Strona główna

Kwestura

Strona główna

Kwestura


Kwestura i Kasa znajdują się w pokojach nr 139 i 140 oraz stanowiska do obsługi finansowej studentów w Dziekanatach w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 2 oraz w Tyczynie przy ul. Kościuszki 4

Kasa Kwestury nie przyjmuje opłat studenckich. W sprawach wypłat ewentualnych nadpłat Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 13.00

Telefon do Kwestury: (017) 866 11 17, 866 12 21, 866 11 39, 866 11 48, 866 11 54

Telefon do Kasy: (017) 866 12 10

Telefon do obsługi finansowej studentów:

- (017) 86 61 207 - Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 (kierunki : ekonomia, europeistyka, dziennikarstwo,

administracja, informatyka, informatyka i ekonometria, politologia)

- (017) 86 61 474 - Tyczyn, ul. Kościuszki 4 (kierunki : turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne,

socjologia)

 

 

 

PRACOWNICY

Anna Ciebiera - Kierownik

Maria Borek

Wiesława Bukała

Anna Dziedzic

Joanna Dziedzic

Agnieszka Ferenc

Aneta Grzebień

Justyna Lwowska

Agnieszka Pulewska

Katarzyna Wozowicz

Maria Woźny


Do obsługi finansowej studentów (d/s rozliczania czesnego i odsetek) zostały utworzone stanowiska mieszczące się w Dziekanatach:

1. w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 2 dla kierunków: ekonomia, europeistyka, dziennikarstwo, administracja, informatyka, informatyka i ekonometria, politologia

2. w Tyczynie przy ul. Kościuszki 4 dla kierunków: turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, socjologia

W sprawach niezgodności w opłatach czesnego i naliczania odsetek, pracownicy przyjmują studentów w godzinach otwarcia Dziekanatu od wtorku do soboty. W niedziele stanowiska są nieczynne.

 

 

KOMUNIKAT O PŁATNOŚCI CZESNEGO

 

Studenci I roku studiów I stopnia opłacają czesne semestralne w terminach: za semestr zimowy do 15-go września, za semestr letni do 10-go lutego.

Studenci I roku studiów II stopnia opłacają czesne semestralne w terminach: za semestr zimowy do 10-go października, za semestr letni do 10-go marca.

Studenci I roku rozpoczynający studia od semestru letniego danego roku akademickiego opłacają czesne za semestr letni do 10-go marca, a za pozostałe semestry studiów w terminach określonych dla studentów kolejnych lat studiów.

Osoby przyjęte na I rok studiów I stopnia po 15 września (dla rozpoczynających studia od semestru zimowego) lub po 10 marca (dla rozpoczynających studia od semestru letniego) oraz osoby przyjęte na I rok studiów II stopnia po 10 października mają obowiązek uiszczenia czesnego w ciągu 7 dni od dnia doręczenia decyzji o przyjęciu.

Studenci wyższych lat studiów opłacają czesne : za semestr zimowy do 10-go października, za semestr letni do 10-go marca. Wysokość czesnego określa załączona tabela:

 

Wysokość czesnego za jeden semestr

 

Studenci wszystkich lat studiów mogą korzystać z prawa do rozłożenia opłat czesnego na raty. Wysokość poszczególnych rat czesnego i terminy ich płatności przedstawiają poniższe tabele:

 

Wysokość poszczególnych rat czesnego

Terminy uiszczania wpłat

 

Studentów, którzy opłacili czesne jednorazowo za cały rok studiów z góry w terminie do:

 • 15-go września studenci I roku I stopnia
 • 10-go października studenci I roku II stopnia oraz II roku i lat następnych

nie obejmują podwyżki czesnego wprowadzone w trakcie danego roku akademickiego.

 

Studenci, którzy opłacą czesne semestralnie z góry w terminach (decyduje data wpływu środków na konto Uczelni) :

 • studenci I roku I stopnia : za semestr zimowy do 15-go września, za semestr letni do 10-go lutego
 • studenci I roku II stopnia oraz studenci pozostałych lat : za semestr zimowy do 10-go października, za semestr letni do 10-go marca

  korzystają z prawa do obniżenia wysokości czesnego semestralnie o 50 zł.

 

Studentów, którzy opłacą czesne za cały rok akademicki z góry w terminie (decyduje data wpływu środków na konto Uczelni) do :

 • 15-go września - studenci I roku I stopnia
 • 10-go października - studenci I roku II stopnia oraz studenci pozostałych lat

  korzystają z prawa do obniżenia czesnego za 2 semestry o łączną kwotę 100 zł.

   

   

  Studenci studiów I stopnia, którzy realizują ostatnie 2 semestry studiów w cyklu trzy semestralnym, przez ostatnie trzy semestry studiów opłacają czesne w wysokościach przedstawionych w poniższych tabelach:

   

  Czesne semestralne stud. I stopnia w cyklu 3 semestralnym

   

  Czesne ratalne stud. I stopnia w cyklu 3 semestralnym

   


KWESTURA UPRZEJMIE PROSI

wszystkich studentów o dokładne i czytelne wypełnianie dowodów wpłat lub przelewów. Na blankiecie proszę wpisać:

 1. Nr albumu (nie dotyczy wpłaty 1-szej raty przez studentów I roku)
 2. Nazwisko i imię
 3. Adres
 4. Tytuł płatności

Dołączenie tych informacji przyśpieszy nam księgowanie Waszych wpłat na osobistych kontach.

Uwaga: Nr albumu odpowiada numerowi legitymacji i indeksu.

 

Wszelkie opłaty związane z tokiem studiów należy wpłacać w jednej z ustalonych form:

1. na konto Uczelni w banku PeKaO S.A. II O/Rzeszów

nr 86 12402614 1111 0000 3963 3628

2. w agencji bankowej PKO BP na terenie WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2


ODSETKI

W przypadku nieterminowego wpłacania czesnego, naliczane będą odsetki umowne w wysokości 20% w stosunku rocznym i wynoszą odpowiednio:

 • Od kwoty 305 zł odsetki za 1 dzień wynoszą 0,17 zł
 • Od kwoty 335 zł odsetki za 1 dzień wynoszą 0,18 zł
 • Od kwoty 340 zł odsetki za 1 dzień wynoszą 0,19 zł
 • Od kwoty 345 zł odsetki za 1 dzień wynoszą 0,19 zł
 • Od kwoty 360 zł odsetki za 1 dzień wynoszą 0,20 zł
 • Od kwoty 375 zł odsetki za 1 dzień wynoszą 0,21 zł
 • Od kwoty 380 zł odsetki za 1 dzień wynoszą 0,21 zł
 • Od kwoty 385 zł odsetki za 1 dzień wynoszą 0,21 zł
 • Od kwoty 390 zł odsetki za 1 dzień wynoszą 0,21 zł
 • Od kwoty 400 zł odsetki za 1 dzień wynoszą 0,22 zł
 • Od kwoty 440 zł odsetki za 1 dzień wynoszą 0,24 zł
 • Od kwoty 460 zł odsetki za 1 dzień wynoszą 0,25 zł
 • Od kwoty 465 zł odsetki za 1 dzień wynoszą 0,25 zł
 • Od kwoty 490 zł odsetki za 1 dzień wynoszą 0,27 zł
 • Od kwoty 530 zł odsetki za 1 dzień wynoszą 0,29 zł

 


opublikowano: 16 stycznia 2009 14:07

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry