DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZA :: Współpraca przygraniczna (1998-1999)
Strona główna

Projekty

Strona główna

Współpraca przygraniczna (1998-1999)


W latach 1998 i 1999 Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie były współorganizatorami kolejnych Szczytów Polsko-Ukraińskich z udziałem prezydentów Polski i Ukrainy.


Pracownicy WSIiZ i SPP przygotowali część merytoryczną Szczytów, opracowując m. in. publikację "Szczyt Gospodarczy Polska - Ukraina 23 - 24 maja 1998", zawierającą: raport "Bariery Współpracy Gospodarczej między Polską a Ukrainą" oraz projekt Instytutu Współpracy Gospodarczej. Podstawowym celem raportu było rozpoznanie charakteru i zakresu występowania barier utrudniających współpracę pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami. Został on opracowany na podstawie badań w następujących obszarach współpracy:

  • rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy,
  • budownictwo i obrót materiałami budowlanymi,
  • farmacja,
  • przemysł, sektor paliwowo-energetyczny,
  • finanse, inwestycje - rozwiązania systemowe.


Zastosowana w raporcie metoda pozyskiwania danych polegała na bezpośrednim uzyskaniu niezbędnych informacji z następujących źródeł:

  • organów administracji rządowej (na szczeblu centralnym i wojewódzkim),
  • organów samorządu terytorialnego, polskich przedsiębiorstw współpracujących z przedsiębiorstwami ukraińskimi,
  • banków i funduszy pomocowych,
  • instytucji szkoleniowych i doradczych.


Raport zawierał, oprócz wyników przeprowadzonych badań, także opis najistotniejszych barier współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Ukrainą, warunków koniecznych do poprawy przyszłej współpracy z przedsiębiorstwami ukraińskimi, opinie urzędów administracji rządowej (w Przemyślu, Rzeszowie, Tarnobrzegu, Zamościu) oraz Agencji Rozwoju Regionalnego (w Warszawie i Rzeszowie) na temat współpracy polsko-ukraińskiej oraz problemy, których rozwiązanie przyczyniłoby się do rozwoju tej współpracy.


Projekt Instytutu Współpracy Gospodarczej przygotował zespół ekspertów WSIiZ oraz SPP pod kierunkiem dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ. Celem powołania Instytutu było rozszerzenie i zdynamizowanie szeroko rozumianej współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą.


Ogólne założenia projektu obejmowały powołanie Instytutu, który w oparciu o kadrę polskich i ukraińskich naukowców oraz trenerów prowadziłby badania i analizy, dotyczące rozwoju gospodarki wymienionych państw, ze szczególnym uwzględnieniem regionów przygranicznych. Działalność Instytutu objęłaby również edukację, działalność doradczą i informacyjną oraz pomoc w tworzeniu infrastruktury okołobiznesowej na Ukrainie. Projekt zawierał również szacunkowe koszty niektórych usług, jakie mógłby świadczyć Instytut.


Twórcy projektu jego realizację uzależnili od ustaleń, jakie zapadłyby podczas Polsko-Ukraińskiego Szczytu Gospodarczego (w 1998 r.). Realizacja nie doszła do skutku. Podczas wizyty w Rzeszowie na seminarium dotyczącym współpracy polsko-ukraińskiej 8 listopada 2002 roku, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wyraził zainteresowanie objęciem patronatu w realizacji tego przedsięwzięcia.

 

opublikowano: 3 kwietnia 2008 12:34

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry