Strona główna

Ekonomia

Strona główna

Ekonomia: Studia I stopnia


Specjalności:

 

 • biznes międzynarodowy - odrębna ścieżka kształcenia
 • rachunkowość
 • ubezpieczenia
 • handel i marketing
 • zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą
 • biznes azjatycki[ biznes międzynarodowy ]
odrębna ścieżka kształcenia


Program studiów został przystosowany do wymogów pracy w komórkach eksportu, importu i w zagranicznych oddziałach firm krajowych. Studenci zdobędą fachową wiedzę umożliwiającą im pracę w instytucjach UE i innych organizacjach międzynarodowych. Oferta skierowana jest również do wszystkich zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

Absolwenci specjalności to przyszli pracownicy zorientowani w praktyce zarządzania, przygotowani do pracy w międzykulturowym otoczeniu, wyróżniający się duchem przedsiębiorczości i zdolnościami interpersonalnymi.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • kultura europejskiego biznesu,
 • przedsiębiorczość i innowacje,
 • firma w UE,
 • programy pomocowe,
 • zarządzanie międzynarodowe,
 • zarządzanie finansami firmy.


Specjalność realizowana jest od 1. semestru na studiach I stopnia.[ rachunkowość ]


Celem kształcenia na tej specjalności jest przekazanie podstawowego zakresu wiedzy kierunkowej oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych absolwentom do podjęcia dalszych studiów bądź pracy zawodowej. Realizowane w ramach specjalności przedmioty pozwalają nauczyć się właściwie oceniać sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz podejmować odpowiednie decyzje.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w działach zajmujących się zarządzaniem finansami, szczególnie w księgowości, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach finansowych. Ścieżka kształcenia została tak zaprogramowana, aby byli oni przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • rachunek kosztów,
 • zarządzanie finansami,
 • rachunkowość finansowa.


Specjalność realizowana jest od 5. semestru na studiach I stopnia.[ ubezpieczenia ]


W toku studiów studenci otrzymują szczegółową wiedzę i umiejętności związane z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i na świecie oraz podstawowymi zagadnieniami organizacji i zarządzania zakładami ubezpieczeń. Uzyskują również niezbędną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, a w szczególności dotyczącą umiejętności poruszania się w realiach nowego systemu emerytalnego, co pozwoli im w racjonalny sposób zaplanować wysokość swojej przyszłej emerytury. Poza zagadnieniami związanymi z ubezpieczeniami realizują przedmioty dotyczące zarządzania, prawa, które dają szerokie podstawy do działalności na rynku ubezpieczeniowym.

Absolwenci są przygotowani zarówno do zarządzania instytucjami ubezpieczeniowymi oraz do pracy na różnych stanowiskach w zakładach ubezpieczeń, a także do prowadzenia własnej działalności jako pośrednika finansowego. Dzięki nabytej wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych, będą mogli podjąć pracę np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • rynek ubezpieczeń w Polsce i na świecie,
 • przepisy prawne normujące działalność ubezpieczeniową,
 • ubezpieczenia majątkowe,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • instytucje rynku ubezpieczeniowego.


Specjalność realizowana jest od 5 semestru na studiach I stopnia.

 

[ handel i marketing ]

 

Handel i marketing to specjalność, której celem jest przygotowanie absolwenta do pracy w sferze dystrybucji oraz marketingu. Podczas studiów studenci otrzymują praktyczna wiedze z zakresu działalności handlowej tak na rynkach krajowych jak i zagranicznych. Koncepcja programowa zakłada uzyskanie przez studentów niezbędnej wiedzy w zakresie zarządzania marketingiem, stosowania instrumentów marketingowych, technik sprzedaży oraz zarządzania jakością w przedsiębiorstwach handlowych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w działach marketingowych przedsiębiorstw handlowych, w agencjach marketingowych, pracy w handlu i usługach oraz prowadzenia własnej działalności.

W programie studiów m.in.:

 

 • badania marketingowe,
 • prawo handlowe,
 • marketing internetowy,
 • techniki sprzedaży i dystrybucji,
 • towaroznawstwo,
 • logistyka

 

Specjalność realizowana jest od 5 semestru studiów I stopnia.[ zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą ]


Rynek przewozów lotniczych w ostatnich latach ulega bardzo dynamicznemu rozwojowi. Aby sprostać wymaganiom rynku, opracowaliśmy nową specjalność, która w oparciu o podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii daje także możliwość opanowania umiejętności związanych z zarządzaniem lotnictwem, w szczególności w zakresie obsługi lotnisk.

Studia w ramach specjalności odbywają się w języku angielskim. Absolwenci uzyskują nieodpłatnie Certificate in Aviation Management. Studenci po zaliczeniu czterech semestrów studiów wyjeżdżają na jeden semestr do International University of Applied Science w Bonn (Niemcy), gdzie zostają w praktyce zaznajomieni z zarządzaniem liniami i portami lotniczymi. Warunkiem wyjazdu za granicę jest zdanie egzaminu językowego. Po powrocie realizują pracę licencjacką z zakresu objętego specjalnością.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedstawicielstwach linii lotniczych oraz jako osoby wspierające zarządzanie w portach lotniczych, biurach turystycznych czy przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką transportu lotniczego.

 


W programie studiów m.in:

 

 • introduction aviation management,
 • introduction aviation policy,
 • national and international organizations in aviation,
 • airline management,
 • airport management.


Specjalność realizowana jest od 5. semestru na studiach stacjonarnych I stopnia.

 

[ biznes azjatycki ]

 

Student kończący naukę na tej specjalności nabędzie umiejętności w podstawowej ocenie konkurencyjności rynków azjatyckich oraz ocenie potencjałów ekonomicznych poszczególnych gospodarek w Azji. Dzięki dokładnie opracowanemu profilowi specjalności zostanie również przygotowany do pracy zawodowej w międzynarodowych koncernach poprzez poznanie środowiska pracy i metod zarządzania azjatyckich korporacji. Oprócz przygotowania ekonomiczno-zarządczego absolwent pozna podstawową charakterystykę negocjacji na międzynarodowym rynku w szczególności zasad kulturowo obyczajowych wpływających na skuteczność działalności biznesowej w Azji lub przedsięwzięć kooperacyjnych z partnerem azjatyckim.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów na tej specjalności mogą być wykorzystane w praktyce zawodowej doradcy, konsultanta, pełnomocnika firmy ds. kontaktów azjatyckich, pracownika koncernu azjatyckiego w Polsce i Azji, analityka rynków dalekowschodnich, międzynarodowego negocjatora handlowego.


W programie studiów m.in.:

 

 • międzynarodowe stosunki gospodarcze: Unia Europejska-Azja,
 • inwestycje azjatyckie w Polsce,
 • dalekowschodnie metody zarządzania,
 • geografia gospodarcza Azji,
 • negocjacje w globalnym otoczeniu.


Specjalność realizowana jest od 5 semestru na studiach I stopnia


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wychodząc naprzeciw wszystkim, których matematyka nie jest najmocniejszą stroną przygotowała system pomocy w tym zakresie. Mamy nadzieję, że nowa forma pomocy spełni swe zadanie. Teraz - bez względu na poziom nauczania matematyki w szkole średniej - wszyscy będą mieć jednakowe szanse. Oto szczegóły:

• na pierwszym semestrze pojawi się przedmiot „Matematyka elementarna” w wymiarze 16 godz. konwersatorium oraz 10 godz. ćwiczeń;
• zajęcia te będą obowiązkowe dla wszystkich, którzy nie zaliczą testu wstępnego, przeprowadzanego w ramach tego przedmiotu w ciągu pierwszych dwóch tygodni października. Studentom, którzy zaliczą test, przedmiot zostanie zaliczony. Przedmiot kończy się egzaminem;
• realizacja przedmiotu zakończy się przed rozpoczęciem realizacji zagadnień merytorycznych z takich przedmiotów jak „Analiza matematyczna”, Algebra liniowa” itp.
• dodatkowe zajęcia są bezpłatne (obowiązujące dla wszystkich studentów);
• jeśli okaże się, że przewidziany przedmiot nie będzie stanowił wystarczającej pomocy, wszyscy zainteresowani będą mogli za niewielką opłatą, „dokupić” dodatkowe zajęcia z „Matematyki elementarnej” prowadzone w godzinach popołudniowych.

opublikowano: 9 października 2008 13:51

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry