DLA STUDENTA :: Najczęściej zadawane pytania
Strona główna

Dziekanat

Strona główna

Najczęściej zadawane pytania


Czy za wrzesień studenci płacą czesne?

Czesne płatne jest w dziesięciu ratach, począwszy od października do lipca.

Studenci semestru I-go płacą pierwszą ratę we wrześniu, kolejne do 10-go dnia m-ca.

 

Czy istnieje możliwość zmiany grupy?

Zmiana grupy może nastąpić tylko i wyłacznie w przypadku zamiany grup z inną osobą (wymiana grup).
Samowolna zmiana grupy grozi poważnymi konsekwencjami (niezaliczenie semestru).

 

Czy można w Dziekanacie wydrukować i oprawić pracę dyplomową?

Nie.

 

Czy regularne płacenie czesnego jest równoznaczne z zaliczeniem semestru?

Nie, regularne płacenie czesnego jest jednym z warunków, ale nie jedynym. Należy jeszcze się uczyć i uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy.

 

Czy informacji o wynikach z egzaminów udziela się telefonicznie w Dziekanacie?

Nie. Natomiast każdy student może sprawdzić uzyskane oceny za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni (wu.wsiz.rzeszow.pl)

 

Kiedy można przystąpić do poprawki?

W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu zasadniczego lub zaliczenia należy:

  • Wnieść opłatę: 35 zł (nie podlegają opłacie poprawki z E-projektów ,egzaminy i zaliczenia poprawkowe z zajęć, których zaliczenie uzależnione jest od zdania stosownych egzaminów ECDL oraz międzynarodowy egzamin językowy przeprowadzony w terminie poprawkowym)
  • Udać się na egzamin lub zaliczenie poprawkowe w odpowiednim terminie;

W przypadku niezdania egzaminu poprawkowego można ubiegać się o wpis warunkowy, który będzie przyznawany w wyjątkowych sytuacjach.

  • Należy wówczas zwrócić się z podaniem do Dziekana Wydziału dołączając dowód wpłaty na 60 zł, jeżeli dotyczy jednej formy przedmiotu, jeżeli dotyczy więcej niż jednej formy, za każdą kolejną należy dopłacić 35 zł

 

W jakim wypadku można starać się o wpis warunkowy ?

W przypadkach wyjątkowych, w których student nie mógł wykorzystać przysługujących mu możliwości zaliczenia przedmiotu, udokumentowanych przez studenta sytuacją losową lub innymi ważnymi zdarzeniami losowymi, Dziekan może udzielić studentowi wpisu warunkowego, czyli dopuścić go do zajęć na semestrze następnym z zaległościami z semestru poprzedniego. Wpis warunkowy może być udzielany w danym semestrze nie więcej niż z dwóch przedmiotów. Student ma obowiązek podejść do zaliczeń i egzaminów ze wszystkich niezaliczonych form zajęć z przedmiotu objętego wpisem warunkowym. Nieprzekraczalne terminy wpisów warunkowych ustala Dziekan. Wpis warunkowy podlega osobnej opłacie. Opłata za jedną niezaliczoną formę zajęć z przedmiotu realizowanego w ramach wpisu warunkowego na kolejny semestr studiów wynosi 60 złotych. Za każdą następną niezaliczoną formę student zobowiązany jest wnieść dodatkową opłatę w wysokości 35 złotych.

W przypadku niezaliczenia wpisu warunkowego można ubiegać się o powtarzanie semestru.

 

Kiedy można ubiegać się o awans z danego przedmiotu ?

Student, który nie złożył zaliczeń/egzaminów z jednego przedmiotu objętego wpisem warunkowym może ubiegać się o wpis na kolejny semestr i zgodę na zaliczenie przedmiotu w drodze awansu. Student realizujący przedmiot w drodze awansu uczestniczy w zajęciach zgodnie z harmonogramem swojego rocznika, a dodatkowo zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu objętego awansem (w formach, których nie zaliczył) razem z niższym rocznikiem, w semestrze w którym przedmiot ten jest uruchomiony zgodnie z planem studiów. Dopóki student nie złoży zaliczeń/egzaminów z przedmiotu objętego awansem, nie może dostać zgody na kolejny awans. Awans podlega osobnej opłacie w wysokości 100 złotych.Za każdą następną niezaliczoną formę student zobowiązany jest wnieść dodatkową opłatę w wysokości 35 złotych.

 

opublikowano: 19 lutego 2009 16:02

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry