Strona główna

Biblioteka WSIiZ

Strona główna

Bazy danych udostępniane w Internecie


 

Artykuły z czasopism


Artykuły z gazet i tygodników polskich (1996-2004.) - baza Biblioteki Narodowej

Artykuły z gazet i tygodników polskich (od 2005 r.) - baza Biblioteki Narodowej

arXiv.org e-Print archive - pełnotekstowa baza zawierająca artykuły z następujących dziedzin: fizyka, matematyka, informatyka

 

Find Articles - pełnotekstowy serwis umożliwiający wyszukiwanie artykułów (od 1998 r.) z ponad 300 światowych magazynów i czasopism.

 

zakres: zarządzanie, ekonomia i finanse, informatyka, motoryzacja, inne działy techniki a także nauczanie, sport i sztuka

INGENTA - pełnotekstowa baza czasopism

PSJC - Polish Scientific Journals Contents

'Rzeczpospolita' - archiwum

 

Bibliografie bibliografii

Bibliografie on-line

Bibliografie on-line - obszerne zestawienie prezentowane w Wirtu@lnym Informatorium Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie

 

Bibliografie narodowe

 

POLSKA - bazy Biblioteki Narodowej

Polskie Bibliografie w Internecie - baza sporządzona przez Bibliotekę Jagiellońską

 

 

Bibliografie zawartości czasopism

Artykuły z czasopism polskich (1996-2004) - baza Biblioteki Narodowej

Artykuły z czsopism polskich od 2005 r. - baza Biblioteki Narodowej

BAZTECH - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych

Bibliografia Zawartości Czasopism - baza Biblioteki Narodowej

Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw (w tym czasopism) z zakresu kultury fizycznej, sportu, nauk biomedycznych, nauk humanistycznych i zagadnień z nimi związanych

Internet - opisy artykułów z wybranych czasopism

 

Bibliografie zbiorów specjalnych

Bibliografia publikacji elektronicznych wg Mariana Dworaczka

Bibliografia unijnych czasopism elektronicznych

Index Translationum - międzynarodowa bibliografia przekładów

 

Bibliografie dziedzinowe

The Collection of Computer Science Bibliographies

 

Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 r.

Online Geographical Bibliography

Polska Bibliografia Lekarska 1979-1990 r.

Polska Bibliografia Lekarska 1991-2004 r.

Expertus Complex - polskie bibliografie medyczne

SIGOP - system informatyczny Gospodarki Odpadami w Polsce

SPORT - bibliograficzna baza komputerowa AWF w Poznaniu


Pozostałe bazy danych w układzie działowym

 

Bazy biograficzne

Honorowa księga nauki polskiej: współcześni uczeni polskiego pochodzenia za granicą

Kto jest kim w Polsce 2000-2002 - elektroniczne archiwum biogramów

Kto jest kim w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Polsce - publikacja redagowana przez Pawła Berłowskiego, wydana także w formie płyty CD przez BIZNET Poland Ltd.

Polski Słownik Biograficzny

World Biographical Index

 

Bibliotekarstwo i zarządzanie informacją

Book History Online

BUBL Journals

Library Technology Guides - bibliography

Scirus - scientific information : informacja naukowa

Dziennikarstwo

Pulitzers Prizes

Edukacja i pedagogika

ERIC - baza danych z zakresu edukacji i pedagogiki

 

Geografia

GEODOK - Virtual Geographic Library Database

Geography Guide

The World Factbook

 

Historia

Bazy danych Archiwów Państwowych w Polsce

Virtual Library - zawiera głównie artykuły i książki dotyczące historii

 

 

Filologia, Literatura

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie

Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN - wirtualna poradnia językowa

 

 

Polska Literatura Humanistyczna - ARTON

 

Kultura

Internet Movie Database

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO

 

Matematyka

MathSciNet - mathematicals reviews on the web

ZentralblattMATH

 

Medycyna

Amedeo - przewodnik po literaturze medycznej

BioMed Central - baza ponad 100 recenzowanych czasopism biomedycznych

Cochrane Library - wymaga uprzedniego zarejestrowania

FreeBooks4Doctors - baza zawiewrająca książki medyczne

Free medical journals, atlases, books, dictionaries, guidelines, organizations

MedBioWorld - największy portal medyczny

Medline - ogólnodostępna baza Medline oferowana bezpośrednio przez National Library of Medicine w USA

 

Medline Plus

Polska Bibliografia Lekarska (1979-1990) tworzona w Głównej Bibliotece Lekarskiej

Polska Bibliografia Lekarska (1991-2007) tworzona w Głównej Bibliotece Lekarskiej

PubMed - ogólno dostępna baza Medlina oferowana przez National Library of Medicine w USA

The Merck Manual of Medical Information

 

Nauka

Bazy Ośrodka Przetwarzania Informacji - baza danych o badaniach naukowych, ludziach nauki, rozprawach doktorskich, habilitacyjnych i in.

Digital Dissertations - zawiera cytaty i abstrakty z ok. 1,6 mln prac magisterskich i doktorskich. Często możliwy jest także podgląd pełnego tekstu pierwszych 20 stron pracy. W wolnym dostępie można przeglądać prace z ostatnich 2 lat.

Disertation.com

INFOBAZA - krajowy informator o bazach danych i oprogramowaniu dla nauki

NEC ResearchIndex - darmowa baza prowadzona przez NEC Research Institute w celu usprawnienia wymiany osiągnięć naukowych. Prezentuje ok. 5.000.000 cytowań z 400.000 pełnotekstowych dokumentów.

 

 

NTIS (National Technical Information Service)

 

dostęp: do ponad 2 mln publikacji z zakresu 350 dyscyplin naukowych (zob.:NTIS Services). Rezultat wyszukiwań w formie opisu źródła. Zasięg chronolgiczny od 1990 roku

 

zakres: największe centralne źródło raportów z dziedziny nauki, techniki, biznesu

SCIRUS - (specjalizowana wyszukiwarka informacji naukowej)

SYMPOnet - tworzona przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej baza materiałów przedkonferencyjnych, konferencyjnych i pokonferencyjnych, gromadzonych w niektórych bibliotekach polskich. Rejestruje dokumenty o konferencjach, które odbyły się po roku 1980. Obecnie zawiera pon. 31 000 rekordów. Baza aktualizowana co tydzień.

UNESDOC - UNESCO full text documents - pełnotekstowa baza dokumentów zawierająca materiały z konferencji i sesji UNESCO

 

Przewodnik po źródłach informacji przygotowywany przez Dział Informacji i Bibliografii WiMBP w Łodzi (dostęp do serwisów informacyjnych i baz danych usystematyzowanych wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej)

 

Nauki społeczne

Social Sciences Virtual Library - zasoby internetowe z zakresu nauk społecznych

SOSIG - Social Science Information Gateway - baza zawierająca odnośniki do źródeł informacji z zakresu nauk społecznych

Normalizacja

Katalog Polskich Norm

Prawo

Baza ART (artykuły z wybranych czasopism polskich - od 1995 r. Baza tworzona w Bibliotece Sejmowej, obejmuje polskie artykuły prasowe o tematyce politycznej, prawno-ustrojowej, gospodarczej i społecznej

 

Bazy wiedzy - zbiór artykułów, opinii, wzorów umów i pism sądowych oraz wyroków SN, NSA i TK dostępnych on-line, podzielony na gałęzie prawa. Artykuły pochodzą z czasopism: ''Monitor Prawniczy'', ''Monitor Podatkowy'', ''Nieruchomości C.H. Beck'' oraz ''Edukacja Prawnicza''.

 

CELEX - prawo UE

Druki Sejmowe - baza zawiera pełne teksty druków sejmowych

EUR-lex - dostęp do dziennika Urzędowego UE zawierającego traktaty, legislację, orzecznictwo)

Polskie Kodeksy - teksty kodeksów (kc, kk, kpk, kpa, kp, kpc), strony opracowywane przez Krystynę Zaleską

 

Serwis prawniczy Domu Wydawniczego ABC - pod zakładką Publikatory znajdują się Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie wydane od początku roku 1996. Dział Zbiory Praw zawiera prowadzone na bieżąco aktualizacje drukowanych Zbiorów Praw.

UNILEX - database of international case law and bibliography on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)

Statystyka

Statistical Data and Information Resources - baza przygotowana przez Michigan State University

WTO - International Trade Statistics

 

Technika

Standard Reference Data Products by NIST : techniczne bazy danych publikacji

NTIS - National Technical Information Service : publikacje techniczne

 

Unia Europejska

 

BIBLIOGRAFIA ELEKTRONICZNYCH, ANGIELSKOJĘZYCZNYCH WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH UMIESZCZONYCH NA SERWERZE EUROPA - opracowana przez dr Annę Osiewalską, zamieszczona na stronie Ośrodka Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

 

CORDIS - informacje o nowych technologiach i pracach naukowo-badawczych w krajach UE

 

EUROPARL - informacje o pracach Parlamentu Europejskiego

 

UNION - baza dotycząca problematyki wspólnego rynku i jednolitej waluty europejskiej; rynku pracy i zwalczania bezrobocia; społeczeństwa informacyjnego; współpracy ekonomicznej i programów pomocy dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej; współpracy w zakresie badań naukowych; nowych programów edukacyjnych i szkoleń zawodowych w Unii Europejskiej; ochrony zdrowia obywateli zjednoczonej Europy; współpracy w zakresie ochrony środowiska; przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.

opublikowano: 9 stycznia 2009 14:15

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry