Strona główna

Pakiet super_edu

Strona główna

Pakiet super_edu


Super_edu to pakiet dodatkowych certyfikatów, systemów, warsztatów i szkoleń realizowanych przez studentów w trakcie studiów, umożliwiających im zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, niezbędnych do funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy i wyróżniających ich spośród innych absolwentów.

 


Wspólny Założyciel Trzech Uczelni

 

W marcu 2005 roku podpisane zostało trójporozumienie, na mocy którego do grona  dwóch uczelni – Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu - dołączyła Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Doprowadziło to do pionierskiego w skali kraju procesu konsolidacji 3 uczelni niepublicznych tworzących „przymierze” szkół wyższych o wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dzięki wspólnemu systemowi, studenci tych trzech szkół mogą korzystać z osiągnięć partnerskich uczelni.

 

 • Europejski System Transferu Punktów Kredytowych – umożliwia odbycie części studiów w jednej z partnerskich uczelni, gdzie studenci realizują program nauczania swojego kierunku. Realizując studia na różnych uczelniach młodzi ludzie mogą nie tylko poznać nowe środowiska akademickie, ale przede wszystkim lepiej przygotować się do przyszłego życia zawodowego. więcej
 • Europejskie Centrum Certyfikacji – założyciel WSE w Krakowie. Studenci krakowskiej uczelni, wzorem WSIiZ i WSZiA, mają zagwarantowane w programie studiów przygotowanie do uzyskania międzynarodowych certyfikatów biznesowych, językowych i informatycznych, a kończąc naukę, otrzymują uznawane na całym świecie certyfikaty.
 • Rozszerzenie oferty dydaktycznej – studenci mają możliwość uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów własnej uczelni oraz zagranicznej
 • Studiowanie równocześnie na dwóch uczelniach – studenci realizujący drugi kierunek studiów na partnerskiej uczelni płacą tylko 70% czesnego i nie płaca wpisowego.
 • Absolwenci studiów I-go stopnia (licencjackich) – mogą kontynuować studia II-stopnia (uzupełniające magisterskie) na partnerskiej uczelni z pominięciem procesu kwalifikacyjnego oraz bez ponoszenia kosztów wpisowego.
 • Staże zagraniczne (np. z zakresu zarządzania projektami), praktyki – wspólna organizacja szkół letnich, obozów, wyjazdów, które umożliwiają studentom podniesienie konkurencyjności na rynku pracy potwierdzające ich umiejętności.
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń między uczelniami – Uczelnie organizują wspólne dyskusje z udziałem polskich i zagranicznych autorytetów
 • Dodatkowe zajęcia dla studentów – realizowane są we współpracy z wybitnymi wykładowcami, studenci mogą brać udział w wybranych przez siebie zajęciach i wykładach na partnerskich uczelniach.
 • Wspólne inicjatywy studenckie – m.in. Spotkania z Orientem (dni kultury indyjskiej, chińskiej, irańskiej, Tybetu), organizowane przez utworzony wspólnie przez WSIiZ i WSE, Instytut Badań nad Cywilizacjami.
 • Wspólna platforma wymiany informacji – studenci trzech uczelni tworzą wspólną internetową platformę, której celem jest wymiana informacji i doświadczeń dotyczących studiowania oraz życia studenckiego
 • Wysoki poziom nauczania potwierdzony osiągnięciami wielu studentów
 • Najnowocześniejszy w Polsce system zarządzania uczelnią i obsługą procesu dydaktycznego – wykorzystuje on najnowsze technologie i rozwiązania informatyczne m.in. Distance Learning (metoda nauki na odległość), Wirtualny Dziekanat – dostęp do wszelkich danych (ocen z egzaminów, zaliczeń, płatności, programu zajęć itp) za pomocą Internetu, kiosków informacyjnych, platformy Wirtualna Uczelnia oraz SMS-ów). Tym samym usprawniona została praca Kwestury, Dziekanatu czy Działu Nauczania, a studenci otrzymują interesujące ich dane natychmiast, be konieczności odwiedzania Uczelni.

 

Uczelnie kształcą obecnie około 15 000 studentów na 18 kierunkach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i ponad 100  kierunkach studiów podyplomowych.

 

 


 

SYSTEM STUDENT PLUS (SSP)


System Student Plus to program umożliwiający podniesienie kwalifikacji i wartości studenta na rynku pracy Zjednoczonej Europy. W ramach tego systemu studenci rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w pracach kół naukowych, uczęszczają na dodatkowe, bezpłatne zajęcia, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach, pracach dydaktycznych i naukowych, odbywając staże i praktyki oraz pracując jako wolontariusze. W ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości studenci należący do SSP mogą także korzystać ze szkoleń i wsparcia merytorycznego oraz pomocy prawnej i technicznej w założeniu własnej działalności gospodarczej.

Studenci należący do tego systemu mogą zostać powołani na staż asystencki w WSIiZ, a następnie - zatrudnieni na Uczelni.

Do systemu mogą zostać zakwalifikowani studenci, którzy ukończyli pierwszy roku studiów i uzyskali średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0. Pierwszeństwo mają kandydaci o udokumentowanych osiągnięciach, zainteresowaniach i zdolnościach. Każdemu przyjętemu do systemu studentowi przydzielony zostaje opiekun naukowy, który nadzoruje jego postępy w sferze dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej oraz pomaga w rozwijaniu zainteresowań.

 

 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW KREDYTOWYCH (ECTS)

Wprowadzony w WSIiZ nowoczesny system transferu punktów kredytowych umożliwia studiowanie za granicą. Jest to zbiór procedur przygotowanych przez Komisję Europejską, gwarantujący zaliczanie studiów zagranicznych i krajowych do programu realizowanego przez studenta w uczelni macierzystej. System ten promuje współpracę między uczelniami z różnych krajów w zakresie wymiany studentów. Jego zasady są bardzo proste: student podczas pobytu na uczelni zagranicznej uczęszcza na zajęcia, następnie zalicza semestr i wraca na uczelnię macierzystą z kompletem ocen, nie tracąc żadnego semestru swojej nauki.

Wyjazd na uczelnię zagraniczną to niepowtarzalna okazja do zdobycia nowych doświadczeń oraz wiedzy, zarówno w dziedzinie, jaką się studiuje, jak i spoza jej zakresu. To także szansa doskonalenia umiejętności językowych, poznania innych kultur i zwyczajów oraz nawiązania szerokich kontaktów poza granicami kraju.

 

 


SUPLEMENT DO DYPLOMU


Suplement do dyplomu to nierozłączny element dyplomu ukończenia studiów. Suplement zawiera szczegółowe informacje dotyczące toku studiów danego absolwenta: nazwy zaliczonych przedmiotów, formy zajęć, liczbę godzin, uzyskane oceny.
Suplement ma pomóc w uznawaniu i sprawiedliwej ocenie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, a także ułatwiać dalszą naukę w wielu uczelniach na całym świecie. Wydawany jest on bezpłatnie w języku polskim, oraz na życzenie studenta, za dodatkowa opłatą, w języku angielskim.

Suplement do dyplomu pomoże Ci kontynuować studia na całym świecie, potwierdzi Twoje kwalifikacje oraz ułatwi znalezienie pracy za granicą!

 

 


 

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL)

 


Na mocy porozumienia z Polskim Towarzystwem Informatycznym, WSIiZ organizuje dla wszystkich swoich studentów kursy i egzaminy Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Certyfikat ECDL jest poświadczeniem umiejętności stosowania technik informatycznych i aplikacji komputerowych w pracach administracyjnych i biurowych.

Certyfikat ten zwiększa możliwość znalezienia pracy osobom szukającym jej po raz pierwszy oraz podejmującym zatrudnienie poza granicami kraju - jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności obsługi komputera, honorowanym w krajach Europy Zachodniej i USA.

Certyfikat ten jest obowiązkowy dla studentów wszystkich kierunków nieinformatycznych. Studenci ponoszą jedynie opłaty pobierane przez organ certyfikujący - Polskie Towarzystwo Informatyczne, zaś kurs przeprowadzany jest bezpłatnie.

 


 

WARSZTATY EUROPEJSKIE

Warsztaty pozwalają na zdobycie wiedzy m.in. z zakresu źródeł informacji i terminologii europejskiej, przygotowywania, realizacji, monitoringu i rozliczania projektów, a także umiejętności aplikowania o fundusze pomocowe Unii Europejskiej - co ma szczególne znaczenie w znalezieniu przyszłej pracy. Studenci mają także dostęp do systemu "Europa on-line", opracowanego przez naszą Uczelnię na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Warsztaty zakończone są uzyskaniem certyfikatu Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej.


DISTANCE LEARNING (DL)

Distance Learning to metoda nauki na odległość, przy wykorzystaniu Internetu. WSIiZ, jako jedna z niewielu uczelni w Polsce, wprowadziła DL oprócz tradycyjnej metody nauczania.

 

Opracowywane w nowoczesnej formie materiały są co semestr bezpłatnie udostępniane studentom na płytach CD oraz w Internecie, co umożliwia naukę w dowolnym miejscu i czasie. Pozwalają one także na sprawdzenia swojej wiedzy oraz wykorzystanie światowych zasobów informacji prezentowanych przez Internet.

 


OPROGRAMOWANIE MICROSOFT

Bezpłatnie udostępniamy naszym studentom na czas studiów, do celów niekomercyjnych, oprogramowanie firmy Microsoft, np. pakiet: MS Project 2003, MS Access 2003, MS Visio 2003, Windows XP Profesional (rynkowa cena takiego pakietu wynosi ok. 5000 zł.)

 

 

 


BEZPŁATNE GODZINY DOSTĘPU DO INTERNETU

Nasi studenci mają przyznany limit bezpłatnych punktów uprawniający do korzystania z Internetu i komputerów na terenie Uczelni nawet przez 40 godzin w semestrze. Chętni mogą korzystać z dodatkowych godzin w cenie 2 zł/godz.
(Średnia cena w kawiarenkach internetowych poza Uczelnią wynosi 4zł/godz.).

 

 


ZAJĘCIA DODATKOWE

 • Fakultatywne, płatne zajęcia dla studentów wszystkich lat

Studenci, którym dany przedmiot sprawia trudności lub dla których jest szczególnie interesujący, mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, mając jednocześnie możliwość wyboru osoby prowadzącej. Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie 15-osobowej grupy, a cena uczestnictwa w nich wynosi 6 zł za godzinę.

 

 

 • System wzajemnej pomocy studenckiej

Studenci z własnej inicjatywy mogą uruchomić zajęcia dodatkowe. Są one prowadzone przez tych studentów, którzy uzyskują dobre wyniki w nauce, a uczestnictwo w nich jest bezpłatne.

 

 


 

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW W KRAKOWIE LUB ZAMOŚCIU

WSIiZ jest głównym założycielem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera, która w środowisku krakowskim cieszy się sporym prestiżem, a także Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Dzięki wdrożeniu we wszystkich tych uczelniach Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych (ECTS), nasi studenci mogą korzystać z ofert partnerskich uczelni: zainteresowani mogą uczyć się przez część studiów w krakowskiej lub zamojskiej uczelni, realizując program nauczania swojego kierunku. Umożliwi im to kontakt z wybitnymi wykładowcami z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, wymianę doświadczeń oraz podjęcie wspólnych inicjatyw studenckich, takich jak warsztaty wielokulturowe, szkoły letnie itp. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że realizując studia na różnych uczelniach młodzi ludzie będą mogli nie tylko poznać nowe środowiska akademickie, ale przede wszystkim lepiej przygotować się do przyszłego życia zawodowego.

Wspólna oferta ma także na celu stworzenie nowoczesnego systemu kształcenia liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Wszelkich informacji na temat tej oferty udzielają punkty rekrutacyjne.

 

 


 

 

 

 

opublikowano: 8 lipca 2008 14:49

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry