Strona główna

Europejski Fundusz Społeczny

Strona główna

Co to jest EFS?


Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech funduszy strukturalnych, do których Polska uzyskała dostęp dzięki akcesji do Unii Europejskiej. Środki pochodzące z EFS przeznaczone są na inwestycje w zasoby ludzkie, w tym na szkolenia, przekwalifikowanie zawodowe, rozwój usług rynku pracy oraz usług edukacyjnych. Projekty finansowane z EFS będą kierowane do różnych grup społecznych i zawodowych, w tym m.in. do bezrobotnych, młodzieży, niepełnosprawnych, a także pracowników przedsiębiorstw. Zasady i sposób wydatkowania środków z EFS opisane są w dokumencie zatytułowanym Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Program ten podzielony jest na trzy priorytety, na poziomie których wyodrębnia się działania, a te z kolei dzieli się na schematy. Z punktu widzenia potrzeb szkoleniowych firm godnym zainteresowania jest przede wszystkim Priorytet 2 SPO RZL - "Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy", a w jego ramach Działanie 3 - "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki". Działanie to (określane jako Działanie 2.3) podzielone jest na dwa schematy (a/, b/).

Działanie 2.3. Schemat a - "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr" daje możliwość uzyskania dofinansowanie szkoleń dla pracowników różnych firm.
Szkolenia, doskonalące umiejętności i kwalifikacje kadr zarządzających i pracowników, mają być - zgodnie z celem działania 2.3. - sposobem na podniesienie konkurencyjności i potencjału adaptacyjnego polskich przedsiębiorstw.

Budżet Działania 2.3. schemat a/ na lata 2004-2006 wynosi 202 238 648,34 euro.
Projekty o dofinansowanie szkoleń w ramach Działania 2.3. będą rozpatrywane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

powrót

 

 

opublikowano: 15 września 2005 10:19

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry