O UCZELNI :: Dział Nauki
Strona główna

Jednostki wspierające dydaktykę

Strona główna

Dział Nauki


Pokój 4

Tel. (0-17) 86 61 128

Godziny pracy: 7.45 - 15.45 od poniedziałku do piątku

 

 

 

Kierownik Działu :

mgr Renata Gieroń

Z-ca kierownika :

mgr Renata Partyka

mgr Monika Piątek

 Czym się zajmujemy

 

 

Nauka

 

Ustalanie z Prorektorem ds. Nauki priorytetowych kierunków badań prowadzonych na Uczelni

Upowszechnianie oraz gromadzenie informacji nt. działalności naukowo-badawczej, dorobku naukowego, publikacji, uzyskiwanych stopni i tytułów naukowych oraz sukcesów naukowych pracowników Uczelni

Przygotowywanie sprawozdań, ankiet dot. działalności naukowo-badawczej WSIiZ

Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi dotycząca różnych aspektów działalności naukowo-badawczej

Współudział w przygotowaniu materiałów do wniosków o uprawnienia doktorskie oraz o nowe kierunki studiów

Uudział w przygotowywaniu i składanie wniosków o nagrody w konkursach organizowanych przez różne instytucje (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Miasta Rzeszowa, itp.)

Pomoc doktorantom w sprawach formalnych dot. otwarcia i przeprowadzenia przewodów doktorskich

Koordynacja działalności kół naukowych

Nadzór nad aktualizacją danych w różnych bazach informacyjnych

 

 

Projekty

 

Pomoc w opracowywaniu wniosków i pozyskiwaniu funduszy na projekty naukowo-badawcze

Koordynacja przygotowania i realizacji grantów wewnętrznych WSIiZ

Informowanie pracowników naukowo-dydaktycznych o możliwości realizacji badań własnych oraz możliwości uczestnictwa w projektach badawczych

Współpraca z Zespołem Projektowym WSIiZ

 

 

Konferencje, spotkania, wykłady otwarte

Zajmowanie się logistyką konferencji, seminariów i wykładów otwartych

Koordynacja prowadzonych w WSIiZ seminariów naukowych, doktoranckich, wykładów monograficznych dla kadry

Organizacja spotkań integracyjnych kadry naukowo-dydaktycznej

Organizacja spotkań kół naukowych o charakterze merytoryczno-integracyjnym

Nadzór nad wyjazdami kadry n-d na konferencje
Informowanie pracowników WSIiZ o możliwości wyjazdów na konferencje, staże naukowe, szkoły letnie, kursy, szkolenia

 


 

 

Osiągnięcia pracowników naukowo-dydaktycznych

 

Praca dokotorska dr Darii Sawaryn "Wpływ hipoterapii na zmiany wybranych funkcji motorycznych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym" została uznana, w konkursie Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, za najlepszą pracę poświęconą hipoterapii w 2007 r.

 

 

Podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2007/2008 rozdano Nagrody Rektora i Kanclerza WSIiZ za działalność naukową:

 

za wysoki poziom prac doktorskich:

dr Krzysztof Pancerz, dr Tomasz Skica

 

za kreatywność , pomysłowość, stworzenie portalu "To nie problem.pl":

mgr Matusz Tułecki

 

za duży wkład w uruchomienie specjalności "Grafika Komputerowa w mediach":

prof. zw. Andrzej Głowacki

 

za duży wkład w uruchomienie kierunku "Ratownictwo medyczne":

prof. dr hab. Ryszard Maciejewski

 

za zaangażowanie i profesjonalną koordynację prac związanych z realizacją międzynarodowych projektów:

mgr Maciej Piotrowski

mgr Piotr Betlej

mgr Joanna Wójcik

dr Małgorzata Wawrzynkiewicz

 

za książkę "Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe":

dr Andrzej Cwynar

dr Wiktor Cwynar

 

za rzetelna pracę na stanowisku Prodziekana Wydziału Administracyjno-Informatycznego:

dr Bolesław Jaskuła

 

za obowiązkowość i sumienność w pełnieniu obowiązków Prodziekana Wydziału Ekonomicznego:

dr Robert Góra

 

za duży wkład w organizację ogólopolskich konkursów i olimpiad informatycznych dla młodzieży szkół średnich:

mgr Grzegorz Owsiany

 

dla najlepszego opiekuna kół naukowych:

mgr inż Patryk Lorenowicz

 


 

Informacje dla pracowników WSIiZ

Konferencje naukowe

Procedury wyjazdowe:

wniosek wyjazdowy

sprawozdanie z wyjazdu

 

Możliwości dofinansowania działalności naukowo-badawczej

 


Rodzaj badań Typ formularza Terminy Adresat

Granty indywidualne

i habilitacyjne

wniosek 31.01 / 31.07 MNiSW
Granty promotorskie wniosek 31.01 / 31.07 MNiSW

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Programy Fundacji im. Stefana Batorego

7 Program Ramowy Unii Europejskiej

Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga

Programy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI)
Działalność naukowo-badawcza

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kładzie bardzo duży nacisk na rozwój własnej kadry naukowo-dydaktycznej. Asystenci zatrudnieni na etacie wyłonieni zostali w drodze konkursów. Większość z nich rozpoczęła pracę tuż po ukończeniu studiów, są więc na etapie poszukiwania tematów do własnych prac badawczych.

Obecnie w trakcie studiów doktoranckich jest 6 asystentów, a 25 osób ma otwarty przewód doktorski.

Osoby, które podczas okresu zatrudnienia w WSIiZ uzyskały stopnie naukowe doktora:
2000 r. - Dariusz Tworzydło (doktor nauk ekonomicznych),
2001 r. - Adriana Kaszuba-Perz (doktor nauk ekonomicznych),
2002 r. - Mariusz Kraus (doktor nauk humanistycznych),
2002 r. - Kamilla Kurczewska (doktor nauk prawnych),
2002 r. - Roman Szostek (doktor nauk technicznych)
2003 r. - Marian Krupa (doktor nauk humanistycznych),
2003 r. - Wergiliusz Gołąbek (doktor nauk humanistycznych),
2003 r. - Andrzej Cwynar (doktor nauk ekonomicznych),
2003 r. - Grzegorz Wróbel (doktor nauk ekonomicznych),
2004 r. - Andrzej Rozmus (doktor nauk humanistycznych),
2004 r. - Paweł Perz (doktor nauk ekonomicznych),
2004 r. - Aleksander Hall (doktor nauk humanistycznych),
2004 r. - Agata Jurkowska (doktor nauk prawnych),
2005 r. - Paweł Przywara (doktor nauk humanistycznych),
2005 r. - Janusz Korniak (doktor nauk technicznych),
2005 r. - Anna Siewierska-Chmaj (doktor nauk humanistycznych),
2005 r. - Sławomir Gawroński (doktor nauk humanistycznych),
2005 r. - Jacek Rodzinka (doktor nauk ekonomicznych)
2005 r. - Izabela Cichocka (doktor nauk ekonomicznych)

2005 r. - Renata Kluska (doktor nauk humanistycznych)

2006 r. - Anna Miarecka (doktor nauk ekonomicznych)

2006 r. - Renata Grzywacz (doktor nauk humanistycznych)

2006 r. - Tomasz Magoń (doktor nauk medycznych)

2006 r. - Andrzej Kiebała (doktor nauk prawnych)

2006 r. - Marta Czyżewska (doktor nauk ekonomicznych)

2006 r. - Agata Gemzik -Salwach (doktor nauk ekonomicznych)

2006 r. - Krzysztof Pancerz (doktor nauk technicznych)

2007 r. - Jacek Strojny (doktor nauk ekonomicznych)

2007 r. - Krzysztof Szpara (doktor nauk o ziemi)

2007 r. - Daria Sawaryn (doktor nauk o kulturze fizycznej)

2007 r. - Małgorzata Wawrzynkiewicz (doktor nauk ekonomicznych)

2007 r. - Tomasz Skica (doktor nauk ekonomicznych)

2007 r. - Rafał Polak (doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce)

2007 r. - Katarzyna Kurzępa-Dedo (doktor nauk prawnych)

2007 r. - Arkadiusz Lisak (doktor nauk matematycznych)

2007 r. - Maciej Piotrowski (doktor nauk ekonomicznych)

2007 r. Tomasz Soliński (doktor nauk ekonomicznych)

2007 r. Beata Wysokińska (doktor nauk humanistycznych)

2008 r. Wiesław Paja (doktor nauk technicznych)

2008 r. Piotr Błajdo (doktor nauk technicznych)

2008 r. Mariusz Wrzesień (doktor nauk technicznych)

2008 r. Waldemar Mikluszka (doktor nauk technicznych)

2008 r. Jerzy Gruszczyński (doktor nauk prawnych)

2008r. Leszek Puzio (doktor nauk technicznych)

2008 r. Leszek Baran (doktor nauk humanistycznych)

 

 


Publikacje

 

Rodzaj publikacji Liczba publikacji pracowników WSIiZ w 2007 roku
Ogółem:

446

w tym:

 

w czasopismach z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

3

w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym

1

w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych lub polskich o zasięgu co najmniej krajowym

85

w recenzowanych czasopismach krajowych o zasięgu lokalnym

22

autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim

-

autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

4

autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym (nie angielskim)

2

autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym (nie angielskim)

31

redakcja monografii lub podręcznika akademickiego

19

artykuły w pracach zbiorowych

89

Artykuły w materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym:

43

Artykuły w materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym:

57

Artykuły przeglądowe i popularnonaukowe:

48

Raporty:

30

Inne:

12 

opublikowano: 6 sierpnia 2008 13:03

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry