Strona główna

Badania naukowe

Strona główna

Finanse i Bankowość


 

Budowa i zarządzanie portfelem papierów wartościowych w warunkach polskich

 

Zespół realizujący

 

Badania zrealizowane zostały przez pracowników Zakładu Finansów pod kierunkiem dr hab. inż. Rafała Pajdy.

 

Opis badań

 

Celem badań było zaproponowanie takiego sposobu budowy i zarządzania inwestycjami portfelowymi w warunkach polskich, aby uzyskać lepsze wyniki w porównaniu z najczęściej stosowanymi przez drobnych inwestorów prostymi (automatycznymi) metodami inwestowania.

 

Program motywowania menedżerów jako instrument wzrostu wartości przedsiębiorstwa

 

Zespół realizujący

 

Badania prowadzone były przez dr Andrzeja Cwynara z Zakładu Finansów pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Hermana.

 

Opis badań

 

Głównym celem badań było zaproponowanie - z myślą o programie motywacyjnym - zbioru spójnych kryteriów oceny dokonań kierownictwa spółki akcyjnej zapewniającego maksymalizację wartości kreowanej dla akcjonariuszy przy akceptowalnym poziomie realizacji pozostałych celów stawianych przed motywacyjnymi systemami wynagradzania.

Realizacja badań obejmowała:

1. Badanie ankietowe nt.: "Możliwości i ograniczenia wdrażania systemów zarządzania zorientowanych na wzrost wartości w polskich przedsiębiorstwach" (2000-2001). Badanie to pozwala na sformułowanie opinii na temat skali stosowania instrumentów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości na GPW w Warszawie.
2. Badanie mające na celu oszacowanie efektów kreacji wartości dla akcjonariuszy na GPW w Warszawie (2002). W badaniu tym posłużono się najważniejszymi miernikami wartości kreowanej dla akcjonariuszy w celu ustalenia, w jakim stopniu polskie spółki publiczne kreują wartość dla swych akcjonariuszy i czy w związku z tym rozmiary wynagrodzeń ściśle powiązanych z jej efektami byłyby duże, i wreszcie czy ich upowszechnienie mogłoby cokolwiek zmienić w obrazie uzyskanych wyników.
3. Badanie mające na celu zweryfikowanie tezy mówiącej o konieczności powiązania zysku rezydualnego z benchmarkiem opisującym rynkowe oczekiwania w celu zapewnienia trwałej orientacji na kreację wartości dla akcjonariuszy (2002). W tym badaniu posłużono się testami statystycznymi, osadzając uzyskane wyniki w kontekście ogólnoświatowej debaty na temat związku zysku rezydualnego z wartością kreowaną dla akcjonariuszy i jego roli w programie motywowania menedżerów.

 

Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach

 

Zespół realizujący

 

Badania prowadzone były przez zespół pracowników Zakładu Finansów

 

Opis badań

 

Badanie dotyczyło analizy działań podejmowanych przez 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym. W ramach badań dokonano estymacji kursu walutowego, po którym Polska powinna wejść do systemu ERM II ze względu na przedsiębiorców. Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z Instytutem Gospodarki WSIiZ i Warszawską Grupą Inwestycyjną S.A. (WGI S.A. wsparła także finansowo badanie). Raport z badań został opublikowany w ramach "Studiów o gospodarce".

 

Ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym

 

Zespół realizujący

 

Badania prowadzone były przez dr Pawła Perza z Zakładu Bankowości i Ubezpieczeń pod kierunkiem  dr hab. A. Szopy

 

Opis badań

 

Podstawowym celem badań jest przedstawienie sposobów w jaki można wykorzystać nieparametryczną metodę granicznej analizy danych (DEA) do oceny efektywności systemu zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym. Wykorzystywana w badaniach metoda dotychczas nie była wykorzystywana do badania efektywności zarządzania ryzykiem. Aby można było ją do tego celu wykorzystać niezbędna jest odpowiednia jej adaptacja. Dobrym uzupełnieniem badań przy wykorzystaniu nieparametrycznej metody granicznej analizy danych, jest analiza efektywności systemu zarządzania ryzykiem przy wykorzystaniu wskaźników pozwalających ocenić zyskowność banku z uwzględnieniem podejmowanego ryzyka (RAPM - Risk Adjusted Performance Measures).

W ramach tak określonych celów głównych wyodrębniono następujące cele cząstkowe:

1. Dokonanie analizy efektywności funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem finansowym w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1995-2000, przy wykorzystaniu metody nieparametrycznej analizy danych DEA (Data Envelopment Analysis).
2. Zbadanie efektywności sytemu zarządzania ryzykiem przy wykorzystaniu wskaźników mierzących zyskowność banków przy uwzględnieniu podejmowanego przez nie ryzyka (RAPM - Risk Adjusted Performance Measures). Badanie zostało dokonane w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1995-2000
3. Zbadanie czynników wpływających na poziom efektywności systemu zarządzania ryzykiem w badanych bankach.
4. Identyfikacja kluczowych elementów sprzyjających tworzeniu właściwie funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem
5. Prezentacja nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem opartych na koncepcji Value at Risk.

 

 

opublikowano: 21 listopada 2007 09:56

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry