DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZA :: Finanse i Bankowość
Strona główna

Badania naukowe

Strona główna

Finanse i Bankowość


 

 

Zastosowanie metody wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym

 

Zespół realizujący

Badania prowadzone były przez dr Agatę Gemzik-Salwach z Zakładu Bankowości i Ubezpieczeń pod kierunkiem prof. WSIiZ, dr hab. A. Szopy

 

Opis badań

Celem badań była ocena skuteczności zarządzania ryzykiem przesunięcia krzywej czasowej stóp procentowych. Zakres badań koncentrował się wokół następujących obszarów poznawczych:
- zidentyfikowania czynników kształtujących terminową strukturę stóp procentowych,
- zbadania zjawiska zmienności stóp procentowych jako źródła ryzyka bankowego,
- oceny możliwości praktycznego wykorzystania metody wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej

 

Venture capital jako źródło finansowania innowacji

 

Zespół realizujący

 

Badania realizowane  były przez dr Martę Czyżewską z Zakładu Rachunkowości pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Ostaszewskiego

 

Opis badań

Celem badań było sprawdzenie czy venture capital (jako jedno z możliwych źródeł kapitału) jest dobrym sposobem finansowania innowacyjnych przedsięwzięć w Polsce. Czy działalność funduszy venture capital na naszym rynku może stanowić siłę napędową procesów innowacyjnych przedsiębiorstw?

Jednym z założeń badań była próba analizy istnienia sprzężenia zwrotnego pomiędzy innowacyjnością w przedsiębiorstwach a występowaniem funduszy venture capital na rynku. Kolejnym problemem wymagającym rozważenia była prognoza przyszłości polskiego rynku venture capital oraz rozwoju innowacyjności gospodarki naszego kraju (z uwzględnieniem tzw. nowych technologii) przy obecnie istniejących warunkach oraz warunkach sprzyjających lepszemu rozwojowi analizowanego źródła finansowania.

Realizacja badań przyczyniła się do podjęcia próby rozstrzygnięcia czy rynek venture capital w Polsce ma szanse powodzenia i prężnego rozwoju w najbliższej przyszłości.

Głównym problemem badawczym było znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy i jak fundusze venture capital przyczynią się do zwiększenia natężenia procesów innowacyjnych w branżach wiodących i wyznaczających poziom technologii, a poprzez to do poprawy konkurencyjności całej polskiej gospodarki.

Badania objęły swym zakresem kilka obszarów: ekonomię, finanse, innowacje, rynek kapitałowy, w tym venture capital, toteż podejście to miało charakter interdyscyplinarny, a w szczególności oparte o analizy:

1. mikroekonomiczne, ponieważ problemy i zagadnienia były analizowane na poziomie pojedynczego podmiotu gospodarczego; jak i
2. makroekonomiczne, albowiem konieczne jbyło rozważenie funkcjonowania gospodarki jako całości, przy uwzględnieniu wpływu państwa na rynek kapitałowy, warunki inwestowania w Polsce, rynek venture capital.

 

 

Czynniki kształtowania struktury kapitału w spółce akcyjnej

 

Zespół realizujący

 

Badania prowadzone były przez oraz dr Annę Miarecką z Katedry Ekonomii. pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Ostaszewskiego

 

Opis badań

Celem badań była nie tylko analiza czynników kształtowania struktury kapitału ale również analiza źródeł pozyskiwania kapitału i realizowanej strategii finansowania. Ponadto wnioski z badań zostały porównane z takimi samymi kierunkami przedsiębiorstw z rynków zagranicznych np. z USA i płynącymi z tej analizy wnioskami na przyszłość.

Celem głównym podjętych badań było określenie czynników kształtujących strukturę kapitału w spółce akcyjnej a w szczególności jakie znaczenie mają w kształtowaniu struktury kapitału. Ponadto przyjęto również cel poboczny zbadania jakie są kryteria w zakresie pozyskiwania kapitału oraz w jaki sposób te decyzje wpływają na kształt i wybór strategii finansowania majątku. Odpowiedzią na powyższe zagadnienia było również zbadanie czy spółka ustala strukturę kapitału w taki sposób by zwiększała kreowaną wartość dodaną spółki.

Teza główna przyjęta w pracy została sformułowana następująco: Spółka akcyjna kształtuje strukturę kapitału w taki sposób by zwiększać kreowaną wartość dodaną przedsiębiorstwa.

Charakter opracowania i jego zakres tematyczny oraz określone wcześniej cele rozprawy wymagały zastosowania zróżnicowanej procedury badawczej. Realizacja celów i weryfikacja tak postawionych hipotez odbyła się na podstawie analizy:
- literatury przedmiotu;
- danych statystycznych dotyczących wybranych kwestii finansowych;
- ankieto-wywiadów oraz ankiet skierowanych do spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Badania empiryczne zostały przeprowadzone w pierwszym półroczu roku 2002 w wybranych spółkach akcyjnych dopuszczonych do publicznego obrotu na WGPW. Z całej populacji generalnej 216 spółek notowanych na WGPW na koniec 2001 r. został wyłączony sektor Finanse- 25 spółek oraz z sektora Usługi -w kategorii inne- 9 spółek. Zatem wybrany podzbiór populacji generalnej obejmuje 183 spółki w tym z sektora Przemysł- 139 spółki oraz z sektora Usługi 44 spółki.

Spodziewanymi efektami badań było powstanie pierwszego tego typu raportu w Polsce nt. czynników kształtowania struktury kapitału. Jak do tej pory nikt nie zrobił takich badań. Ma on aspekt praktyczny, gdyż oprócz analizy obecnej sytuacji zawarte są w nim wnioski i wskazówki, w jaki sposób kształtować strukturę kapitału w długim okresie czasu.

 

 

opublikowano: 21 listopada 2007 09:34

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry