Strona główna

Stypendia

Strona główna

Stypendia


DZIEKANAT  WSIiZ obsługuje studentów w sprawach stypendialnych w pokoju 24A.

 

Godziny owarcia:

poniedziałek - nieczynne

wtorek - 11.00 - 15.00

środka - 11.00 - 15.00

czwartek - 11.00 - 15.00

piątek - 11.00 - 15.00

sobota - 7.30 - 15.30

niedziela - 7.30 - 14.00

 

 

Stypendia za wyniki w nauce

 •  Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 •  Podstawą do przyznania stypendium jest średnia ocen za poprzedni rok akademicki.
 • Wysokość stypendium jest uzależniona średniej ocen - wyższa średnia implikuje przyznanie wyższego stypendium.
 • Stypendium może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0.
 • Stypendium można otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
 • Stypendium może otrzymać student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał za ostatni rok studiów pierwszego stopnia średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0.
 • Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych). 
 • Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Termin składania wniosków upływa 30 września w przypadku stypendium na semestr zimowy i 28 lutego w przypadku stypendium na semestr letni. Wnioski należy składać w Dziekanacie.

Formularz 

 


Stypendia za wyniki w sporcie

 

 

 

 • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Podstawą do przyznania stypendium są wyniki sportowe uzyskane w poprzednim roku akademickim.
 • Wysokość stypendium jest uzależniona od rangi zawodów oraz uzyskanego wyniku (zajętego miejsca).
 • Stypendium może otrzymać student, który był członkiem klubu uczelnianego AZS WSIiZ w Rzeszowie lub który reprezentował WSIiZ w Rzeszowie i osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 • Stypendium można otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
 • Stypendium może otrzymać student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który w ostatnim roku studiów pierwszego stopnia był członkiem klubu uczelnianego AZS WSIiZ w Rzeszowie lub który reprezentował WSIiZ w Rzeszowie i osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 • Stypendium przyznawane jest semestr (5 miesięcy kalendarzowych). 
 • Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki oraz opinię Kierownika Studium Wychowania Fizycznego. Termin składania wniosków upływa 30 września w przypadku stypendium na semestr zimowy i 28 lutego w przypadku stypendium na semestr letni.

   

   Formularz


  Stypendia socjalne

 • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Stypendium można otrzymać już na I roku studiów (dotyczy to także studiów drugiego stopnia).
 • Stypendium przyznawane jest na rok akademicki (10 miesięcy kalendarzowych). W przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru (5 miesięcy kalendarzowych).
 • Podstawą do przyznania stypendium są dochody członków rodziny studenta.
 • Stypendium może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 572 zł netto. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami).
 • Wysokość stypendium jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta - wyższy dochód implikuje przyznanie niższego stypendium.
 • Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta złożony w Dziekanacie. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną studenta.
 • Termin składania wniosków upływa 30 czerwca danego roku akademickiego. W przypadku studentów przyjętych do WSIiZ na semestr zimowy danego roku akademickiego, termin składania wniosków upływa 15 października.

   

  1. W celu potwierdzenia sytuacji materialnej studenta należy złożyć zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  a) w przypadku wszystkich osób które ukończyły 18 rok życia, zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku dochodowego,

  b) w przypadku członków rodziny którzy rozliczają się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.):
  - zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za ubiegły rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz
  - oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym (według wzoru określonego w Załącznik nr 3 do Regulaminu),

  c) w przypadku wszystkich osób które ukończyły 18 rok życia, oświadczenia o wysokości uzyskanego w ubiegłym roku kalendarzowym dochodu niepodlegającego opodatkowaniu lub zwolnionego z podatku (według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Regulaminu),

  d) w przypadku gdy członkowie rodziny posiadają gospodarstwo rolne, do oświadczenia o którym mowa w pkt. c), należy dołączyć zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w ubiegłym roku kalendarzowym albo nakaz płatniczy za ten rok,

  e) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

  f) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

  g) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w ubiegłym roku kalendarzowym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

  h) dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny na dzień składania wniosku uległ obniżeniu w stosunku do roku ubiegłego na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

    
 • Formularz


  Stypendia na wyżywienie

  • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Stypendium można otrzymać już na I roku studiów (dotyczy to także studiów drugiego stopnia).
 • Stypendium przyznawane jest na rok akademicki (10 miesięcy kalendarzowych). W przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru (5 miesięcy kalendarzowych).
 • Podstawą do przyznania stypendium są dochody członków rodziny studenta.
 • Stypendium może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 572 zł netto. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami).
 • Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta złożony w Dziekanacie. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną studenta.
 •  Termin składania wniosków upływa 30 czerwca danego roku akademickiego. W przypadku studentów przyjętych do WSIiZ na semestr zimowy danego roku akademickiego, termin składania wniosków upływa 15 października.

   


  Stypendia mieszkaniowe 

 • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych.
 • Stypendium można otrzymać już na I roku studiów (dotyczy to także studiów drugiego stopnia).
 • Stypendium przyznawane jest na rok akademicki (10 miesięcy kalendarzowych). W przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru (5 miesięcy kalendarzowych).
 • Podstawą do przyznania stypendium są dochody członków rodziny studenta.
 • Stypendium może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 572 zł netto. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami).
 • Stypendium może otrzymać student z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (tj. także w kwaterze prywatnej wybranej przez studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.
 • Stypendium przysługuje studentowi, który faktycznie ponosi dodatkowe koszty z tytułu zakwaterowania.
 • Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta złożony w Dziekanacie. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną studenta oraz umowę najmu lub zaświadczenie potwierdzające fakt zakwaterowania w domu studenckim.
   
 •  Termin składania wniosków upływa 30 czerwca danego roku akademickiego. W przypadku studentów przyjętych do WSIiZ na semestr zimowy danego roku akademickiego, termin składania wniosków upływa 15 października.

   

   


   

   

  Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 

 • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Stypendium można otrzymać już na I roku studiów (dotyczy to także studiów drugiego stopnia).
 • Stypendium przyznawane jest na rok akademicki (10 miesięcy kalendarzowych). W przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru (5 miesięcy kalendarzowych).
 • Stypendium może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 • Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta złożony w Dziekanacie. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie właściwego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.
   
 •  Termin składania wniosków upływa 30 czerwca danego roku akademickiego. W przypadku studentów przyjętych do WSIiZ na semestr zimowy danego roku akademickiego, termin składania wniosków upływa 15 października.

   

   Formularz


  Zapomogi

  • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
  • Zapomogę można otrzymać już na 1 semestrze studiów (dotyczy to także studiów drugiego stopnia).
  • Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym, doraźnym. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
  • Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
  • Zapomogę przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Składając wniosek student ma obowiązek udokumentować okoliczności stanowiące podstawę wniosku.
  • Wniosek o zapomogę należy złożyć w Dziekanacie w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę wniosku.

    Formularz wniosku

   

   


   

  Powyższe formy pomocy materialnej przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSIiZ w Rzeszowie.


   

  System Bezpłatnych Miejsc WSIiZ 

 • System przeznaczony dla studentów I roku studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).

  • W ramach SBM można otrzymać stypendium w wysokości 50 lub 100% czesnego.
  • Stypendium SBM przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Termin składania wniosków o stypendium na semestr letni upływa 28 lutego. Wnioski należy składać w Dziekanacie.
  • Studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymać stypendium: 50% (średnia ocen za pierwszy semestr co najmniej 4,0 oraz 20 punktów za działalność naukowo-organizacyjną) lub 100% (średnia ocen za pierwszy semestr co najmniej 4,75 oraz 20 punktów za działalność naukowo-organizacyjną).
  • Student studiów niestacjonarnych mogą otrzymać stypendium 50% (średnia ocen za pierwszy semestr co najmniej 4,0).

   


  Stypendia naukowe WSIiZ - tylko dla obcokrajowców

  1. Przeznaczone dla studentów wszystkich lat, form i poziomów studiów, którzy nie mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.
  2. Studenci, o których mowa w punkcie 1, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w WSIiZ lub w WSZiA w Zamościu lub w WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie i kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia w WSIiZ, mogą otrzymać to stypendium także w pierwszym semestrze pierwszego roku studiów drugiego stopnia.
  3. Stypendium może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni semestr studiów średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0. 
  4. W przypadku studentów, o których mowa w punkcie 2, stypendium może otrzymać student, który uzyskał z całego toku studiów pierwszego stopnia średnią ocen w wysokości ca najmniej 4,0.
  5. Wysokość stypendium za wyniki w nauce na dany semestr ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, uwzględniając liczbę studentów uprawnionych do otrzymania stypendium oraz wysokość środków, którymi dysponuje Uczelnia.
  6. Stypendium przyznaje się na semestr, na pisemny wniosek studenta . Termin składania wniosków upływa 30 września w przypadku stypendium na semestr zimowy  oraz 28 lutego w przypadku stypendium na semestr letni. Wnioski należy składać w Dziekanacie. 

    Formularz


  Stypendia naukowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

  • Przeznaczone wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na kierunkach Ekonomia oraz Informatyka i ekonometria.
  • Stypendium można otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
  • Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru (pięciu miesięcy kalendarzowych).
  • Podstawą do przyznania stypendium jest średnia ocen za studia.
  • Wniosek o przyznanie stypendium wysyła Uczelnia umieszczając w nim listę wszystkich studentów, których średnia ocen za studia nie jest niższa niż 4,0 (FEP jednak z powodu ograniczonych funduszy rzadko przyznaje stypendium osobom ze średnią poniżej 4,3).
  • W zależności od wysokości średniej ocen za studia można otrzymać stypendium w wysokości 50% lub 30% czesnego.
  • Stypendium mogą otrzymać tylko studenci którzy samodzielnie opłacają czesne.
  • W przypadku zmiany studiów z stacjonarnych na niestacjonarne student traci prawo do otrzymywania stypendium.

    


  Stypendia dla studentów obcokrajowców polskiego pochodzenia

  Studenci obcokrajowcy polskiego pochodzenia, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o:

  • stypendia Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
  • stypendia lub jednorazowe zapomogi przydzielane przez Centralę Stowarzyszenia ''WSPÓLNOTA POLSKA"   

   

  Szczegółowych informacji o rodzajach i kwotach przyznawanych stypendiów, obowiązujących procedurach oraz wzorach wniosków udziela sekretariat Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia ''WSPÓLNOTA POLSKA'', ul. Rynek 19, I piętro (tel. /017/ 862-14-51).

   


  Kredyt studencki

   

   

   Co to są kredyty studenckie?

  Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów.

  Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

  O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.
  O kredyt mogą się ubiegać także:

  • uczestnicy studiów doktoranckich,
  • słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi,
  • słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi.

  Na jaki okres udzielane są kredyty?

  Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym studiów doktoranckich. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich - przez okres 4 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, zaś miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł. Od 2006 r. istnieje możliwość otrzymywania miesięcznej raty w wysokości 400 zł, ale tylko w przypadku studentów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o kredyt.

  Kiedy rozpoczyna się spłata kredytu?

  Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy.

  W jakich przypadkach kredyt może być umorzony?

  Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (np. choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (np. niepełnosprawność).

  Które banki udzielają kredytów studenckich?

  Banki, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, to:

  1. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
  2. Bank PEKAO S.A.,
  3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A,
  4. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
  5. PKO Bank Polski S.A.

  Gdzie i do kiedy należy składać wniosek?

  Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących. Termin składania wniosku o kredyt w roku akademickim 2008/2009 upływa 15 listopada 2008 r.

  Czy każdy student, który złożył wniosek, otrzyma kredyt?

  Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają ww. studenci, słuchacze i doktoranci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Corocznie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki. Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu będzie ogłoszony w grudniu 2008 r. Wspomniany próg będzie kalkulowany na podstawie:

  • przekazanych przez banki danych na temat liczby złożonych wniosków kredytowych i wysokości dochodu studentów ubiegających się o kredyt,
  • liczby kredytów kontynuowanych i nowych, możliwych do udzielenia przy określonej wysokości środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich i aktualnych w końcu roku wysokości bankowych stóp procentowych.

  Dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił:

  • 550 zł     - w roku akademickim 1999/2000,
  • 750 zł     - w roku akademickim 2000/2001,
  • 850 zł     - w roku akademickim 2001/2002,
  • 1.150 zł     - w roku akademickim 2002/2003,
  • 1.400 zł     - w roku akademickim 2003/2004,
  • 1.600 zł     - w roku akademickim 2004/2005,
  • 1.600 zł     - w roku akademickim 2005/2006,
  • 1.900 zł     - w roku akademickim 2006/2007,
  • 2.200 zł     - w roku akademickim 2007/2008.

  Ile będę czekać na wypłatę kredytu?

  W roku akademickim 2008/2009 umowy kredytu są podpisywane do 31 marca 2009 r. Bank do dnia 15 lutego 2009 r. poinformuje studenta czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. W przypadku, gdy nie jest - student może złożyć ponownie wniosek o kredyt w innym banku do dnia 28 lutego 2009 r.

  Co zrobić, gdy bank wymaga wysokiego poręczenia?

  W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych. Obecnie poręczenie BGK wynosi 70% kredytu (kapitału), a w przypadku sierot - 100%. Poręczenie BGK można uzyskać w jednym z banków kredytujących.
  W 2001 roku wprowadzono wspierane przez resort edukacji zmiany w przepisach, dające możliwość Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich. O poręczenie Agencji mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
  Ubiegając się o uzyskanie poręczenia Agencji należy w oddziale banku współpracującego z Agencją przedłożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o udzielenie poręczenia przez ARiMR na wzorze określonym przez ARiMR,
  • dokumenty świadczące o dochodach w rodzinie,
  • zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
  • zaświadczenie z gminnego ośrodka pomocy społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, kwalifikującego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dla studentów ubiegających się o poręczenie Agencji w wys. 100%)

  W zakresie udzielania poręczeń ARiMR zawarła umowy o współpracy z dwoma bankami:

  • Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.,
  • Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
   
   

  W razie pytań bądź niejasności związanych ze sprawami stypendialnymi, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną:

   

  Monika Stręciwilk

  17-8661303

   

   

 • opublikowano: 18 września 2008 09:59

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
  Lista Telefonów Uczelni
  Strona głównaDrukujDo góry