Aktualności :: dr Helena Bartyzel-Lechforowicz
Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

dr Helena Bartyzel-Lechforowicz


dr Helena Bartyzel-Lechforowicz

Katedra Fizjoterapii WSIiZ Rzeszów

Kielnarowa 386 A, budynek KE, pokój 102,

Telefon: 017-86-61-528

e-mail: hbartyzel@wsiz.rzeszow.pl

 

 

 

 

 

Notka biograficzna

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie ze specjalizacją rehabilitacji. Stopień naukowy doktora uzyskała na podstawie pracy: „Percepcja sytuacji własnej pacjentów po przebytym udarze mózgu” - promotor Prof. Andrzej Kwolek. Wieloletni pracownik dydaktyczny i naukowy. Autorka ponad 20 publikacji związanych z tematyką schorzeń układu krążenia i narządu ruchu, jak równiez szeroko pojętą niepełnosprawnością. Obecnie prowadzone badania nad habilitacją związane są z aspektami medycznymi, ekonomicznymi, psychologicznymi i socjologicznymi starzenia się ludzi w Polsce. Pracę zawodową rozpoczynała w Klinicznym Ośrodku Rehabilitacyjnym Kopalni Siersza w Krzeszowicach koło Krakowa. W latach późniejszych podjęła pracę w Medycznym Studium Zawodowym w Rzeszowi, pełniąc funkcję dyrektora, a kolejno kierownika Wydziału Fizjoterapii i Ratownika Medycznego. Obecnie od dziesięciu lat pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na stanowisku adiunktka, od trzech lat pełniąc funkcję Kierownika Katedry Fizjoterapii. Drugim miejscem pracy jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydział Fizjoterapii. Prowadzi Koło Naukowe ,, Rehabilitant"- obejmując swym działaniem naukowym studentów obu uczelni. Jej zainteresowania związane są z szeroko pojętą kulturą zdrowotną i fizyczną, profilaktyką i rehabilitacją środowiskową.

 

 

 

Terminy konsultacji dla studentów

 

 

 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce

Poniedziałek (każdy)

 

Czwartek

15.10.2009

29.10.2009

05.11.2009

19.11.2009

03.12.2009

17.12.2009

 

Dla studentów zaocznych 30 minut przed każdymi zajęciami

12:00 - 14:00

 

12:00 - 13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielnarowa, KE 102

 

 

 

Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, RA 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność dydaktyczna

Prowadzone przedmioty:

1. Kinezyterapia z biomechaniką.

2. Fizjoterapia ogólna.

3. Turystyka osób niepełnosprawnych.

4. Seminarium magisterskie i licencjackie.

5. Kurs DL z przedmiotu kinezyterapia z biomechaniką

6. Materiały i opracowania do celów samokształceniowych.

 

Działalność naukowa

1.Temat pracy habilitacyjnej.

"Aspekty medyczne, ekonomiczne, psychologiczne i socjologiczne starzenie się ludzi w Polsce"

2.Etapy badań:

"Badanie poziomu wiedzy studentów WSIiZ na temat zagrożeń cywilizacyjnych dla zdrowia(praca na ukończeniu)"

"Wiedza społeczeństwa o chorobach układu krążenia"

"Jakość życia pacjentów w wieku geriatycznym i determinanty wpływające na subiektywną ocenę"

"Stan zdrowia i jakość życia osób po przebytych schorzeniach naczyniowych i w dysfunkcjach narządu ruchu."

3.Matoda i teren badań:

-kwestionariusz ,ankiety

-społeczeństwo województwa podkarpackiego

4.Cel badań;

Ocena jakości życia w aspecie medycznym przez społeczeństwo województwa podkarpackiego.

 

Wybrane publikacje:

 

1. "Godna jakość życia osób niepełnosprawnych miarą kultury i cywilizacji całego społeczeństwa" Nowe Tendencjie w Turystyce i Rekreacji Konferencja Międzynarodowa WSIiZ 2002 r.

2."Fizjoterapeuta i pielęgniarka w jednum zespole terapeutycznym". Fizjoterapia Wrocław 1997 r.

3. "Zespoły korzeniowe i rzekomo -korzeniowe".Przegląd Naukowy IWFiZ U.Rz.1999 r.

4."Sytuacja społeczno ekonomiczna i dostępność do rehabilitacji u osób po udarze mózgu". Przegląd Naukowy IWFiZ U.Rz. 1999 r.

5."Zaburzenia wegetatywne w pacjentów ze stwardnieniem rozsianym". Przegląd Naukowy IWFiZ U.Rz.1998 r.

6. "System Boloński i wybrane aspekty kształcenia w nowej europejskiej rzeczywistości". " Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych." Politechnika Rzeszowska. Wyd. naukowe 2008.

7. "Zewidencjonowanie stanu zdrowia ludności powyżej 65 r.ż. na przykładzie miasta Chełm." " Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich" Łódź 2008

 

 

 

opublikowano: 23 września 2009 10:57

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry