Strona główna

Badania naukowe

Strona główna

Rachunkowość


 

Rachunkowo-finansowe aspekty zarządzania podmiotami gospodarczymi i instytucjami non-profit w województwie podkarpackim

 

Zespół realizujący

 

Temat badawczy realizowany był przez zespół pod kierunkiem dr inż. Adriany Kaszuby-Perz

 

Opis badań

 

Celem badań było przeprowadzenie analizy problemów rachunkowo księgowych podmiotów gospodarczych oraz instytucji non profit w województwie podkarpackim w kontekście zarządzania tymi podmiotami. Analiza ta została przeprowadzona w następujących obszarach:
- Analiza stanu - przedsiębiorstw i instytucji non profit w badanym regionie (zakres przedmiotowy i podmiotowy);
- Analiza źródeł finansowania działalności (z wyodrębnieniem źródeł finansowania działalności badawczo-rozwojowej);
- Bariery finansowe działalności i rozwoju przedsiębiorstw w województwie podkarpackim (z podziałem na podmioty małe, średnie i duże);
- Analiza potrzeb informacji zarządczej w kontekście systemów rachunkowości
w przedsiębiorstwach (z podziałem na podmioty małe, średnie i duże);
- Struktura kapitałów w badanych podmiotach (kapitały obce/własne; kapitał krajowy/zagraniczny);
- Problemy księgowego ujęcia działalności badawczo-rozwojowej;
- Struktura sprzedaży badanych podmiotów (sprzedaż krajowa, eksport, import).

Badania empiryczne zostały przeprowadzone na losowo wybranej reprezentatywnej próbie podmiotów w województwie podkarpackim, w okresie od listopada 2003 do grudnia 2004 r. Równolegle, oprócz badań empirycznych została przeprowadzona analiza danych statystycznych z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz literatury przedmiotu.

 

Pozycja konkurencyjna podmiotów w województwie podkarpackim na podstawie badań empirycznych

 

Zespół realizujący

 

Temat badawczy realizowany był przez zespół pod kierunkiem dr inż. Adriany Kaszuby-Perz

 

Opis badań

 

Celem badań była identyfikacja i przeprowadzenie analizy konkurencyjności podmiotów gospodarczych oraz instytucji non profit w województwie podkarpackim, w następujących obszarach:
- Analiza stanu - określenie poziomu rozwoju przedsiębiorstw i instytucji non profit
w badanym regionie (zakres przedmiotowy i podmiotowy);
- Analiza poziomu innowacyjności podmiotów;
- Analiza źródeł finansowania działalności, w tym zwłaszcza działalności badawczo-rozwojowej;
- Wpływ kapitału zagranicznego na konkurencyjność podmiotów w województwie podkarpackim;
- Księgowe ujęcie działalności badawczo-rozwojowej;
- Określenie wpływu innowacyjności na konkurencyjność podmiotów w badanym regionie.

Badania empiryczne zostały przeprowadzone na losowo wybranej reprezentatywnej próbie podmiotów w województwie podkarpackim, w okresie od 01.12.2003 do 01.03.2004 r. Równolegle, oprócz badań empirycznych zostanie przeprowadzona analiza danych statystycznych z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz literatury przedmiotu.

Efektem będzie przygotowanie referatów oraz ich wygłoszenie i publikacja na tematycznych konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

 

Rachunek kosztów działalności badawczo - rozwojowej przedsiębiorstwa

 

Zespół realizujący

 

Badania realizowane są przez mgr Sabinę Pydo z Zakładu Rachunkowości pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Nowaka

 

Opis badań

 

Głównym celem badań jest pokazanie znaczenia właściwej konstrukcji oraz wkomponowania rachunku kosztów działalności badawczo - rozwojowej w system rachunku kosztów przedsiębiorstwa, dla efektywnego zarządzania.
W badaniach postawiono tezę, iż rachunek kosztów działalności badawczo - rozwojowej jest ważnym, aczkolwiek niedocenianym, elementem systemu rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Jego właściwa konstrukcja oraz umiejętne wkomponowanie w system rachunku kosztów przedsiębiorstwa, dostarcza wielu cennych informacji mających wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem.

W dostępnej literaturze brak jest kompleksowego opracowania na ten temat. Badania mają posłużyć do opracowania pewnych modelowych rozwiązań w tym zakresie. Ich zastosowanie powinno umożliwić kierownictwu przedsiębiorstwa bardziej efektywne zarządzanie, a przez to prowadzić do maksymalizacji efektów gospodarczych. Badania przyczynią się do przedstawienia propozycji konstrukcji rachunku kosztów działalności B+R oraz wkomponowania go w system rachunku kosztów przedsiębiorstwa

Badania przeprowadzone są na podstawie przedsiębiorstwa produkcyjnego Zelmer S.A. w Rzeszowie w latach 2002 - 2004

Badania zostały zrealizowane poprzez badanie dokumentacji, metodę wywiadów, analizę sprawozdań finansowych, ocenę efektów działalności, analiza przyczynowo - skutkową.

 

 

opublikowano: 21 listopada 2007 09:34

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry