Strona główna

ECTS

Strona główna

Ogólne założenia systemu ECTS


 

 

 

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ang. European Credit Transfer and Acculumation SystemECTS) to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej lub w innej uczelni krajowej, przez jego uczelnię macierzystą. System ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu system ECTS jest wdrażany przez coraz większą liczbę uczelni europejskich.

 

W Polsce kwestie dotyczące ECTS reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz.U. nr 187 poz. 1385). Każda uczelnia w kraju zobowiązana jest przyporządkować punkty ECTS przedmiotom znajdującym się w planach studiów oferowanych kierunków studiów. Zgodnie z rozporządzeniem:

  1. Osiągnięcia studenta są wyrażane za pomocą punktów zaliczeniowych, zwanych "punktami ECTS".
  2. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25-30 godzin pracy.
  3. Przeciętna liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię zgodnie z planem studiów i programem nauczania oraz jego indywidualną pracę.
  4. Punkty ETCS przyznaje się za: zaliczenie każdego z przedmiotów oraz praktyk przewidzianych w planie studiów, a także za przygotowanie pracy dyplomowej.
  5. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie, określone w planie studiów i programie nauczania, wymagania oraz osiągnie założone efekty kształcenia.
  6. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla semestru wynosi od 27 do 33, przy czym uzyskana ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby.
  7. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla roku akademickiego wynosi nie mniej niż 60.
  8. Warunkiem uzyskania wpisu na następny semestr lub rok studiów jest uzyskanie liczby punktów wynikającej z planu studiów i programu nauczania.

 

 

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w planie studiów na każdym z kierunków studiów znajduje się informacja o liczbie punktów ECTS przyporządkowanych do poszczególnych przedmiotów.

 

Wprowadzenie systemu ECTS w Polsce umożliwia:

- wymianę studentów między polskimi uczelniami,

 

- studentom polskim - realizację części studiów na uczelniach zagranicznych,

- studentom zagranicznym - realizację części studiów na uczelniach polskich.

 

Podstawą istnienia systemu ECTS, która zapewnia równocześnie przejrzystość zasad zaliczania okresów studiów, jest współistnienie następujących elementów:

- Punkty ECTS przyporządkowane do poszczególnych przedmiotów w planie studiów.

- Pakiet Informacyjny – przewodnik po uczelni, poszczególnych wydziałach i kierunkach; w pakiecie zawarte są niezbędne informacje dotyczące organizacji oraz struktury studiów.

- Wykaz zaliczeń (Transfer of Records) - prezentuje osiągnięcia studenta w nauce; zasadą jest, iż powinien być porównywalny z systemami, jakie funkcjonują w innych uczelniach.

- Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) - obowiązuje zarówno uczelnię macierzystą jak i uczelnię przyjmującą (w której student zdecydował się podjąć studia w danym semestrze). Porozumienie dotyczy pełnego uznawania przez uczelnię macierzystą studiów odbywanych w uczelni partnerskiej (jest to porozumienie indywidualne dla każdego studenta). Student, po wybraniu uczelni, w której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia specjalny formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu z Uczelnianym Koordynatorem ECTS ustala (na podstawie Pakietu Informacyjnego uczelni przyjmującej), program własnych zajęć.

 

Pełne uznanie punktów ECTS oznacza, że zaliczenie pewnego etapu studiów na innej uczelni (włącznie z egzaminami i innymi formami zaliczania przedmiotów) uznawane jest za odpowiednik porównywalnego okresu studiów na uczelni macierzystej, pomimo że zakresy programów nauczania obu uczelni mogą się różnić (nie dotyczy to przedmiotów, w ramach których realizowane są standardy kształcenia – przedmioty te muszą być realizowane zgodnie z wymaganym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem nauczania).

 

Wszelkie informacje o systemie ECTS (pakiety informacyjne oraz formularze) można otrzymać u Uczelnianego Koordynatora ECTS:


Koordynator Uczelniany ds. Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS

mgr Aldona Migała-Warchoł

e-mail:

Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii, pok. 222
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. H. Sucharskiego 2
tel. 017 866 11 58; fax. 017 866 12 22


Współpraca:

mgr inż. Paweł Różycki

Samodzielny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji
pok. 135
e-mail:
tel. 017 866 11 05, fax. 017 866 12 22

 

opublikowano: 23 października 2009 14:14

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry