Strona główna

Oferta pracy dla naukowców

Strona główna

Oferta pracy w WSIiZ


ATRAKCYJNA OFERTA PRACY 
DLA SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKI

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - największa i najlepsza wg rankingów szkół wyższych niepaństwowa uczelnia w Polsce południowo - wschodniej, ściśle współpracująca z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu - oferuje atrakcyjne warunki pracy dla samodzielnych pracowników nauki reprezentujących dyscypliny zgodne z naszą ofertą dydaktyczną.

Szybki rozwój naszych uczelni skłania nas do poszerzania kadry naukowo-dydaktycznej (aktualnie kształcimy blisko 15 tys. studentów na 22 różnych kierunkach studiów na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim), której kompetencje i zaangażowanie przyczynią się do realizacji naszych celów.

W przypadku podjęcia pracy pierwszoetatowej, np. w Rzeszowie, możliwe jest także zatrudnienie w ramach drugiego etatu w jednej z dwóch pozostałych, współpracujących z sobą uczelni.

Łączne wynagrodzenie za obowiązki dydaktyczne wynieść może nie mniej niż 12-14 tys. zł brutto miesięcznie, tj. 9-10 tys. zł netto. Dzięki istniejącym kontaktom międzynarodowym umożliwiamy też udział w realizacji grantów naukowo- badawczych i innych, co również stanowi istotne źródło dodatkowych dochodów.

Oferty (CV, list motywacyjny, kopie dyplomów, dorobek naukowy) prosimy kierować do:

 • Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, (), 
  ul. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: (017)866 12 12
 • Rektora Wyższej Szkoły Europeiskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie (), 
  ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków, fax: (012) 427 35 94
 • Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, (), 
  ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość, fax: (084) 638 26 10.

 

 


 

OFERTA PRACY 
W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

 

Prowadzimy obecnie studia magisterskie na kierunku Ekonomia, Informatyka i Ekonometria, Informatyka, Turystyka i Rekreacja oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Naszą ambicją jest jednak uzyskanie praw do nadawania tytułu magistra na pozostałych kierunkach: Administracja, Europeistyka oraz Zdrowie Publiczne jak również uprawnień do nadawania stopnia doktora w zakresie ekonomii i informatyki. Zależy nam więc na poszerzeniu istniejącego zespołu, stąd kierujemy naszą ofertę do doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów posiadających dorobek naukowy głównie z zakresu:

 • zdrowia publicznego
 • turystyki i rekreacji
 • ekonomii
 • informatyki
 • europeistyki
 • medioznawstwa i komunikacji społecznej
 • socjologii

 

Oferujemy:

1) pracę dydaktyczną i naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych:

 • dla samodzielnych pracowników nauki pensum w wysokości co najmniej 90 godzin, które może być realizowane głównie poprzez seminaria dyplomowe
 • sumaryczne wynagrodzenie dla samodzielnych pracowników nauki wynoszące powyżej 9 tys. zł brutto miesięcznie (wynikające tylko z obowiązków dydaktycznych), a dla adiunktów powyżej 4 tys. zł miesięcznie
 • w sytuacji prowadzenia zajęć w języku angielskim wynagrodzenie za stawkę godzinową jest wyższe o 50% (naszymi studentami są również obcokrajowcy, a poza tym Uczelnia oferuje obcojęzyczną ścieżkę kształcenia)
 • w przypadku pełnienia odpowiedzialnych funkcji w Uczelni wysokie dodatki funkcyjne
 • możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze; tj. realizację grantów - zewnętrznych (KBN, UE, inne podmioty) oraz wewnętrznych- mających na celu podnoszenie jakości kształcenia
 • możliwość publikacji w uczelnianym wydawnictwie
 • pomoc finansową i organizacyjną w realizacji prac badawczych dotyczących habilitacji, wynikającą z warunków umowy habilitacyjnej zawieranej przez Pracodawcę i Pracownika (w przypadku adiunktów)
 • adiunkci, którzy w ciągu 3 lat od podpisania ''umowy habilitacyjnej'' uzyskali stopień doktora habilitowanego otrzymują Nagrodę Rektora i Kanclerza w wysokości 30 tys. zł, jeśli zaś okres ten wyniesie do 6 lat to w/w nagroda zostanie przyznana w wysokości 15 tys. zł
 • dla adiunktów o zaawansowanej pracy habilitacyjnej oferujemy stanowisko docenta i dolne stawki wynagrodzenia dr hab.

2) oprócz udziału w projektach badawczych i grantach również staże naukowe oraz prace na kontraktach dydaktycznych we współpracujących z WSIiZ uczelniach UE i USA

3) możliwość współpracy z Wyższą Szkołą Europejską im. Ks. J. Tischnera w Krakowie oraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu jak również prowadzenia dodatkowych zajęć w Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości (założyciel WSIiZ) jako wykładowca Rzeszowskiej Szkoły Menedżerów i doradca sieci Centrów Wspierania Biznesu

4) w przypadku samodzielnych pracowników nauki lub doktorów o zaawansowanej pracy habilitacyjnej deklarujemy pomoc finansową i techniczną przy zakupie mieszkania lub budowie domu, przy czym istnieje możliwość znacznego umorzenia pożyczki po kilku latach pracy; udostępniamy też (na zasadzie dzierżawy, a po pięciu latach pracy przechodzące na własność) atrakcyjne, uzbrojone działki budowlane (10a) w okolicach Rzeszowa; istnieje także możliwość bezpłatnego zakwaterowania w hotelu uczelnianym

5) pozostałe kwestie dotyczące warunków pracy i płacy pozostają do negocjacji.

 

Powyższe dane dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w WSIiZ na pierwszym etacie.

 

Aplikacje (CV, list motywacyjny, kopie dyplomów, dorobek naukowy) przyjmuje Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ; ul. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów; tel. (0-17) 8661159, (0-17) 8661319, fax (0-17) 8661222, e-mail:  

Zachęcamy do przeglądania naszych stron WWW http://www.wsiz.rzeszow.pl/ jak i instytucji z nami współpracujących: Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie: http://www.wse.krakow.pl., Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu: http://www.wszia.edu.pl/ oraz Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie: http://www.spp.org.pl/

 

 


OFERTA PRACY 
W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

 

W związku z dążeniem do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora i tym samym wzmocnienia kadry naukowej, nawiążemy współpracę z pracownikami naukowymi z tytułem DOKTORA z zaawansowaną habilitacją posiadającymi dorobek naukowy głównie z zakresu:

 

• administracji
• ekonomii
• europeistyki
• finansów
• informatyki
• medioznawstwa i komunikacji społecznej
• socjologii
• turystyki i rekreacji
• zarządzania
• zdrowia publicznego

 

Oferujemy:

 1. Pomoc w dokończeniu habilitacji:
  • możliwość prowadzenia badań w ramach systemu grantów wewnętrznych;
  • zwrot kosztów związanych z przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej (tj. przejazdami  i noclegami w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi, z udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, otwarciem przewodu habilitacyjnego, recenzją rozprawy habilitacyjnej i kolokwium habilitacyjnym);
  • możliwość skorzystania z urlopu habilitacyjnego w okresie przygotowywania kolokwium habilitacyjnego;
 2. Nagrodę Rektora i Kanclerza w wysokości 30 tys. zł dla adiunktów, którzy w ciągu 3 lat od podpisania ''umowy habilitacyjnej'' uzyskają stopień doktora habilitowanego, jeśli zaś okres ten wyniesie do 6 lat to w/w nagroda zostanie przyznana w wysokości 15 tys. zł.
 3. Kontrakt profesorski na czas nieokreślony lub na pięć lat (możliwość wyboru dogodnej dla siebie opcji); szczegóły, jak przy ofercie dla samodzielnych pracowników nauki;
 4. W początkowym okresie współpracy na etacie adiunkta sumaryczne wynagrodzenie powyżej 5 tys. zł brutto miesięcznie;

Aplikacje (CV, list motywacyjny, kopie dyplomów, dorobek naukowy) przyjmuje Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ; ul. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów; tel. (0-17) 8661159, (0-17) 8661319, fax (0-17) 8661222, e-mail:

Zachęcamy do przeglądania naszych stron WWW http://www.wsiz.rzeszow.pl/ jak i instytucji z nami współpracujących: Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie: http://www.wse.krakow.pl., Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu: http://www.wszia.edu.pl/ oraz Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie: http://www.spp.org.pl/


opublikowano: 1 lipca 2008 07:56

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry