego na realizację założeń trwałego, zrównoważonego rozwoju w regionie podkarpackim.
6. Scenariusze trwałego, zrównoważonego rozwoju regionu podkarpackiego w ramach ogólnych programów rozwoju gospodarki Polski do roku 2025, uwzględniających wejście Polski do Unii Europejskiej i przechodzenie do społeczeństwa informacyjnego.
7. Próba prognozy cyklu koniunkturalnego w regionie podkarpackim.


Szczegółowe tematy badań prowadzonych przez pracowników Katedry Ekonomii dotyczą czynników, które mają duży wpływ na rozwój regionalny. Są to:

1. Zmiany struktur własnościowych, w tym bariery i możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim.
2. Tendencje zmian jakim podlega rynek pracy w związku z bilansem siły roboczej, różnymi formami bezrobocia i faktycznym bilansem czasu pracy.
3. Tendencja zmian jakim podlega rynek różnych form kapitału i instytucji związanych z przepływem kapitału.
4. Analiza poziomu życia oparta o zbiory mierników lub ocen jakościowych, związanych z trzema grupami zjawisk:
- zmianami w konsumpcji materialnej;
- zmianami w stanie środowiska, które mają wpływ na biologiczną kondycję ludności i równowagę ekosystemów;
- zmianami w systemie wartości.
5. Czynniki decydujące o konkurencyjności województwa podkarpackiego przy zmienności warunków wewnętrznych i zewnętrznych.


Tej tematyki badawczej dotyczy projekt realizowany w ramach wewnętrznego grantu naukowo-badawczego WSIiZ: "Trwały i zrównoważony rozwój w regionach wyznaczonych granicami administracyjnymi województwa" pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej. W jego realizacji, oprócz pracowników Katedry, uczestniczą studenci - członkowie Koła Naukowego "Ekonomia XXI wieku".

 

Celem teoriopoznawczym projektu jest rozwinięcie teorii trwałego zrównoważonego rozwoju, celem aplikacyjnym - wariantowe opracowania aktualizacji strategii rozwoju województwa podkarpackiego zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.


Realizacja projektu oparta jest o metodologię badań systemowych oraz metody właściwe dla badań zjawisk mierzalnych i niemierzalnych. Szeroko wykorzystywana jest metoda scenariuszy. Podstawą realizacji projektu jest tworzenie skomputeryzowanego banku danych z określeniem wartości informacyjnej poszczególnych zbiorów danych.

Wykorzystane zostaną również wyniki badań ankietowych prowadzonych przez Instytut Gospodarki WSIiZ.


Przewidywane efekty:

1. Złożenie do druku monografii pod tytułem: Kontrowersje wokół trwałego zrównoważonego rozwoju. Autor: Prof. dr hab. Anna Jankowska - Kłapkowska.
2. Monografia obejmująca problemy cząstkowe opracowane przez zespół realizujący zagadnienia trwałego zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego.
3. Zorganizowanie we wrześniu 2004 roku krajowej konferencji na temat: "Scenariusze rozwoju jako podstawa strategii regionalnej".

 

 

Międzykulturowa polsko-niemiecka komunikacja w biznesie.
Koncepcja kształcenia komunikatorów międzykulturowych.

 

Zespół realizujący

Tematyka badawcza podjęta została przez Prof. Rolfa Ehnerta z Uniwersytetu w Bielefeld oraz mgr Elżbietę Tylek-Hydryńską z Katedry Nauk Społecznych.

 

Opis badań

Głównym problemem badawczym jest odpowiedź na pytania:
- czy różnice kulturowe mają wpływ i jaki na komunikację pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami?
- czy stereotypy i uprzedzenia powodują zakłócenia w komunikacji pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami?
- jakie działania można podjąć aby poprawić komunikację pomiędzy polskimi a niemieckimi przedsiębiorstwami?

Powyższa problematyka nasuwa hipotezy, które poddane zostaną weryfikacji:

1. Występujące różnice kulturowe pomiędzy polskimi i niemieckimi pracownikami odpowiedzialnymi za współpracę są przyczyną nieporozumień i zakłóceń w komunikacji pomiędzy polskimi i niemieckimi firmami.
2. Stereotypy i uprzedzenia istotnie utrudniają współpracę pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami.
3. Edukacja osób podejmujących współpracę pomiędzy polskimi i niemieckimi firmami powinna mieć charakter interdyscyplinarny.

W celu weryfikacji hipotez przeprowadzone zostaną badania jakościowe: indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami firm polskich oraz niemieckich.

 

Efekty pracy naukowo - badawczej:

1. Temat badań został zaproponowany do realizacji projektów wielostronnych w ramach europejskiego programu Socrates.
2. Uzyskane wyniki badań można wykorzystać do stworzenia interdyscyplinarnego kierunku kształcenia dla koordynatorów firm polsko-niemieckich.
3. Wynikami przeprowadzonych badań jakościowych są zainteresowane liczne firmy polsko-niemieckie oraz Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki w Gorzowie Wielkopolskim.

 

 


BADANIA KONIUNKTURALNE

Badania realizowane są przez pracowników Instytutu Gospodarki


 

 

 

 

INNE BADANIA W RAMACH OBSZARU POLITYKA I GOSPODARKA REGIONALNA

Organizacje non profit i ich miejsce w rozwoju województwa podkarpackiego

 

Zespół realizujący

Badania prowadzi mgr Beata Stanisz z Zakładu Rachunkowości pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Dobrzańskiego.

 

Opis badań

Celem badań jest przedstawienie roli i miejsca organizacji non profit w gospodarce rynkowej. Organizacje te muszą działać skutecznie by sprostać wymaganiom rynku. Zwiększenie efektywności działania i rozwiązywania problemów może nastąpić jedynie dzięki zastosowaniu monitoringu i ewaluacji jako podstawowych form podnoszenia skuteczności i efektywności świadczonych usług oraz promocji podmiotów. Ponadto cel badań został zogniskowany na wypracowaniu algorytmu pomiaru efektywności funkcjonowania oraz wypracowaniu narzędzi pozwalających na ocenę efektywności działań pojedynczych organizacji non profit. W organizacjach non profit istotne są nie tylko rezultaty ich działań, ale także proces, który prowadzi do osiągnięcia tych efektów. Popełniane błędy mogą zostać wyeliminowane poprzez zastosowanie wskazań uzyskanych w wyniku prowadzenia monitoringu i ewaluacji.

Badania prowadzone są w organizacjach non profit. Polegają na analizie metod pomiaru efektywności stosowanych przez podmioty non profit, jak również na opracowaniu praktycznych algorytmów zastosowań tego pomiaru w podmiotach non profit.

 

opublikowano: 21 listopada 2007 09:29

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry