Strona główna

Jednostki wspierające dydaktykę

Strona główna

Dział Nauczania


Pokój 103 - I piętro

 

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00
 • dyżur rozliczeniowy w wybrane soboty w godzinach: 10:00 - 15:00

 

Pracownicy działu:

Kierownik - Marta Sławińska tel. 866 1405

Zastępca - Beata Szajna tel. 866 1405

Teresa Kataniak tel. 866 1405

Anna Krupa tel. 866 1175

Magdalena Jucha tel. 866 1156

Joanna Krawiec tel. 866 1156

 


Dział Nauczania podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauczania

Do zakresu obowiązków Działu Nauczania należy m.in.:

 • nadzór, ewidencja i archiwizacja planów studiów
 • koordynacja spraw związanych z obsadą zajęć dydaktycznych
 • nadzór i rozliczanie pensum dydaktycznego
 • kontrolowanie realizacji i rozliczanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich
 • rozliczanie zaliczeń, egzaminów i wpisów warunkowych
 • rozliczanie obron prac dyplomowych
 • gromadzenie i archiwizowanie przykładowych prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych i projektowych studentów
 • opracowywanie raportów, analiz i informacji z zakresu nauczania oraz dotyczących kosztów realizacji procesu dydaktycznego
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu nauczania dla ministra właściwego dla spraw szkolnictwa wyższego
 • przygotowywanie projektów regulaminów, zarządzeń i decyzji dotyczących procesu dydaktycznego

 


 

Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych

 

Do 1. dnia każdego miesiąca nauczyciel akademicki składa w Dziale Nauczania sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktycznych w poprzednim miesiącu. Na podstawie sprawozdania wystawiany jest rachunek, który nauczyciel zobowiązany jest podpisać do 5. dnia miesiąca.

W następujących przypadkach rozliczenie zajęć następuje w terminach innych niż określone powyżej:

 • zajęcia zrealizowane we wrześniu i październiku (w ramach semestru zimowego) rozliczane są łącznie, pod koniec października,
 • zajęcia zrealizowane w styczniu i lutym (w ramach semestru zimowego) rozliczane są łącznie, po wykonaniu przez nauczyciela akademickiego zajęć zaplanowanych na semestr zimowy,
 • zajęcia zrealizowane w lutym i marcu (w ramach semestru letniego) rozliczane są łącznie, pod koniec marca,

Warunkiem zatwierdzenia przez Rektora rachunków za zajęcia przeprowadzone w styczniu i lutym oraz w czerwcu (jeśli nauczyciel akademicki ostatnie zajęcia w ramach semestru letniego realizuje w czerwcu) lub lipcu (jeśli nauczyciel akademicki ostatnie zajęcia w ramach semestru letniego realizuje w lipcu) jest dopełnienie wszystkich formalności wynikających z umowy, m.in. złożenie w Dziekanacie protokołów z ocenami z zaliczeń i egzaminów przeprowadzonych w terminie podstawowym.

Rozliczenie egzaminów i zaliczeń w terminie podstawowym, poprawkowym i warunkowym następuje najwcześniej po złożeniu przez nauczyciela akademickiego w Dziekanacie kompletu protokołów z danego terminu, przy czym rozliczenie egzaminów i zaliczeń w terminie poprawkowym i warunkowym może nastąpić najwcześniej 1 maja po semestrze zimowym oraz 15 listopada po semestrze letnim.

Warunkiem zatwierdzenia przez Rektora rachunków za egzaminy i zaliczenia jest złożenie w Dziale Nauczania próbek prac egzaminacyjnych i zaliczeniowych (dotyczy zajęć wykładowych i konwersatoryjnych) dla I, II i III terminu egzaminu/ zaliczenia, tj.: zestawów pytań lub zadań – w przypadku egzaminu/zaliczenia ustnego, egzemplarzy prac studentów: najlepszą, średnią i najsłabszą pracę dla każdej grupy - w przypadku egzaminu/zaliczenia pisemnego, oryginałów zestawów pytań testowych zaakceptowanych przez prodziekana oraz egzemplarzy prac studentów: najlepszą, średnią i najsłabszą pracę dla każdej grupy – w przypadku egzaminu/zaliczenia w formie testu.

Warunkiem zatwierdzenia przez Rektora rachunków za zajęcia w formie projektu (P) jest złożenie przez nauczyciela akademickiego w Dziale Nauczania trzech egzemplarzy najlepszych prac zaliczeniowych studentów, osobno dla każdego przedmiotu realizowanego przez nauczyciela w danym semestrze na danym kierunku studiów.

Trzy razy w roku (po 31 marca, po 30 września i po 30 listopada) rozliczane są: poprawa pracy dyplomowej i przygotowanie studenta do obrony, recenzja pracy dyplomowej, prace w komisji przeprowadzającej egzaminy dyplomowe.

Rozliczenie kosztów dojazdu na zajęcia oraz rozliczenie kosztów noclegu za okres całego miesiąca nauczyciel składa wraz z rozliczeniem zajęć dydaktycznych. Warunkiem rozliczenia kosztów noclegu i dojazdu jest przedłożenie w Dziale Nauczania oryginałów zapłaconych rachunków hotelowych oraz biletów (w przypadku podróży PKS, PKP lub samolotem). Jeśli zajęcia dydaktyczne (w tym seminaria dyplomowe) zaplanowane są na kilka dni następujących po sobie - rozliczenie kosztów dojazdu przysługuje tylko raz: za przyjazd w pierwszym dniu zajęć i za powrót w ostatnim dniu zajęć.

opublikowano: 12 lutego 2009 08:31

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry