REKRUTACJA 2009/2010 :: Formy studiów
Strona główna

Formy studiów

Strona główna

Formy studiów


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzi kształcenie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:


studia stacjonarne - zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku


studia niestacjonarne - zajęcia prowadzone są średnio co dwa tygodnie, w soboty i niedziele

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 

Studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania prowadzone są jako studia I-go stopnia (licencjacie lub inżynierskie) oraz studia II-go stopnia (magisterskie).

Naukę można zakończyć po pierwszym etapie – uzyskując tytuł licencjat lub inżynier, albo kontynuować do osiągnięcia tytułu magister.

Obowiązek prowadzenia studiów wyłącznie jako studiów I-go i II-go stopnia (bez jednolitych studiów magisterskich) wynika z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do ustawy, czyli rozporządzeń. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.2006 w sprawie nazw kierunków studiów określa, że od roku akademickiego 2007/08 tylko kilka kierunków może być prowadzonych jako jednolite studia magisterskie (są to m.in. farmacja, kierunek lekarski, prawo, psychologia, weterynaria). Kierunki, na których Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania prowadzi studia magisterskie (dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, informatyka, informatyka i ekonometria, turystyka i rekreacja) mogą być prowadzone wyłącznie jako studia I-go i II-go stopnia.

 

STUDIA I-go STOPNIA (li­cen­cjac­kie, in­ży­nier­skie)

 

Studia I-go stopnia trwa­ją od 6 do 8 se­me­strów (w zależności od kierunku studiów). Koń­czą się obro­ną pra­cy dyplomowej i uzy­ska­niem ty­tu­łu za­wo­do­we­go li­cen­cja­t lub in­ży­nie­r. Wyboru kierunku studiów dokonujemy w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych. Wyboru specjalności dokonujemy na 3 lub 4 semestrze studiów (w zależności od kierunku).

Po ukoń­cze­niu studiów I-go stopnia moż­na kon­ty­nu­ować na­ukę na stu­diach II-go stopnia.

 

STUDIA II-go STOPNIA (magisterskie)

 

Studia II-go stopnia trwa­ją 3 lub 4 se­me­stry (w zależności od kierunku studiów) i są przezna­czo­ne dla absolwentów studiów I-go stopnia. Koń­czą się obro­ną pra­cy ma­gi­ster­skiej i uzy­ska­niem ty­tu­łu zawodowego ma­gi­ster. Wyboru kierunku i specjalności studiów dokonujemy w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych.

 

 

Grupa specjalnościowa musi liczyć ok. 80 osób.

opublikowano: 14 marca 2008 09:24

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry