Strona główna

Studia za granicą

Strona główna

Studia za granicą


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi uznawania w Unii Europejskiej dyplomów polskich uczelni, w tym szczególnie niepaństwowych, wyjaśniamy:

Unia Europejska nie wprowadziła żadnych wspólnych dla wszystkich państw członkowskich regulacji dotyczących edukacji. Oznacza to, że każde państwo członkowskie UE samodzielnie decyduje o własnym systemie kształcenia. To konstytucja i ustawy krajowe wskazują jak zorganizowany jest system edukacji w danym państwie - dotyczy to m.in. takich kwestii jak funkcjonowanie uczelni niepublicznych czy odpłatność za studia. W konsekwencji w systemach edukacji państw UE występują dość istotne różnice, chociaż tendencja jest wspólna – coraz szybszy rozwój sektora uczelni niepaństwowych. Trzeba też podkreślić, że w niektórych systemach edukacji również kształcenie na uczelniach publicznych jest odpłatne. Wszystkie te różnice w europejskich modelach edukacji nie przeszkodziły w przyjęciu zasady wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej.

Zasada uznania dotyczy wszystkich dyplomów i świadectw uzyskanych na uczelniach legalnie działających w jednym z państw członkowskich UE. Jeśli prawo danego państwa członkowskiego UE gwarantuje możliwość działania szkół niepaństwowych zrównując jej status ze statusem uczelni państwowych, to dyplomy obydwu typów uczelni są równoważne (także w świetle zasady uznawania dyplomów w UE). Kwestie te regulują w szczególności dwie dyrektywy:

1. Dyrektywa Rady 89/48/EEC - w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych,

2. Dyrektywa Rady 92/51/EEC - w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania dyplomów, uzupełniająca dyrektywę poprzednią.

Przypomnijmy, że również w świetle polskiego prawa dyplomy i stopnie naukowe uzyskane w uczelniach niepublicznych mają taką samą wartość jak te otrzymane na uczelniach państwowych. Oznacza to, że dyplomy polskich uczelni niepublicznych są objęte zasadą uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych w UE.

Przy okazji przypominamy, iż wdrożony na naszej Uczelni Europejski System Transferu Punktów Kredytowych (ECTS) stwarza Wam możliwość podjęcia studiów na wybranej przez siebie uczelni europejskiej. Wyjeżdżając na uczelnię zagraniczną możecie uczęszczać na zajęcia, zaliczyć semestr i wrócić na naszą uczelnię z kompletem ocen.

Dzięki systemowi ECTS nie tracicie semestru, czyli rozpoczynacie naukę od kolejnego semestru wraz z pozostałymi studentami z grupy. Nie musicie również zaliczać przedmiotów, na które nie uczęszczaliście, co było spowodowane wyjazdem z kraju, bowiem na podstawie umowy pomiędzy uczelniami uznaje się tok kształcenia na uczelni zagranicznej za równoważny procesowi nauczania na uczelni wysyłającej studenta.

Wyjazd na uczelnię zagraniczną, jaki ułatwia Wam system ECTS może stać się dla Was niepowtarzalną okazją do tego, aby zdobyć nowe doświadczenia, udoskonalić swoje umiejętności językowe, jak również nawiązać nowe kontakty ze studentami z całego świata.

Od maja 2004 roku możecie kształcić się bez ograniczeń na uczeniach państwowych i niepaństwowych w Unii Europejskiej, a na niektórych uczelniach nawet bez ponoszenia kosztów czesnego.

 


Studiowanie to wyzwanie...

 

Nakładem wydawnictwa EURODESK Polska ukazała sie książeczka ''Studiowanie to wyzwanie, czyli jak zdobyć indeks w Europie'', finansowana ze środków Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w ramach Programu MŁODZIEŻ.

 

Jest to bezpłatna publikacja traktująca o możliwościach studiowania w poszczególnych krajach Europy - Członkach Unii Europejskiej. Oprócz ogólnych zasad ubiegania się o indeks, opracowanie zawiera adresy stron internetowych, na których każdy może znaleźć szczegółowe informacje.

 

Książeczka dostępna jest w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, pokój nr 50 (siedziba WSIiZ).

Pobierz elektroniczną wersję książeczki - plik 1,65 MB

więcej informacji: www.eurodesk.pl 


JEDNO CZESNE – DWA DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH
– POLSKI I ANGIELSKI

STUDIUJ ZA DARMO I ZARABIAJ W WIELKIEJ BRYTANII!!!

 

Na mocy porozumienia z Huddersfield Univeristy, Derby University, Salford University, University of Central Lancashire (UCLAN) oraz Coventry University studenci WSIiZ mogą realizować III rok studiów w Wielkiej Brytanii.

 

W celu umożliwienia studentom WSIiZ wyjazdu do Wielkiej Brytanii, rząd brytyjski udziela studentom pożyczki w wysokości £3000. Zgodnie z umową student zobowiązany będzie do spłaty pożyczki w ciągu 25 lat, wyłącznie w przypadku, gdy jego roczny dochód przekroczy kwotę £6000 (gdy student pracuje w Polsce) lub £15000 (jeśli student pracuje w Wielkiej Brytanii).

Dodatkowo niektóre brytyjskie uczelnie oferują jednorazowe stypendium w wysokości £1000.

 

Dyplom uczelni brytyjskiej – BA (Hons) studenci otrzymują po obronie pracy dyplomowej na angielskiej uczelni. Obrona pracy dyplomowej WSIiZ zostanie przeprowadzona po powrocie studentów do Polski. Studenci studiów licencjackich pokrywają koszty związane z przygotowaniem pracy licencjackiej.

 

Równocześnie strona angielska deklaruje pomoc w znalezieniu pracy na czas studiów w Wielkiej Brytanii. Studenci, którzy zrealizowali jeden rok studiów w jednej z brytyjskich uczelni, będą mogli skorzystać z oferty rocznych, płatnych praktyk zawodowych w firmach brytyjskich.


JEDNO CZESNE - DWA DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW -
POLSKI I AMERYKAŃSKI

 

Studenci WSIiZ kończąc studia, mogą otrzymać dyplomy dwóch uczelni - WSIiZ oraz Indiana University-Purdue University Indianapolis (USA).

 

Według światowych rankingów IUPUI jest jednym z najlepszych amerykańskich uniwersytetów kształcących w zakresie grafiki komputerowej. Jego absolwenci znajdują zatrudnienie w największych międzynarodowych koncernach. Z ich usług korzysta także najsłynniejsza na świecie wytwórnia filmowa - Hollywood.

 

Studenci naszej Uczelni kształcą się w oparciu o amerykański program nauczania dostosowany do polskich minimów programowych. Część zajęć prowadzona jest przez kadrę amerykańską w języku angielskim. 

 

Dla najlepszych absolwentów, Indiana University-Purdue University Indianapolis przygotowała ofertę kontynuacji bezpłatnych studiów w USA i uzyskania tytułu magistra tamtejszej uczelni. 


JEDNO CZESNE - DWA KIERUNKI I DWA DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH - POLSKI I NIEMIECKI

 

We wrześniu 2006 roku WSIiZ  podpisała kolejną umowę z zagraniczną uczelnią, w której nasi studenci mogą zdobywać drugi dyplom w ramach oferty „jedno czesne – dwa dyplomy”.  

 

Na podstawie podpisanej umowy - zawartej pomiędzy WSIiZ w Rzeszowie a International University of Applied Sciences Bad Honnef, Bonn, Niemcy (IUAS)  - studenci WSIiZ kierunku Ekonomia studiów stacjonarnych mają możliwość zdobycia drugiego dyplomu na kierunku Międzynarodowe Zarządzanie Gościnnością uczelni z Niemiec. Studenci objęci programem „jedno czesne – dwa dyplomy” studiują trzy lata w WSIiZ i jeden rok w IUAS, Niemcy, a uiszczają opłatę za studia tylko w polskiej uczelni.   


JEDNO CZESNE - DWA DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW -
POLSKI I DUŃSKI

 

Od listopada 2007 roku na podstawie umowy o współpracy podpisanej z Roskilde Business College (Dania) studenci WSIiZ mogą zdobywać drugi dyplom w ramach oferty "jedno czesne - dwa dyplomy".

 

Oferta dotyczy studentów studiów I-stopnia kierunków Informatyka oraz Ekonomia. W ramach powyższego programu studenci Ekonomii studiują cztery semestry w WSIiZ i dwa w Roskilde Business College, natomiast studenci kierunku Informatyka studiują pięć semestrów w WSIiZ oraz dwa semestry w Danii. Uczestnicy programu uiszczają opłatę za studia tylko w polskiej uczelni. Po ukończeniustudiów uzyskują dyplomu obydwu uczelni.

opublikowano: 5 lutego 2008 09:41

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry