Strona główna

Studiuj za darmo

Strona główna

Studiuj za darmo


Szansę na bezpłatne studia nasi studenci otrzymali od Uczelni na długo przed decyzją o równym traktowaniu studentów uczelni publicznych i niepublicznych – czyli o przyznaniu tym drugim środków na stypendia z budżetu państwa. Uczelnia od początku swej działalności przyznawała z własnych środków stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a w roku akademickim 2002/03 wprowadziliśmy finansowany z własnych środków System Bezpłatnych Miejsc, adresowany do studentów rozpoczynających studia. W ramach tego unikalnego w skali kraju systemu najlepsi studenci mogą już na I roku studiów uczyć się bezpłatnie lub częściowo odpłatnie, otrzymując stypendia pokrywające 100 lub 50% czesnego.

Udało się nam zatem stworzyć system stypendialny, gwarantujący młodym, zdolnym ludziom bezpłatną naukę przez cały okres studiów. Nasze rozwiązania uzupełniają bowiem system stypendialny finansowany z budżetu państwa, w którym stypendia za wyniki w nauce mogą być przyznawane dopiero od II roku studiów. Dzięki połączeniu własnego funduszu stypendialnego oraz środków z budżetu państwa w semestrze zimowym 2008/09 przyznano blisko 4000 stypendiów, co oznacza że stypendia otrzymuje blisko połowa studentów WSIiZ.

 

Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy liderem jeśli chodzi o ilość i wysokość przyznawanych stypendiów. Powyższe dane obalają mit, że w uczelni niepaństwowej nie można studiować za darmo i pokazują, że dobrze skonstruowany system stypendialny zachęca młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny, do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców.

 

Rektor WSIiZ prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek

 

 

Kandydaci na studia oraz studenci WSIiZ mogą skorzystać z szerokiej oferty pozwalającej na sfinansowanie studiów - zarówno w zakresie opłat czesnego, jak i kosztów utrzymania.
 • system bezpłatnych miejsc
 • oferta pracy i praktyk studenckich
 • system pomocy materialnej dla studentów
 • kredyty studenckie
 

System Bezpłatnych Miejsc - SBM

 

System Bezpłatnych Miejsc to unikalny system motywacyjny skierowany do studentów pierwszego roku studiów I-go stopnia. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2008/09 Uczelnia oferowała aż 750 stypendiów pokrywających 100% i 50% czesnego:

 

Zasady kwalifikacji do SBM na semestr zimowy

 

Postępowanie kwalifikacyjne do SBM na semestr zimowy przeprowadzane jest w ramach postępowania rekrutacyjnego.
Uzyskanie bezpłatnego miejsca wymaga od kandydatów przede wszystkim inteligencji i zdolności logicznego myślenia. Kandydaci na kierunki informatyczne powinni przede wszystkim dobrze radzić sobie z matematyką i podstawami informatyki z zakresu szkoły średniej.
Do postępowania kwalifikacyjnego do Systemu Bezpłatnych Miejsc zostanją zaproszeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej:

 • 200 punktów za świadectwo maturalne w przypadku osób zdających nową maturę
 • 20 punktów za świadectwo maturalne i świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku osób zdających starą maturę.

   

  Terminarz postępowania kwalifikacyjnego do SBM

 

Postępowanie kwalifikacyjne do SBM odbywa się w sierpniu (osoby przyjęte na studia w I turze rekrutacji) i w pierwszej połowie października (osoby przyjęte na studia w II turze rekrutacji).

Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę wyniki z postępowania kwalifikacyjnego, decyduje o przyznaniu najlepszym kandydatom stypendiów pokrywających 100 lub 50% czesnego na pierwszym semestrze studiów.

 

System Bezpłatnych Miejsc w semestrze letnim

 

Postępowanie kwalifikacyjne do SBM na semestr letni roku akademickiego 2008/09 przeprowadzane będzie w marcu 2009 roku. Będą w nim mogli wziąć udział wszyscy studenci pierwszego roku studiów I-go stopnia. Aby ubiegać się o stypendium w ramach SBM należy wykazać się pracowitością i dobrymi wynikami w nauce oraz uczestniczyć w różnych formach aktywności naukowej.

Osoby pragnące studiować w ramach Systemu Bezpłatnych Miejsc w semestrze letnim powinny złożyć stosowne dokumenty.

 

Studenci studiów stacjonarnych:

W przypadku studentów studiów stacjonarnych warunkiem ubiegania się o przyjęcie do SBM na semestr letni jest złożenie w Dziekanacie, nie później niż do 28 lutego 2009 roku:

 • wniosku (załącznik nr 2 do Zarządzenia),
 • zaświadczenia (załącznik nr 3 do Zarządzenia) potwierdzającego uzyskanie punktów z tytułu uczestnictwa w wybranych przez siebie formach rozwijania zainteresowań, spośród wymienionych w załączniku nr 4 do Zarządzenia.

 

Student studiów stacjonarnych ubiegający się o przyjęcie do SBM na semestr letni może uzyskać prawo do studiów bezpłatnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

 • uzyskał średnią ocen za pierwszy semestr w wysokości co najmniej 4,75;
 • uzyskał co najmniej 20 punktów z tytułu uczestnictwa w wybranych przez siebie formach rozwijania zainteresowań.

Student studiów stacjonarnych ubiegający się o przyjęcie do SBM na semestr letni może uzyskać prawo do studiów częściowo odpłatnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

 • uzyskał średnią ocen za pierwszy semestr w wysokości co najmniej 4,0;
 • uzyskał co najmniej 20 punktów z tytułu uczestnictwa w wybranych przez siebie formach rozwijania zainteresowań.

 

Studenci studiów niestacjonarnych:

W przypadku studentów studiów niestacjonarnych warunkiem ubiegania się o przyjęcie do SBM na semestr letni jest złożenie w Dziekanacie wniosku (załącznik nr 2 do Zarządzenia), nie później niż do 28 lutego 2009 roku.

Student studiów niestacjonarnych ubiegający się o przyjęcie do SBM na semestr letni może uzyskać prawo do studiów częściowo odpłatnych, jeśli uzyskał średnią ocen za pierwszy semestr w wysokości co najmniej 4,0.

 

Formularz oceny aktywności oraz wniosek o przyjęcie do SBM na semestr letni są dostępne w zarządzeniu:
Zarządzenie określające zasady funkcjonowania Systemu Bezpłatnych Miejsc

 

OPINIA STUDENTA: Już od pierwszego semestru należę do Systemu Bezpłatnych Miejsc. To świetny system motywacyjny, który oprócz pokrycia kosztów czesnego, daje mi możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni. Pozwala mi na rozwijanie zainteresowań i pasji na przykład w kołach naukowych. Na początku obawiałam się testu kwalifikacyjnego. Przeszłam go jednak pomyślnie i dziś cieszę się darmowymi studiami. Zachęcam wszystkich do spróbowania swoich sił. Naprawdę warto.

Joanna Ptak, studentka I roku ekonomii


Oferta pracy i praktyk studenckich

 

Biuro Karier

Studentom chętnym do podjęcia pracy i zarobienia na pokrycie czesnego, czy kosztów utrzymania, WSIiZ każdego roku przygotowuje bogatą ofertę pracy - zarówno na Uczelni, jak i w wielu firmach w kraju i zagranicą (także w trakcie studenckich praktyk zawodowych).

 

Pełna oferta dostępna jest w uczelnianym Biurze Karier.

 

Dział Współpracy z Zagranicą

Na mocy międzynarodowych umów o współpracy, każdego roku Dział Współpracy z Zagranicą WSIiZ przygotowuje wyjątkową ofertę praktyk zagranicznych dla studentów naszej Uczelni. Są to także praktyki płatne.

Dostępne dla naszych studentów są także studia za granicą, dofinansowywane przez instytucje i fundacje, w ramach programów edukacyjnych.

 

 

 


Pomoc materialna dla studentów

 

Szczegółowe informacje o dostępnych formach pomocy materialnej na stronie Stypendia.

 

 


Kredyty studenckie

 

O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, zaś miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł. Od 2006 r. istnieje możliwość otrzymywania miesięcznej raty w wysokości 400 zł, ale tylko w przypadku studentów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o kredyt.

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu.

Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuacja życiową (choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność).

Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących. Termin składania wniosku o kredyt w roku akademickim 2008/2009 upływa 15 listopada 2008 r.

Szczegółowe informacje na temat kredytów oraz lista banków, które ich udzielają znajdują się pod adresem:

http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=908&news_id=5463&layout=2&page=text

 

opublikowano: 12 lutego 2009 08:30

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry