Strona główna

Projekty

Strona główna

Usuwanie barier edukacyjnych dla dorosłych (2002-2003), Program Socrates - Grundtvig 2


Liderem projektu była organizacja irlandzka North Tipperary Vocational Education Centre (NT VEC). W realizację projektu zaangażowani byli również pracownicy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości.


Celem projektu była analiza dostępu do kształcenia zorientowanego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób z grup marginalizowanych społecznie.


W ramach projektu przeprowadzono m.in. szereg działań popularyzujących ideę kształcenia się przez całe życie (lifelong learning) wśród osób dorosłych defaworyzowanych na rynku pracy. Działania te obejmowały wykonanie strony internetowej projektu i umieszczenie na niej materiałów szkoleniowych, warsztaty z udziałem zagranicznych partnerów projektu dotyczące możliwości wykorzystania kształcenia na odległość i technik informatycznych w kształceniu osób dorosłych oraz przeprowadzenie szkolenia na temat wykorzystania nowoczesnych technik multimedialnych w nauce języków obcych. W ramach Centrum uczestnicy mogli również poprawić znajomość języka angielskiego oraz zapoznać się ze specjalistycznym słownictwem, związanym z ekonomią, zarządzaniem finansowym, bankowością i marketingiem, co miało szczególne znaczenie w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach projektu Partner zorganizował Centrum Kształcenia na Odległość, wykorzystując doświadczenia MUCIA Global Education Centre i starając się przybliżyć rozwiązania kształcenia na odległość szerokiemu spektrum dokształcających się dorosłych.


Ze względu na charakter grupy docelowej w projekcie wykorzystano coraz bardziej popularną formę kursu: kształcenie na odległość. Materiały szkoleniowe zostały przygotowane w formie prezentacji w języku polskim i angielskim, a następnie umieszczone na stronie internetowej, utworzonej na potrzeby projektu. Materiały były również dostępne w formie klasycznej (papierowej) oraz na płytach CD.

 

opublikowano: 3 kwietnia 2008 12:43

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry