Strona główna

Ekonomia

Strona główna

Ekonomia: Studia II stopnia


Specjalności:

 

 • biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami
 • gospodarka i administracja publiczna
 • inwestycje i nieruchomości
 • rachunkowość
 • studia europejskie
 • zarządzanie (zarządzanie firmą)
 • zarządzanie w ochronie zdrowia[ biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami ]

 

Studia na tej specjalności oferują korzyści związane z jej międzynarodowym charakterem, do których można zaliczyć przede wszystkim zwiększenie własnej atrakcyjności na rynku pracy w Unii Europejskiej. Różnorodne zajęcia umożliwiają przygotowanie do odbywania wyjazdów stypendialnych oraz praktyk zawodowych w kraju i za granicą. Równocześnie studenci mogą zdobyć praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków własnych organizacji oraz z funduszy Unii Europejskiej.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w firmach działających na rynkach międzynarodowych, w tym w oddziałach firm międzynarodowych w Polsce.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • biznes międzynarodowy,
 • międzynarodowe standardy zarządzania jakością,
 • zarządzanie projektami,
 • metody i narzędzia organizacji projektu.


Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.[ gospodarka i administracja publiczna ]


Specjalność ta obejmuje ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej. Studia umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności podejmowania decyzji uwzględniających czynniki mikro- i makroekonomiczne.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w urzędach organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz instytucjach działających na styku sektora publicznego i prywatnego.

Specjalność skierowana jest głównie do absolwentów studiów I stopnia kierunków: Administracja i Europeistyka.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • finanse samorządu terytorialnego,
 • współczesny rynek kapitałowy,
 • rynek pracy i polityka zatrudnienia,
 • administracyjno-prawne obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej


Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.[ inwestycje i nieruchomości ]


Specjalność jest kierowana do tych studentów, którzy chcą wnikliwie poznać problematykę inwestycji finansowych (inwestycji w papiery wartościowe) i inwestycji rzeczowych. W tym drugim przypadku akcent położony został na zbudowanie kompetencji potrzebnych na rynku nieruchomości.
Część oferowanych kursów ma podstawowy (ogólny) charakter, odnoszący się zarówno do inwestycji finansowych, jak i rzeczowych. Pozostałe przedmioty mają za zadanie rozszerzyć wiedzę i podnieść umiejętności w zakresie zagadnień specjalistycznych, związanych z inwestycjami finansowymi lub rzeczowymi.

Absolwenci specjalności będą nie tylko przygotowani do samodzielnego, skutecznego podejmowania decyzji inwestycyjnych, ale także do doradztwa w tym zakresie. Będą mogli podjąć pracę w firmach zajmujących się takim doradztwem i analizą inwestycji (domy maklerskie, banki, fundusze zbiorowego inwestowania, firmy consultingowe), w firmach o różnym profilu w komórkach zajmujących się finansami, jak i firmach działających na rynku nieruchomości i developerskim.

Absolwenci specjalności mogą ubiegać się o licencję pośrednika w zakresie obrotu nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • ocena efektywności inwestycji,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • metody wyceny przedsiębiorstw,
 • teoria optymalizacji portfela inwestycyjnego.


Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.[ rachunkowość ]


Celem kształcenia na tej specjalności jest przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu szeroko pojętego zarządzania finansami. Poza zagadnieniami o charakterze ogólnym w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i prognozowania ekonomicznego, studenci nabywają szereg umiejętności specjalistycznych, m.in. dotyczących systemów controllingowych, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, badania sprawozdań finansowych, zarządzania kosztami i metod wyceny przedsiębiorstw.

Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w komórkach finansowych przedsiębiorstw, jako doradcy podatkowi i inwestycyjni, specjaliści ds. księgowości. Nauczą się wykonywać analizy pozwalające na ocenę kondycji finansowej firmy oraz poznają mechanizmy wpływania na poprawę tej sytuacji. Nabędą także umiejętności właściwego planowania i zarządzania zasobami oraz identyfikowania możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o trendy występujące w otoczeniu. Znając ogólne zagadnienia makro-i mikroekonomiczne, będą potrafili zidentyfikować zapotrzebowanie na kapitał, określić źródła jego pozyskania oraz efektywnie nim zarządzać.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • badanie sprawozdań finansowych,
 • controlling,
 • informatyczne systemy wspomagające ewidencję księgową i zarządzanie finansami,
 • rachunkowość zarządcza.


Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.[ studia europejskie ]


Specjalność przygotowuje fachowców dysponujących kompetencjami z zakresu polityki Unii Europejskiej oraz funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego. Obok przedmiotów ogólnych, związanych z różnymi aspektami gospodarowania, studenci uczestniczą w zajęciach przekazujących wiedzę dotyczącą specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej w krajach UE w różnych jej aspektach (w tym zagadnień ochrony konkurencji oraz europejskiego prawa pracy). Ponadto specjalność kształtuje umiejętności z zakresu stosunków międzynarodowych, głównie w obszarze handlu zagranicznego, dyplomacji oraz komunikacji międzykulturowej.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w dużych korporacjach oraz firmach sektora MŚP, działających na jednolitym rynku europejskim. Kształcenie na specjalności europejskiej ukierunkowane jest także na przygotowanie kadry specjalistów, która może znaleźć zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej oraz organizacjach międzynarodowych i ich agendach. Szerokie spektrum specjalności pozwala również absolwentom na podjęcie pracy w środkach masowego przekazu czy placówkach kulturalnych. Specjalność studia europejskie jest ponadto przepustką do miejsc pracy w organach krajowej administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w zakresie współpracy z Unią Europejską i partnerami z innych państw członkowskich oraz systemie wdrażania funduszy strukturalnych.

Specjalność skierowana jest głównie do absolwentów studiów I stopnia kierunków: Administracja i Europeistyka.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • działalność gospodarcza w krajach UE,
 • zarządzanie projektami europejskimi,
 • finanse UE,
 • dyplomacja.


Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.[ zarządzanie (zarządzanie firmą) ]


Głównym adresatem specjalności są osoby pragnące zapoznać się z problematyką zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Specjalność daje możliwość opanowania zagadnień związanych z szeroko rozumianym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. Student uzyskuje kompleksowe wykształcenie pozwalające na zrozumienie różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą również pracować w tych komórkach, które zajmują się planowaniem i wdrażaniem określonych strategii funkcjonalnych.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • zarządzanie strategiczne,
 • badania operacyjne,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie produkcją,
 • logistyka, analiza rynku.


Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.[ zarządzanie w ochronie zdrowia ]


Specjalność ta wychodzi naprzeciw potrzebom wynikającym ze zmian dokonujących się na rynku usług zdrowotnych, których przykładem jest m.in. wzrost liczby niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (for profit), kontraktowanie usług zdrowotnych, zmiany w systemie ubezpieczeniowym, przejmowanie przez lokalne samorządy zadań z zakresu usług zdrowotnych, coraz silniejsza pozycja sektora prywatnego i rosnące wymagania pacjentów.

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie ekonomii, ale także znajomość problematyki z zakresu ochrony zdrowia, a zwłaszcza: systemu opieki zdrowotnej, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, podstaw wybranych nauk społecznych, prawa medycznego, marketingu usług zdrowotnych, metod badawczych oraz umiejętności wykorzystywania systemów informatycznych w ochronie zdrowia.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • marketing usług zdrowotnych,
 • ekonomia menadżerska,
 • elementy polityki zdrowotnej,
 • jakość w opiece zdrowotnej,
 • ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia.


Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.

 

opublikowano: 9 października 2008 13:51

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry